BARENDRECHT  – Op donderdag 19 februari en maandag 2 maart organiseert de gemeente informatieavonden over het toetsingskader windenergie. De avonden starten om 19.30 uur met een centrale presentatie. Mensen die een bijdrage willen leveren aan het toetsingskader kunnen daarna deelnemen aan een ‘rondetafelgesprek’. De informatieavond van 19 februari wordt georganiseerd in het gemeentehuis, die van 2 maart in de kantine van sporthal Riederpoort in Carnisselande.

Aanmelden voor de informatieavonden kan door een email te sturen aan: c.tang [@] barendrecht.nl

Toetsingskader

Met het toetsingskader stelt het college en de raad de bescherming van de gezondheid en bescherming van het woon- en leefklimaat van bewoners centraal. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van duurzame alternatieven die een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot van CO2. Dit in lijn met de door de gemeenteraad ingediende motie Duurzaam Energiebeleid van 11 november 2014.

De komende maanden vindt op verzoek van de gemeenteraad een verfijning van het toetsingskader windenergie  plaats. Dit gebeurt door het onafhankelijke onderzoeksbureau AT Osborne. Het toetsingskader komt in samenspraak met bewoners tot stand en maakt inzichtelijk aan welke eisen windparken moeten voldoen, wil de gemeente meewerken aan realisatie. Voor zowel het college als de raad staan bescherming van de gezondheid en het woon- en leefklimaat van bewoners centraal.

Regie

Het college van burgemeester en wethouders is geen voorstander van het plaatsen van windmolens in Barendrecht. Wel vinden zij het belangrijk om regie te houden bij de mogelijke realisatie van windenergie. Om regie op het proces te kunnen houden en deze niet uit handen te geven aan de Provincie, stelt de gemeente dit toetsingskader op.

Besluitvorming

Na de zomervakantie neemt de gemeenteraad een besluit over het toetsingskader. Aan de hand van het toetsingskader worden de beoogde locaties beoordeeld op haalbaarheid.

Inspraakreactie Binnenmaas

Mede namens de gemeenteraad dient het college een inspraakreactie in bij de gemeente Binnenmaas op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De inspraakreactie heeft betrekking op de mogelijke realisatie van een windmolenlocatie in Binnenmaas nabij de Oude Maas.

De Barendrechtse concept inspraakreactie wordt op 10 februari behandeld in de openbare commissie Ruimte. Na instemming van de commissie wordt de inspraakreactie uiterlijk 15 februari verzonden naar de gemeente Binnenmaas. Tot 16 februari 2015 kan een ieder een inspraakreactie indienen bij de gemeente Binnenmaas.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »