Blauwe zone in wijken rond station Barendrecht nog dit jaar ingesteld

BARENDRECHT – Het besluit tot het instellen van een blauwe zone (‘parkeerschijfzone’) rond station Barendrecht kan in stand worden gehouden, zo heeft de bezwaarschriftencommissie recentelijk geadviseerd aan het college van B&W.

Wel wordt daarbij opgemerkt dat het college de motivering zou moeten verbeteren. Het college heeft aan de bezwaarschriftencommissie laten weten mee te gaan in dit advies. De blauwe zone is al enige tijd actief en de eerste boetes (€104) zijn al uitgeschreven.

Bezwaren

Veertien bewoners van o.a de Oranjewijk maakten eerder dit jaar bezwaar tegen de ingestelde parkeerzone. De belangrijkste argumenten waren de financiële gevolgen voor bewoners: zij moeten betalen voor een ontheffing, terwijl forenzen gratis kunnen blijven parkeren op het parkeerdek van station Barendrecht. Ook de kosten van de ontheffing werd als te hoog genoemd.

Een aantal anderen bezwaren waren: De parkeeroverlast verplaatst zich door de ingestelde naar net buiten de blauwe zone, de blauwe belijning op straat werd ‘lelijk’ genoemd, bewoners vonden dat er geen draagvlak was voor de parkeerschijfzone, het gebied is te groot gemaakt (en bewoners van het later toegevoegde gebied zijn niet voldoende betrokken) en de parkeerproblemen hadden ook opgelost kunnen worden door meer parkeerplaatsen te realiseren.

Oordeel commissie

Puntsgewijs heeft de commissie de bezwaren van de bewoners beoordeeld:

 • Ontheffing en leges (kosten)
  • De commissie stelt dat de ontheffing en leges geen onderdeel zijn van het verkeersbesluit om een blauwe zone in te stellen. De commissie begrijpt dat een bewoner dit tijdens een zitting zo heeft beredeneerd, maar geeft aan dat het juridisch niet juist is. (kosten zijn het gevolg van de aanvraag van een ontheffing, niet van de blauwe zone zelf)
 • Belijning
  • De commissie stelt dat (de wijze van) het aanbrengen van de belijning geen onderdeel uitmaakt van het bestreden verkeersbesluit.
 • Draagvlak
  • De commissie stelt dat draagvlak onder bewoners “in een beoogde parkeerschijfzone op zichzelf niet vereist (is) om een verkeersbesluit (…) te nemen” Het college is niet verplicht om alle bewoners naar hun mening te vragen. “Wel moet het college de nodige kennis omtrent relevante feiten verzamelen bij de voorbereiding van een besluit” (Er zijn enquêtes gehouden, maar enkele bezwaarmakers geven aan deze (uitnodiging tot het invullen van de) enquête niet te hebben ontvangen)
 • Relevantie parkeeronderzoek
  • Bewoners betoogden dat het uitgevoerde parkeeronderzoek in 2016 nu niet meer actueel is. Het zou daarom niet als onderbouwing kunnen dienen om een blauwe zone in te stellen. De commissie deelt dit oordeel niet: “Voor zover de parkeerbehoefte sinds 2016 zou zijn veranderd, dan is dat in elk geval geen afname.

Afweging

De commissie heeft de belangen en motivering van beide kanten (bewoners en gemeente) tegen elkaar afgewogen. De gemeente heeft (bij monde van een aanwezige ambtenaar) tijdens een hoorzitting aangegeven dat er meer redenen waren voor het instellen van de parkeerzone, maar dat deze (nog) niet in het officiële verkeersbesluit staan. De commissie heeft de gemeente geadviseerd om dit wel te doen. Het gaat om: “Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade“. Hierdoor ontbreekt een (verplichte) doelstelling in het verkeersbesluit.

Grenzen blauwe zone

Daarnaast vermeldt het bestreden besluit niet, of onvoldoende, welke belangen nog meer betrokken zijn bij de totstandkoming van het bestreden besluit en hoe die zijn afgewogen“. De commissie merkt daarbij in het bijzonder op dat de gemeente niet heeft gemotiveerd hoe de grenzen van de blauwe zone tot stand zijn gekomen. Dit is in strijdt met de geldende regels voor de gemeente.

Ondanks deze ontbrekende motivatie is het geen reden om het besluit te herroepen, zo besluit de commissie. De gemeente is geadviseerd om het verkeersbesluit aan te vullen. Het college van B&W heeft aan de commissie laten weten dat ze deze aanbeveling overnemen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »