Nieuw centrum Barendrecht: Uitbreiding winkels, sloop woningen en meer parkeerplaatsen (Centrum Barendrecht)

BARENDRECHT – [Video] Beide quotes uit de titel zijn afkomstig van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag over de centrumaanpak. Wethouder Vermaat gebruikte de verwijzing ‘Rollator City‘ om een vraag te beantwoorden over de hoeveelheid senioren in het nieuwe centrum.

Manhattan aan de Oude Maas‘ werd door EVB gebruikt om te verwijzen naar: geen hoogbouw in het centrum van Barendrecht, dit om het ‘dorpse karakter’ te behouden. De partij wil genoeg levensloopbestendige woningen in en rond het centrum, maar wel op een passende wijze, en dat is dus geen hoogbouw.

Onderstaand verslag is een uitgebreide samenvatting van de bijna 4 uur durende vergadering. Niet alle punten en argumenten zijn hierin opgenomen.

Kansenverkenning

De vergadering werd geopend door wethouder Vermaat met een inleiding over het raadsvoorstel Centrumaanpak. Hij benadrukt dat het voorstel gaat om een kansenverkenning: kader voor winkelbestand, aantal levensloopbestendige woningen en uitbreiding aantal parkeerplaatsen. De gemeenteraad blijft gedurende de verkenning de belangrijkste partner van het college.

Het uitvoeren van het centrumplan zal fasegewijs gebeuren. Tussentijdse besluiten moeten door de raad worden goedgekeurd. De Woonvisie, een document op basis van onderzoek onder de bevolking in Barendrecht, zal handvatten gaan bieden om beslissingen te nemen over de verschillende soorten en aantallen te bouwen woningen in het centrum. De gemeenteraad tekent bepaald geen blanco cheque, aldus de wethouder: “U, de raad, stelt vanavond (Vrijdag 20 februari 2015) een nieuw kader voor de ontwikkeling van het centrum vast. Daarna zullen er telkens concrete uitwerkingen aan u worden voorgelegd. U blijft dus sturing houden.

Het college houdt er rekening mee dat er mogelijk meer (levensloopbestendige) woningen nodig zijn dan tot nu toe zijn opgenomen in het centrumplan. Voor uitbreiding binnen dit  huidige plan zijn al locaties bekeken voor de mogelijkheid tot 41 extra woningen.

Partijen

De politieke partijen hadden veel vragen voor het college. Onderaan de reacties en vragen van de partijen staan de antwoorden van de wethouders.

CDA

Voor ons ligt een sympathiek plan, met veel positieve punten“, zo begint het CDA over het centrumplan. “(…) wij willen hier ook voor gaan, gun ons dat we hier in mee kunnen gaan en gun ons (…) om een plek te hebben aan de ontwerptafel.” Het CDA vraagt zich af of de 41 extra woningen wel voldoende zijn. Ze constateren dat de conclusies hierover van het college en die van de woningbouwverenigingen van elkaar afwijken. Een amendement van het CDA over het aantal woningen werd ingediend, maar deze haalde geen meerderheid.

Het verzoek is er ook in gesprek te blijven met bewoners (van o.a. de Lohmanstraat). Zij zouden door de sloop van woningen mogelijk een hogere huur moeten betalen door gedwongen verhuizing.

Tevens wil de partij graag dat er in de plannen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot het creëren van verpleeghuisvoorzieningen, gedacht wordt aan de locatie Borgstede. “Met de vergrijzing van Barendrecht, waar er nu al 7500 inwoners ouder zijn dan 65 jaar, zal er sprake zijn van een toenemende behoefte (…)

Het CDA wil daarnaast graag weten hoe de Middenbaan aantrekkelijker kan worden gemaakt. In het verleden, na een opknapbeurt van de Middenbaan is dit overgelaten aan de ondernemers, maar “het is maar de vraag of de vrijheid, blijheid strategie hier werkt”. Volgens het CDA zijn aanpassingen aan de infrastructuur niet voldoende. Uit gesprekken met ondernemers zou blijken dat ‘een grote trekker’ nodig is (zoals bijvoorbeeld een Lidl/hard discounter). Dit zou kunnen zorgen voor meer mensen die naar de Middenbaan komen.

SGP/CU

De partij stelt twee voorwaarden aan het centrumplan: “Het plan moet passen bij de schaal en sfeer van Barendrecht en er moet een financieel haalbaar plan zijn met voldoende mogelijkheid voor fasering.” De SGP/CU vraagt zich op basis van de huidige informatie (oa Woonvisie) af of het aantal levensloopbestendige woningen wel voldoende zal zijn.

Net als het CDA vraagt de SGP/CU zich af of deze plannen de Middenbaan ‘versterken’. Een eerder advies voor het toevoegen van een grote discounter ziet de partij niet terug in de huidige plannen en ze vragen de wethouder hoe (de positie van) de Middenbaan dan wel zal worden versterkt. Ook stelt de partij een vraag over de infrastructuur (laden/lossen bij winkels)

De SGP/CU diende de motie ‘parkeren centrumaanpak‘ in en deze werd met een meerderheid aangenomen.

Vervolgens vraagt de partij zich af of het huidige centrumplan wel een sluitende businesscase biedt voor de ondernemers: wie gaat er eerst investeren, de gemeente of de ondernemers. En hoe kan dit worden gefaseerd. “Veel vragen, maar onvoldoende informatie om te spreken van een financieel haalbaar plan. Belangrijk dus om als raad de vinger aan de pols te houden.

D66

Alsof het door D66 kan zijn geschreven“, zo omschreef D66 het centrumplan. De partij is tevreden en geeft dus groen licht voor deze centrumaanpak. Toch willen ze het college iets meegeven: Patrimonium stelt levensloopbestendige woningen gelijk een seniorenwoningen. “Dit is voor D66 een heikel punt” (…) “Alleen voor D66 staan deze levensloopbestendige woningen niet gelijk aan seniorenwoningen en het lijkt ons dus ook niet de bedoeling dat het centrum straks exclusief bedoeld is voor senioren“. De woonlocaties zouden een mix moeten worden van allerlei verschillende leeftijd en gezinssamenstellingen: generatiewoningen.

EVB

Een wens van de EVB gaat in vervulling.” … “Natuurlijk, er zijn nog heel veel vraagtekens”. De partij benadrukt daarom dat het om een ruimtelijke kansenverkenning gaat: de aanzet tot verder overleg met belanghebbenden. De drie knelpunten die volgens de EVB moeten worden opgelost: (1) tekort aan levensvolgende woningen in en rond het centrum, (2) verslechterende concurrentiepositie van het winkelcentrum en (3) verkeerssituatie die verbeterd dient te worden (laden/lossen/parkeren).

“EVB is voorstander van een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte”. Ze willen een maximaal aantal levensvolgende woningen in het centrum: “Maar wat is nou eigenlijk maximaal“. Volgens de EVB is dit niet te zoeken in de hoogbouw: Manhattan aan de Oude Maas, als vergelijking met Manhattan aan de Maas (Skyline, Rotterdam). “Laten we zuinig zijn op het dorpse karakter van onze gemeente.

De partij sluit af: “EVB omarmt de huidige centrumaanpak met overtuiging.

PvdA

Volgens de PvdA ontbreekt een echt plan. Er zouden geen plannen bekend zijn van ondernemers of marktpartijen. Patrimonium, volgens de partij een belangrijke partner, is niet voldoende betrokken geweest bij de plannen.

De partij zegt over het centrumplan: “Ook is dit een oplossing welke sterk lijkt op de renovatie van de Middenbaan. (…) Ook hier werd fors geïnvesteerd in de openbare ruimte door de gemeente, in de hoop dat ondernemers in beweging zouden komen. Geen enkele bijdrage of initiatief is hieruit voortgekomen. Een dure vergissing waarvan men zou moeten hebben geleerd.” De PvdA zegt dat dit mede komt door het ‘jojo beleid’ van het college: ondernemers zouden geen haalbaar plan kunnen maken als de randvoorwaarden veranderen.

Daarnaast zou de planning volgende de PvdA niet deugdelijk zijn: eerst woningen slopen terwijl er nog geen nieuwe (sociale) woningen zijn gebouwd. Van een goede doorstroming is geen sprake, aldus de PvdA.

De PvdA bood daarnaast een eigen centrumplan in bij de wethouder. Wethouder Vermaat kon dit initiatief waarderen omdat de partij hiermee niet alleen negatief was over de huidige plannen, maar ook met een alternatief kwam. Ver kwam het plan echter niet: een financiële onderbouwing ontbrak en de werkwijze gaat in tegen de nieuwe werkwijze van het college: plannen op basis van vraag in plaats van aanbod creëren en wachten op vraag.

VVD

De VVD begon met: “Het gaat hier over een zeer gevoelig en zeer complex onderwerp (…) voor sommigen is vanavond (Vrijdag 20 februari 2015) zelfs, laten we zeggen, van levensbestendig belang.” Het onderwerp heeft diverse belanghebbenden: “Huidige bewoners, toekomstige bewoners en ondernemers, maar niet in de laatste plaats, ook met de belastingcenten van alle bewoners in deze gemeente.

De VVD zegt dat ze een “mooi voorstel voorgeschoteld” hebben gekregen. Tijdens de coalitievorming is er al veel gesproken over het centrum. De VVD wenste substantieel meer levensloopbestendige woningen t.o.v. het oorspronkelijke plan. Dit willen ze binnen het huidige budget: hoger maatschappelijk rendement voor hetzelfde belastinggeld. Ook wil de VVD dat tussentijdse beslissingen worden genomen via de raad, de partij geeft aan dat de wethouder deze toezegging heeft gedaan.

Antwoorden wethouder

Wethouder Vermaat (EVB) gaf na de eerste termijn antwoord op de vragen van de partijen.

Woonvisie

De Woonvisie zal moeten worden herzien (geactualiseerd), de verwachting is dat er levensloopbestendige woningen moeten komen. Als dit er toch meer moeten worden zal er direct in het proces worden ingegrepen. Hij geeft daarbij echter aan niet te willen wachten op het onderzoek (“het college wil geen stagnatie“) en alvast te beginnen met het realiseren van de woningen.

Huur

Over de hogere huur voor bewoners van de Mr. Lohmanstraat zegt te wethouder dat dit van de situatie afhangt. Patrimonium zou in staat zijn om woningen in dezelfde prijsklasse aan te bieden. Daarnaast mag Patrimonium mensen een lagere huur aanbieden, als de organisatie dat zou willen en passend vinden. Bij de realisatie van de Notenhof werden bewoners hierin ook ondersteund.

De kans dat mensen die in de Lohmanstraat wonen terug willen komen in de nieuwe woningen in het centrum (Maasstraat) is volgens de wethouder erg klein. Ter vergelijking: Bij de Notenhof mochten bewoners naar een tijdelijke woning en later terugkeren. Niet één bewoner heeft daar toentertijd gebruik van gemaakt.

Aantrekkelijk centrum

Het centrumplan gaat vooral om aanpassingen in de buitenruimte, maar er komt binnenkort ook een BIZ. Hierbinnen kan overleg worden gevoerd met ondernemers.

Het aantrekken van een discounter is een specifiek onderdeel volgens de wethouder. Als een discounter zich in Barendrecht zou willen vestigen kan deze zich bij de wethouder melden en zal er worden gekeken hoe dat kan worden gerealiseerd. Er wordt vooraf geen ruimte beschikbaar gesteld, dit komt niet overeen met de wijze waarop het college het centrum wil ontwikkelen.

De wethouder geeft de PvdA gelijk over dat ondernemers zelf geen actie ondernamen na het opknappen van de Middenbaan. Toch zegt hij nogmaals te willen proberen om ondernemers zelf actie te laten ondernemen door zelf plannen te maken en een voorstel te doen.

Alternatieve locaties

De locaties Botter en Vlinderslag (oude zwembadlocatie) vallen binnen de straal van 500m van het centrum. Het college gaat binnenkort een voorstel doen aan de raad om onderzoek te doen naar wat er mogelijk is op deze locaties.

Fasering: Lohmanstraat

Het college wil eerst ruimte creëren om aan het werk te kunnen. Daarom willen ze beginnen met de sloop van de Lohmanstraat. Dit is de eerste ontwikkeling van het proces. Het vervolg is afhankelijk van hoe ondernemers en bouwondernemers daarop zullen reageren.

Rollator city?

Naar aanleiding van een vraag van D66 over of er niet teveel senioren in het centrum wonen zegt de wethouder dat dit een relevante vraag is, gezien de geschiedenis en opbouw van Barendrecht. “We hebben altijd gestreefd (…) naar een juiste menging van de bevolkingsgroepen. Huurwoningen naast koopwoningen. Gezinnen naast alleenstaanden, of woningen voor ouderen“, aldus de wethouder.

De wethouder zegt goed te willen kijken naar aan de ene kant voldoende woningen en aan de andere kant te voorkomen dat het in het centrum van Barendrecht “een soort rollator city” wordt.

Meer antwoorden en de tweede termijn

Benieuwd naar meer van de antwoorden door de wethouders (financiën en verkeer) en de tweede termijn? Bekijk of beluister daarvoor de onderstaande video. Antwoorden eerste termijn vanaf 1:04:30 en voor de tweede termijn 2:25:20; o.a. over de verpleegvoorziening, huursubsidie voor gedwongen verhuizingen, parkeren, baatbelastingen en meer.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »