Centrum Barendrecht ('t Vlak)

BARENDRECHT – De raad heeft gisteravond (Dinsdag 17 februari 2015) in meerderheid ingestemd met het voorstel (PDF) om de ruimtelijke kansenverkenning voor de Centrumaanpak vast te stellen als richtinggevend kader waarbinnen de gesprekken met ondernemers en eigenaren zullen plaatsvinden. Van de 11 ingediende amendementen zijn er 0 aangenomen (4x CDA, 1x SGP/CU, 6x PvdA). Alleen de motie van SGP/CU over parkeren centrumaanpak werd unaniem aangenomen.

Doelen voor de centrumaanpak zijn de realisatie van levensloopbestendige woningen en een aantrekkelijke ontmoetingsruimte, vernieuwing van het winkelgebied en een betere verbinding tussen het winkelgebied en de historische dorpskern.

Vergadering

Het besluit werd gisteravond (Dinsdag 17 februari 2015) genomen nadat de gemeenteraad 4 uur over dit onderwerp heeft vergaderd. De gemeenteraad keurde de ruimtelijke kansenverkenning en de bijbehorende ontwikkelstrategie en financiële verkenning die hiervoor zijn opgesteld goed.

Een verslag met meer informatie, standpunten en aandachtspunten voor het Centrumplan door de aanwezige partijen volgt later deze week.

In een notendop biedt de gemeente ruimte voor de realisatie van zo’n tweehonderd levensloopbestendige woningen in de komende acht jaar. De woningen komen onder andere op de locatie van de oude brandweerkazerne, de Centrumpost (oude postkantoor) en de Rabobank. Ook in de Driehoek aan de Mr. Lohmanstraat en de Ir. Albardastraat is herontwikkeling van de woningen van Patrimonium mogelijk. ’t Vlak wordt het hart van het nieuwe centrum. Door het autovrij te maken kan hier een aantrekkelijk plein met terrassen komen.

Overige vergaderpunten

Evaluatie schuldhulpverlening

De raad heeft de nieuwe doelstellingen vanuit de Evaluatie schuldhulpverlening 2013 gewijzigd vastgesteld in het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2011. De verbeterpunten en de nieuwe doelstellingen/resultaten worden in de uitvoering uitgezet. Het gehele beleid schuldhulpverlening moet om de vier jaar worden vernieuwd. Omdat het beleidsplan in 2011 is opgesteld, wordt er in 2015 een nieuw beleidsplan met de daarbij behorende uitvoeringsregels, toelatingscriteria en preventieplan opgesteld.

Bestemmingsplan Zuidrand

De raad heeft met inachtneming van de tussenuitspraak van de Raad van State van 29 oktober 2014 het gewijzigde bestemmingsplan Zuidrand vastgesteld waarbij de motivering voor het verschuiven van het bouwvlak locatie Koedood 36 als bijlage is toegevoegd. Met deze motivering wordt duidelijk waarom gekozen is voor een verschuiving van het bouwvlak op de locatie Koedood 36.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »