Windmolen (Medemblik)

BARENDRECHT – [Eisen] Afgelopen maandag (13 april) gaf de GGD Rotterdam Rijnmond in de oriënterende commissie Ruimte een presentatie over windmolens en gezondheid. Onafhankelijk onderzoeksbureau AT Osborne presenteerde daarna het ontwerp toetsingskader windenergie. Zo’n 60 bewoners bezochten de vergadering in het gemeentehuis.

AT Osborne gaf in een presentatie een toelichting op het ontwerp toetsingskader windenergie.

Totstandkoming

Belangrijke input voor het toetsingskader vormden de ‘rondetafelgesprekken’ die op 19 februari en 2 maart 2015 werden gehouden. Zo’n honderd bewoners gaven in deze gesprekken met raadsleden aan welke eisen zij in het toetsingskader wilden hebben. Deze reacties zijn door AT Osborne verwerkt en afgelopen maandag toegelicht. In het toetsingskader staat aan welke eisen windparken moeten voldoen, wil de gemeente planologisch meewerken. Er zijn verplichtingen opgenomen op het gebied van wonen, veiligheid, recreatie, natuur, landschap, milieu en gezondheid. Het ontwerp toetsingskader staat vanaf  vrijdag 1 mei 2015 op de website op de pagina Windenergie.

Besluitvorming

Het ontwerp toetsingskader wordt naar verwachting 12 mei 2015 in de adviserende commissie Ruimte behandeld. Als de commissie akkoord gaat, wordt het toetsingskader vrijgegeven voor inspraak. De gemeenteraad neemt vervolgens naar verwachting in oktober een definitief besluit.

Landschappelijk onderzoek Oude Maas

Op 13 april 2015 werd in de adviserende openbare commissie Ruimte de reactiebrief van het college op het landschappelijk onderzoek van de provincie behandeld. De provincie heeft onderzoek laten doen naar de samenhang van de mogelijke windlocaties in Binnenmaas en Barendrecht. Barendrecht laat in haar reactie onder andere weten in ieder geval geen windmolens te willen bij de locatie Heinenoordtunnel (Oude Maas zijde).

Toetsingskader

Het volledige toetsingskader zal 1 mei worden gepubliceerd. Dit document zal eisen bevatten op de volgende gebieden:

Onderzoek naar veiligheidsrisico’s op:

 • Vaarwegen (w.o. radarverstoring)
 • Snelwegen
 • Spoorwegen
 • Luchtverkeer (w.o. radarverstoring)
 • Gasleidingen
 • Hoogspanningsleidingen
 • Locaties waar gevaarlijke stoffen (bijv. ammoniak) zijn opgeslagen of worden verwerkt
 • Recreatie (ijsvorming)
 • Naast directe risico’s (vorige dia) onderzoek naar de indirecte risico’s (domino-effecten), groepsrisico’s en de risico’s als gevolg van cumulatie met andere risicobronnen.
 • De kans op een ongeval moet verwaarloosbaar zijn

Eisen omtrent recreëren:

 • Onderzoek naar de effecten op recreatie, met aandacht voor dagrecreatie, verblijfsrecreatie en passantenroutes (zoals pleziervaart en fietsroutes)
 • Aantoonbaar moet zijn dat voldoende aantrekkelijke recreatiemogelijkheden in recreatiegebieden binnen en rond de Gemeente Barendrecht behouden blijven

Eisen omtrent de natuur:

 • De gemeente eist dat door bouw, exploitatie en wegontsluiting van windturbines aantoonbaar geen verlies optreedt van waardevol natuurgebied
 • Er dient met name onderzocht te worden wat de effecten zijn op de Carnisse Grienden, de oevers langs de Oude Maas en het Zuidelijk Randpark

Landschappelijke inpassing eisen:

 • De gemeente eist dat een windpark(en) geen significante afbreuk doet aan de kwaliteit en openheid van het landschap en de zichtlijnen
 • Clustervorming wordt vermeden

Eisen omtrent geluid:

 • Het jaargemiddelde geluidniveau veroorzaakt door een windturbine(s) bij een geluidgevoelig object, zoals een woning, mag niet meer bedragen dan 47 dB overdag en 41 dB ‘s nachts
 • Onderzoek naar effecten op welzijn en gezondheid, cumulatie en achtergrondgeluid

Eisen omtrent licht en slagschaduw:

 • Wet: automatische stilstand als de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt, en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden.
 • Advies: slagschaduw op woningen wordt niet toegelaten
 • Verder dient een anti-reflecterende coating te worden toegepast voor de gehele windturbine, inclusief mast, en niet alleen voor de bewegende delen

Bovenstaande punten zijn afkomstig uit de presentatie van het onderzoeksbureau (PDF).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »