Nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Jan van Belzen

BARENDRECHT – Vanavond (Dinsdag 2 januari 2018) vond in het gemeentehuis de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Barendrecht plaats. Inwoners waren welkom om samen het nieuwe jaar in te luiden. Burgemeester Jan van Belzen blikte in zijn toespraak terug op afgelopen jaar en keek vooruit naar wat 2018 gaat brengen.

Lees hier de volledige nieuwjaarstoespraak terug van burgemeester Jan van Belzen, zoals uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis:


Dames en heren, Welkom in uw gemeentehuis. Ik wens u allen een goed, gezond en veilig 2018.

Ik waardeer het enorm dat u allen hier naar toe bent gekomen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden.

De jaarwisseling in Barendrecht is relatief rustig verlopen. Het was een gezellig feest in Barendrecht, en daar ben ik blij mee.

Het jaar 2017 was een jaar van hoogte- en helaas ook dieptepunten. Mondiaal, lokaal en voor mij persoonlijk.

Ik wil u bij deze hartelijk danken voor het oprechte meeleven dat mijn kinderen en ik heb mogen ervaren tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn echtgenote. Ik heb talloze kaarten en meelevende woorden mogen ontvangen.

Deze blijken van medeleven doen mij goed en geven me de moed om door te gaan.

Dat doe ik met bevlogenheid en passie, zoals u me kent. Want voor u staat een trotse burgemeester. Uit het onderzoek  ‘Waar staat Barendrecht’, gehouden in 2017, mag ik concluderen dat Barendrecht er goed voor staat.

Graag noem ik een aantal aansprekende onderzoeksresultaten: een waardering van 8,1 voor de woonomgeving, een duidelijke verbetering van de veiligheid in de buurt en 80% van de inwoners geeft aan vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd.

De resultaten van dit onderzoek zijn voor ons heel belangrijk. Zo kunnen we zien wat goed en wat minder goed gaat, en ons richten op de zaken die beter kunnen. Hoewel de resultaten over het algemeen positief zijn, blijft er altijd ruimte om onszelf te verbeteren. Daar gaan we echt mee aan de slag, we gaan niet achterover leunen.

Veiligheid is voor ons topprioriteit. Dat blijft zo. Veiligheid moeten we met elkaar creëren en behouden. Niet alleen door op te treden tegen overtreders, maar ook en vooral door samen alert te zijn en maatregelen te treffen om criminaliteit te voorkomen.

Dit doen we samen. Denk aan het project Waaks! waarbij hondenbezitters in Carnisselande hun steentje bijdragen, en ook binnenkort in Barendrecht centrum. En denk aan de vele initiatieven rondom buurtpreventie. Inwoners van Barendrecht werken met elkaar aan een veilige samenleving. Wij als overheid willen deze initiatieven graag ondersteunen.

Binnen de Centrumaanpak zijn stappen gemaakt.

Na een intensieve periode van werkzaamheden kunnen auto’s en fietsen weer gebruik maken van de Binnenlandse Baan. De nieuwbouw op de locatie van het voormalige postkantoor en brandweerkazerne is gestart door Patrimonium. Het hoogste punt is al bereikt.  Een locatie met sociale levensloopbestendige appartementen waar verschillende bewoners uit elders in het centrum te slopen woningen naar toe zullen verhuizen. Mooi om te zien dat oude buren ook in dit nieuwe complex weer buren worden waardoor de sociale binding met elkaar behouden blijft.

Wij werken aan een duurzamer Barendrecht. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘de zon als bron’ voor woningen in de wijk Buitenoord. In het project ‘Buitenoord bespaart’ helpt de gemeente de bewoners bij het besparen op hun woonlasten in de vorm van zonnepanelen, vloerisolatie en goede ventilatie.

Windenergie is ook een duurzame energiebron, maar we zijn geen voorstander van het plaatsen van windmolens in drukbevolkt gebied.

Duurzaam Barendrecht betekent ook oog voor een veilige en gezonde toekomst voor onze kinderen.

Een ander belangrijk aspect voor hun toekomst is werkgelegenheid.

Als de bakermat van de Nederlandse groente- en fruithandel zoeken we aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de nabije omgeving. Het college spreekt de wens uit dat de Stichting Onderwijs Bedrijfsleven in 2018 een bijeenkomst organiseert over techniek en agrosector voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Waarmee twee mooie aspecten van onze gemeente samen zouden kunnen komen.

Afgelopen jaar heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar de positie van de gemeente Barendrecht in de BAR-samenwerking. Daaruit blijkt dat de doelstellingen van de samenwerking op ambtelijk niveau zijn gerealiseerd.

De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie is verminderd en de kwaliteit en deskundigheid van ambtelijke medewerkers zijn verbeterd. De waardering van Barendrechtse inwoners voor de dienstverlening is goed.

De bestuurlijke samenwerking verloopt moeizamer, zo concludeerden de onderzoekers. Op 15 januari zal het rapport geagendeerd worden in de commissie planning en control. Het is niet aan mij om vooruit te lopen op de meningsvorming over de onderzoeksresultaten.

Ik nodig de huidige raad en de toekomstige raad uit om de brug open te houden naar de omgeving. De gemeentelijke samenwerking, in welke vorm dan ook, is van groot belang voor de toekomst.

Dit geldt ook voor de samenwerking Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. De gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben afgelopen jaar besloten uit deze samenwerking te stappen.

De colleges van de overgebleven vijf gemeenten, waaronder Barendrecht, willen deze samenwerking succesvol voortzetten.

Als gemeente zijn we voortdurend bewust van het feit dat we er zijn voor onze bewoners. Soms ervaart u dit niet zo. De regeltjes, de bureaucratie, hinderen dan de ondersteuning die we als gemeente graag willen bieden. Onze opdracht is dat we blijven kijken naar wat belangrijk is voor onze inwoners.

Ons uitgangspunt moet altijd zijn de menselijke maat. Zeker als het gaat om onze taakstellingen op het gebied van zorg.

De overheid stimuleert dat burgers zelf meedoen, meedenken en initiatief nemen. Inwoners van Barendrecht pakken die verantwoordelijkheid op alle niveaus. Ik heb dat zelf mogen ervaren, vele mantelzorgers hebben mijn vrouw en mij ondersteund toen dat nodig was, met enorme inzet en betrokkenheid.

Omzien naar elkaar gebeurt in stilte, binnen families, scholen, verenigingen, kerken. Ik zie hier terug waar de koning naar verwees in zijn kersttoespraak: “niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij.” Ik geloof in die interactie, in de ontmoeting met elkaar kom je verder, het verbreedt je horizon en geeft energie en inspiratie.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Graag wil ik u allen oproepen gebruik te maken van uw democratisch recht. Breng uw stem uit en investeer in de lokale politiek, in de democratie, in uw eigen woonomgeving en in uw eigen samenleving.

Aan de jongeren die dit jaar voor het eerst mogen stemmen omdat ze in het afgelopen jaar 18 zijn geworden verstuurt de gemeente een ansichtkaart om ze uit te nodigen te gaan stemmen.

Ik spreek de wens uit dat de gekozen partijen na de verkiezingen komen tot een coalitieprogramma dat recht doet aan de gemeente en de ontwikkelingen in Barendrecht.

En ik spreek ook de wens uit dat in 2018 het college en de gemeenteraad goed kunnen samenwerken om het belang van de Barendrechtse burgers te dienen.

2017 Was het jaar van Samen Bouwen. Samen Bouwen aan Barendrecht doen we doorlopend, maar het is tevens de naam van een traject dat we met elkaar hebben doorlopen om de toekomstvisie van Barendrecht up-to-date te krijgen.

Toen we Samen Bouwen startten begin 2017 hebben we nagedacht over hoe en waar we het beste in gesprek konden gaan met zoveel mogelijk inwoners, zodat de visie en daarmee de toekomst van Barendrecht ook van zoveel mogelijk Barendrechters zou worden.

Collegeleden, raadsleden en medewerkers van de gemeente hebben u opgezocht op de markt, langs de lijn bij de sportvelden, in het Kruispunt, op scholen, bij de Veiligheidsdag, te veel om op te noemen. Daarnaast hebben we ook met onze ondernemers gepraat, en met de vele mensen die betrokken zijn bij maatschappelijke organisaties.

We hebben ook, u ziet hem hier achter me, een speciale wensboom laten maken die volgehangen is met toekomstwensen voor onze mooie gemeente.

We merkten dat er veel enthousiasme was voor het onderwerp, maar ook voor het feit dat we u opzochten en erbij betrokken.

In januari behandelt de gemeenteraad de visie die met al uw ideeën is opgesteld. Als subtitel voor het document hebben we: Barendrecht, van goed naar…. En voor dat puntje puntje puntje kun je van alles invullen. Dat hebben leerlingen van de Focus Beroepsacademie trouwens al gedaan, dat ziet u hier.

Vooruitlopend op een positief besluit van de gemeenteraad over de gedeelde toekomstvisie voor Barendrecht wil ik u vanavond (Dinsdag 2 januari 2018) graag de startpagina van de website Samen Bouwen aan Barendrecht laten zien. Deze is voor iedereen beschikbaar zodra de raad op 30 januari de toekomstvisie heeft goedgekeurd

Alvast ter inspiratie wil ik u een miniroman uitreiken. Hierin staat een verhaal over Barendrecht in 2025, voor ons een stip aan de horizon waarheen we samen bouwen. Want na het raadsbesluit op 30 januari gaan we dat bouwen samen met u verder invullen.

En omdat ik bij de basisschool de Hoeksteen de Week van Samen Bouwen begonnen ben, wil ik het eerste exemplaar van de miniroman graag uitreiken aan directeur Theo Bouma en leerlingen van die school, Pepijn, Bastiaan en Sofie.

Dit is de start om samen, met elkaar, verder te bouwen aan Barendrecht, een inspiratie om u aan het denken te zetten over de toekomst van Barendrecht.

Graag wil ik met u proosten op het nieuwe jaar, dat het ons gezondheid mag brengen, energie en creativiteit om samen te bouwen aan onze mooie gemeente Barendrecht.


Opmerking: De linkjes naar gerelateerde artikels zijn door BarendrechtNU toegevoegd aan de tekst van de toespraak.

Op de foto: Burgemeester Van Belzen, Theo Bouma (directeur Basisschool De Hoeksteen) en Sofie, Bastiaan en Pepijn. (Fotografie: Gemeente Barendrecht)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »