Raadszaal gemeentehuis Barendrecht 2014

BARENDRECHT –De gemeenteraad heeft gisteravond (Dinsdag 7 juli 2015) in meerderheid ingestemd met de Voorjaarsnota 2016-2019. In totaal werden er bij dit onderwerp twaalf moties en twee amendementen ingediend. Van deze twaalf moties en twee amendementen zijn er vier moties aangenomen. Drie moties werden ingetrokken naar aanleiding van toezeggingen vanuit het college.

De raad heeft met het vaststellen van de Voorjaarsnota de kaders gesteld voor de Begroting 2017-2019.

Zie ook: Jan van Belzen 10 jaar burgemeester van Barendrecht

Prioriteiten bepaald

Met de motie Prioriteiten Voorjaarsnota 2016 van de coalitiepartijen werden de prioriteiten voor de begroting duidelijk bepaald: realisatie bruisend cultureel centrum; onderdoorgang A29; aanpassing bestuursvleugel qua wettelijke arbo- en klimaateisen; onderzoek wat snelfietsroute F15 oplevert voor besparing op wegenonderhoud; procesbegeleider Centrum Carnisselande zo mogelijk intern opvullen; aanpassing groenonderhoudsniveau; buurtbus alleen op basis van subsidie en alleen veiligheidsinterventies bij speeltoestellen. Hiermee werd meteen de andere coalitiemotie over het cultureel centrum meegenomen.

Moties Dekkingsvoorstellen en Onderhoud bestuursvleugel

De motie Dekkingsvoorstellen, ingediend door SGP/CU, GL, CDA en PvdA, werd gesteund door VVD en daarmee aangenomen. Het voorstel is om bij de begroting in het najaar een Notitie Ombuigingsvoorstellen op te stellen met daarin rode, oranje en groene ombuigingsvoorstellen.

Ook de motie Onderhoud bestuursvleugel, ingediend door SGP/CU, GL, CDA en PvdA, werd gesteund door de VVD. De opdracht is een onderhoudsplan aan te leveren met noodzakelijke kosten.

Eerste tussenrapportage 2015

De raad stelde tevens de 1e tussenrapportage 2015 en de daaruit voortvloeiende mutaties op de programma’s voor de begroting 2014 vast. Lopende het begrotingsjaar rapporteert het college over de stand van zaken van de werkelijke inkomsten en uitgaven in relatie tot de begrote inkomsten en uitgaven. Deze 1e tussenrapportage 2015 bevat de financiële wijzigingen van de periode januari tot en met maart 2015. Totaal geeft deze rapportage een positief resultaat van €279.200.

Overige moties

Er zijn gisteravond (Dinsdag 7 juli 2015) nog twee moties ingediend die geen relatie hebben met een onderwerp van de agenda. Het ging hier ter eerste om de motie Doormanplein van het CDA. Hierin wordt het college opgeroepen de bewonersvereniging bij de projectgroep Oude Dorpskern op te nemen. Deze motie is niet aangenomen. Ten tweede ging het om de motie stemverklaring van de EVB en VVD. Deze motie werd aangenomen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »