Gemeentehuis Barendrecht (Gemeentehuisplein, Binnenhof)

BARENDRECHT – Het college van B&W presenteerde eerder vandaag (Vrijdag 17 mei 2019) de Voorjaarsnota 2020. In dit document met plannen en financiële onderbouwing zijn drie scenario’s opgenomen om te kunnen bezuinigen (PDF). De gemeenteraad wordt gevraagd hierover een beslissing te nemen. Geen van de plannen is nu nog definitief.

Uit de voorjaarsnota: “De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de realisatie van Carnisselande, de Centrumaanpak, het LOC en het Kruispunt. Deze investeringen zorgen mede voor structureel hogere lasten in de begroting.

Het college heeft een afweging gemaakt over hoeveel er bezuinigd kan worden op bepaalde zaken en hoeveel impact dit heeft op de samenleving. Hierin komen o.a. (betaald) parkeren, opheffen van hondenuitlaatplaatsen (en de hondenpoepzuiger), bezuinigingen op cameratoezicht, subsidies intrekken/verlagen, afschaffing van het Sportgala, extra kosten voor (horeca)ondernemers, afschaffen van gratis OV voor gepensioneerden en minder dienstverlening door de gemeente in terug. Een greep uit de voorstellen (of bekijk hier direct de 3 scenario’s):

Bezuinigingen

Het college heeft bijvoorbeeld uitgewerkt dat er €40.000 kan worden bezuinigd op subsidies voor evenementen (nog niet opgenomen in één v.d. scenario’s). Evenementen in Barendrecht die nu gebruik maken van subsidie zullen dan de volledige financiering zelf moeten regelen. De impact van deze verandering op de samenleving wordt door het college als ‘hoog’ ingeschat. Evenementen zouden erdoor kunnen verdwijnen.

Een maatregelen met ‘middelmatige’ impact, die jaarlijks €50.000 kan opleveren, is bijvoorbeeld het aanpassen van de openingstijden van servicebalie van het gemeentehuis (25 uur ipv 35 uur per week open).

Het stopzetten van ‘Swim2Play’ in het Inge de Bruijn zwembad kan jaarlijks €75.000 aan bezuiniging opleveren en wordt ingeschat als ‘lage impact op de samenleving’. College: “Uit onderzoek blijkt dat er veelvuldig gebruikgemaakt wordt van Swim2Play. Dit is dan niet meer mogelijk. Het gaat echter om kinderen die in bezit zijn van een zwemdiploma. Het is extra.

Betaald parkeren: Station, centrum en Oude Dorpskern

Een maatregelen uit de Voorjaarsnota om meer geld binnen te halen is bijvoorbeeld het invoeren van betaald parkeren op het parkeerdek van station Barendrecht (nog niet opgenomen in één vd scenario’s). Het college denkt hier jaarlijks €100.000 mee te kunnen verdienen. Hiervoor zal wel eerst moeten worden geïnvesteerd in aanpassingen. Het schrappen van de eerder toegezegde 65 extra parkeerplekken (ingeschat als ‘hoge impact op de samenleving’) is ook nog een optie. Het levert €9.600 op in de bezuiniging.

De gemeente heeft ook onderzocht wat het zou opleveren om de gehuurde parkeerplekken (á €15.000 per jaar) bij de Bethelkerk niet langer te huren. De impact wordt laag ingeschat, omdat de plekken toch weinig worden gebruikt, zo stelt het college.

Betaald parkeren in het centrum en in de Oude Dorpskern wordt ook overwogen (nog niet opgenomen in één vd scenario’s). Dit zou 1 tot 2 ton per jaar kunnen opleveren volgens het college: “Invoering kost tijd, in 2019 kost dit juist geld vanwege de invoering, daarnaast liggen opbrengsten in 2020 lager dan in 2021 en 2022. Voor invoering moet een parkeerbeleidsplan en parkeerverordening worden opgesteld om te onderbouwen waarom betaald parkeren nodig is

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid worden een aantal (relatief) kleinere bezuinigingsposten genoemd: Bijvoorbeeld €7.500 per jaar om te stoppen met de ondersteuning van het Buurtpreventie project, €8.000 om camera’s bij station Barendrecht niet meer live uit te laten kijken (en camera’s alleen beelden te laten opnemen om later terug te kijken) en het stoppen met preventie/voorlichting (á €16.000 per jaar). De eerste 2 maatregelen hebben volgens het college een lage impact op de samenleving, het stoppen met preventie ‘middelmatig’.

De inzet van het BOA biketeam zou volgens één van de plannen kunnen worden verlaagd: “Er wordt 1 dag per week minder bike-team ingehuurd. 2 personen minder per week. Dit wordt opgevangen door extra inzet van eigen personeel.” Een eventuele besparing van €40.000 per jaar.

Duurzaamheid

De gemeente bekijkt het toestaan van (meer) zonnepanelen in de Zuidpolder. Door pacht van de grond verwacht de gemeente per 3 hectare € 25.000 te kunnen verdienen.

Sport

Het jaarlijkse sportgala zou ook eventueel geschrapt kunnen worden. De gemeente moet de laatste jaren veel moeite doen om sportclubs nominaties in te laten dienen. Het sportgala kost ieder jaar €8.500. Het College: “In 2018 moest de gemeente meermaals aan de verenigingen vragen of zij sporters wilden nomineren. Uiteindelijk is dit gelukt, maar maatschappelijk gezien is hier dus weinig vraag naar. Mocht dit zo zijn, dan kunnen de sportverenigingen besluiten het zelf te organiseren.

Sportclubs zelf kunnen ook geraakt worden. Eén van de plannen omvat een subsidieverlaging van in totaal € 43.000 (nog niet opgenomen in één v.d. scenario’s). Het college merkt op dat de huidige subsidies geen wettelijke verplichting zijn en stapsgewijs kan worden verlaagd/afgebouwd. Een aantal verenigingen is echter afhankelijk van de subsidie. De impact wordt dan ook als ‘hoog’ ingeschat.

Ondernemen

Ondernemers zullen niet blij zijn maar het tarief is hetzelfde als in Ridderkerk“, aldus het college. Het plan/voorstel is om commerciële horecaterrassen te laten betalen voor het gebruik van grond van de gemeente (€ 38,15 per m2). Aan het Havenhoofd wordt al ca 300 m2 gemeentegrond commercieel geëxploiteerd als afgeschermd terras. In totaal moet dit de gemeente €11.500 opleveren per jaar.

Onderhoud

De gemeente kan €50.000 per jaar besparen door minder onderhoud te plegen aan wegen/voetpaden (etc).  Tegelijkertijd kan er €150.000 worden bespaard als voor dit onderhoud minder (dure) ‘duurzame goederen’ worden gebruikt. De impact wordt ingeschat als ‘middelmatig’. College: “Meer hobbels, gaten, losse stoeptegels, plaatselijke reparaties (lappendeken), plassen, etc.. Alleen het noodzakelijke onderhoud kan worden gedaan. Meer klachten, meldingen, schadeclaims. Alleen klachten en meldingen die te maken hebben met (verkeers)veiligheid worden in behandeling genomen. De aanblik wordt sober / richting verpaupering.

Hoewel de gemeente meer klachten van stank en niet doorstromend water verwacht, kan er eventueel ook minder worden gebaggerd. Dit levert een besparing van €50.000 per jaar op. Op groenonderhoud kan eveneens worden bezuinigd: door te stoppen met de bestrijding van bladluis kan €4.000 worden bespaard.

Hondenuitlaatplaatsen

De maatregel om alle hondenuitlaatplaatsen op te heffen zou €80.000 besparing opleveren. De impact op de samenleving wordt door het college ingeschat als ‘laag’. “Hondenbezitters moeten zich overal houden aan de opruimplicht (dus ook op de huidige hondenuitlaatplaatsen)“, aldus het college: “Hondenuitlaatplaatsen bestaan dan niet meer. Er wordt nog wel gras gemaaid en de hondenpoepbakken worden geleegd. Kosten € 20.500 per jaar. Huidig budget is € 100.500. Dit betekent een besparing van € 80.000. Deze besparing wordt bereikt door het stoppen met de hondenpoepzuiger. Dit is mogelijk vanaf 2020.

Ouderen

Hoewel het geen wettelijke verplichting is, schat het college de verlaging van de subsidie voor ‘ouderenwerk’ in als ‘hoge impact op de samenleving’. Het bedrag van €43.500 kan worden bezuinigd, maar gaat ten kosten van activiteiten en ondersteuning van ouderen.

Door het gratis OV voor 65+’ers af te schaffen kan €270.000 worden bespaard (nog niet opgenomen in één v.d. scenario’s). College: “De gemeente Barendrecht zet al jaren in op gratis OV voor gepensioneerden. Het afschaffen ervan zal maatschappelijke wrevel opleveren.

Cultuur

Er kan de komende jaren €13.900 tot €55.600 worden bespaard door afbouw van subsidie aan culturele organisaties (zoals de Kunstroute). Het college schat de impact op de samenleving in als ‘hoog’, omdat de organisaties veelal (volledig) afhankelijk zijn van deze subsidie.

Speelplekken

Door aan halvering van het totaal aantal speelplekken in de gemeente Barendrecht (288) kan er worden bezuinigd op onderhoud. Dat kan tussen 2021 en 2023 oplopen van jaarlijks €14.800 tot €59.200. De impact wordt als hoog beoordeeld: “Het verwijderen van speelplekken heeft tot gevolg dat de afstand tot de overblijvende speelvoorziening toeneemt. Hiermee voldoen we niet meer aan het beleid dat er voor kinderen op loopafstand een speelplek te vinden is

Scenario’s

De volledige scenario’s zoals ze zijn samengesteld door het college. Niet alle plannen voor bezuiniging zijn (nu al) opgenomen in een scenario, echter: “Het resultaat van deze weging is dat wij voor een structureel bedrag van €2 miljoen aan groene voorstellen denken te kunnen realiseren. Dit houdt in dat dit voorstellen zijn die aanvaardbare maatschappelijke gevolgen hebben. De overige € 0,5 miljoen bestaat uit voorstellen met grotere maatschappelijke gevolgen en vinden wij daarmee minder of niet gewenst. Wij sluiten hierbij niet uit dat bij een verdere verslechtering van de financiële situatie alsnog op deze voorstellen moet worden teruggekomen“, zo valt te lezen in de Voorjaarsnota.

Scenario 1

Dit scenario heeft € 1,25 miljoen aan ‘groene’ voorstellen (=lage impact op samenleving) en bestaan met name uit financieel administratieve oplossingen. Kort samengevat zijn de volgende voorstellen onderdeel van dit scenario:

 • De inkomsten van degeneratie van wegen hoger begroten;
 • Het budget voor bestemmingsplannen beperkt aframen;
 • Zorgen voor minder bijstandsuitkeringen;
 • Inzetten op het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen;
 • Een besparing realiseren in de BAR-organisatie;
 • De OZB-inkomsten bijstellen op basis van de toename van het aantal woningen;
 • De reserve Openbare Verlichting opheffen;
 • De Front Office balietijden aanpassen;
 • De OZB-inkomsten bijstellen op basis van de gestegen woningprijzen;

Scenario 2

Dit scenario (€2 miljoen bezuiniging) bevat alle onderdelen van scenario 1, aangevuld met de volgende ‘groene’ voorstellen. Scenario 2 heeft de voorkeur van het college.

 • Invoeren van betaald parkeren op het stationsdek;
 • Verlagen van onderhoudskosten civiele kunstwerken;
 • Verlagen onderhoudskosten inventaris, installaties en apparatuur van straatmeubilair
 • Kosten verlagen bij onderhoud buitenruimte door het omvormen van beheergroepen groen;
 • Opzeggen huur parkeerplaatsen bij de Bethelkerk;
 • Stoppen met begrazing op de geluidswal A15;
 • Stoppen met periodiek (preventief) live uitkijken van de camera’s bij het NS-station;
 • Stoppen met ondersteuning van Buurtpreventie;
 • Aframen bedragen voor schades aan eigendommen straatmeubilair van de gemeente;
 • Aframen budget schuldhulpverlening naar het gemiddelde niveau van 2015t/m 2018;
 • Verminderen budget jeugd bedrijfsvoering;-Stoppen met bestrijding van wespen;
 • Minder plantenbakken e.d. voor de buitenruimte aanschaffen;
 • Minder areaal groen vervangen;
 • Onderhoud niveau verhardingen verlagen;
 • Voorlichting en preventie op thema’s integraal veiligheidsbeleid verlagen;
 • Luizen in elzen niet meer bestrijden;
 • Onderhoudskosten Begraafplaats Den Ouden Dijck verlagen voor de niet in gebruik genomen delen;
 • Innovatiefonds voor Wmo oprichten en daarmee maatschappelijke transformatie doelmatiger realiseren;
 • Afbouwen preventieve activiteiten van Welzijn in Wijkteams;
 • Verlaging budget preventie schuldhulpverlening;
 • Anders inrichten budget Mantelzorg;-Budget zorgverzekering minima aframen;
 • Plaatsen zonnepanelen in de Zuidpolder;
 • Stoppen met het sportgala;
 • Invoeren van precario of huur gemeentegrond voor commerciële terrassen;
 • Verhogen gemeenteleges rijbewijzen en trouwboekjes;
 • Verhogen huur begraafplaats Den Ouden Dijck.

De ombuigingsvoorstellen van scenario 2 leveren in 2019 niet direct een substantieel voordeel op. Besluitvorming is pas in juli te verwachten, waarna de acties in gang gezet dienen te worden. Bovendien vraagt bijvoorbeeld het voorstel ‘Invoeren betaald parkeren bij het station’ een investering van ongeveer €50.000. Daar waar ombuigingen reeds in 2019 kunnen worden geëffectueerd zullen de effecten hiervan in de 2e Turap worden opgenomen.

Scenario 3

Dit scenario (€2,5 miljoen bezuiniging)  bestaat uit de voorstellen van scenario 2, aangevuld met de volgende ‘oranje’ (=middel impact op samenleving) voorstellen:

 • Het onderhoudsniveau voor aanschaf duurzame goederen buitenruimte verlagen naar niveau C/D;
 • Opheffen van de hondenuitlaatplaatsen;
 • Baggeren beperken tot het hoogstnoodzakelijke;
 • Afbouwen van ouderenwerk;
 • Afbouwen van de vraagwijzer gemeente;
 • Verlagen subsidies sportverenigingen


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »