Eerste 1.600 van 30.000 containers bezorgd in Barendrecht: Geen GFT cocons op verzoek van wijkbewoners

BARENDRECHT – [Update] De ondergrondse papiercontainers in Barendrecht worden binnenkort afgesloten, zo hebben inwoners van Barendrecht kunnen vernemen uit een brief van BAR Afvalbeheer. Alleen inwoners die momenteel (nog) geen papiercontainer hebben ontvingen vandaag (Vrijdag 10 september 2021) de brief van BAR Afvalbeheer.

De sluiting komt volkomen onverwacht, omdat deze indruist tegen alle eerder door de gemeente en wethouder verstrekte informatie: Een toezegging van wethouder Schaap, tegen eerdere informatie van de gemeente Barendrecht, tegen huidige informatie van BAR-Afvalbeheer, tegenstrijdig met de recente bijplaatsing van tientallen nieuwe papiercontainers en bovenal tegen het afvalbeleid waar alles op gebaseerd is: Het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Barendrecht 2021.

Ondergrondse containers

In de zomer van 2019, tijdens een interpellatiedebat in de gemeenteraad, stelt wethouder Schaap: “Voor oud papier en karton geldt verder dat gebruik gemaakt kan worden van de papiercontainers in de collectieve ondergrondse inzamelsystemen. (…) Voor deze inwoners, die in de laagbouw wonen (…) is de minicontainer niet nodig en niet verplicht.” (video). Dit debat ging juist over de vraag of containers nu wel of niet verplicht zouden zijn.

In zijn betoog gaf de wethouder ook al aan dat de containers in principe verplicht zijn, tenzij je als inwoner je afval op een andere wijze gescheiden aanbiedt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de ondergrondse papiercontainer. De ‘verplichting’ kan nog steeds worden omzeild, door je papier bijvoorbeeld naar het afvalaanbiedstation te brengen.

De uitspraak van de wethouder werd ook op de website van de gemeente Barendrecht geplaatst, onder ‘Veelgestelde vragen over het afvalbeleid’: “Voor oud papier en karton geldt verder dat gebruikgemaakt kan worden van de papiercontainers in de collectieve ondergrondse inzamelsystemen.” De pagina is inmiddels verwijderd van de gemeentewebsite, maar BarendrechtNU citeerde de informatie in mei 2019 in een artikel over het afvalbeleid.

Druk opvoeren

De druk voor inwoners om toch een papiercontainer te nemen schuurt door de sluiting aan tegen een verplichting. Zeker nu BAR Afvalbeheer inwoners een deadline geeft van 14 dagen: Alleen als je vóór 23 september 2021 een container aanvraagt, kunnen ze een levering garanderen vóórdat de ondergrondse papiercontainers sluiten op 1 januari 2022. Na deze datum moeten inwoners ook gaan betalen voor het aanvragen van een container.

Afvalbeleid

Het beleid waar de eerdere uitspraak van de wethouder tegen gecontroleerd kan worden is nog steeds hetzelfde: Bewoners van laagbouw mogen een papier/karton container afnemen bij de gemeente, maar er is ook op wijkniveau een ondergrondse papiercontainer. Hierin verschilt het officiële beleid met de inzameling van GFT: In het beleid staat dat de GFT-cocons alleen voor ‘gebruikers van meerdere percelen’ geldt (de hoogbouw uitzonderingen). Deze uitzondering voor de papiercontainer staat dus niet in het officiële afvalbeleid waar de gemeenteraad mee akkoord is gegaan (PDF, blz 3 en 4).

Update 15 dec: De gemeenteraad heeft in een eerdere raadsvergadering, waarin de beloftebreuk door wethouder Schaap ter sprake kwam, in meerderheid laten weten achter de plannen van wethouder Schaap te staan om de papiercontainers te sluiten voor laagbouw (coalitiepartijen voor, EVB als enige tegen). Dit ondanks de eerdere, meermaals herhaalde (al in 2019), toezeggingen door de wethouder zelf dat dit niet zou gebeuren (alsook tijdens informatiebijeenkomsten, op de website en in het beleid). Vanaf 2022 zal de “papiercontainer op wijkniveau” dus alsnog worden geschrapt uit het officiële, al voor 2021 vastgestelde, beleid. (zie ook: Geen reactie van de wethouder op vragen)

Bijplaatsingen

Eveneens opvallend is het aantal bijplaatsingen van nieuwe papiercontainers in Barendrecht. Een half jaar geleden werden er 17 nieuwe papiercontainers geplaatst en de afgelopen maanden zijn 30 PMD/restafval containers in Barendrecht omgewisseld voor een papiercontainer. De reden? “Zo is er straks altijd een container voor PMD+restafval, papier/karton of glas bij u in de buurt. Hiermee maken we het u zo makkelijk mogelijk om grondstoffen gescheiden in te leveren“, aldus BAR Afvalbeheer op hun eigen website. Er wordt nergens gesproken over een sluiting van de papiercontainers of dat deze exclusief voor hoogbouw beschikbaar komen.

Kaartlezers

Het is vooralsnog onduidelijk of er kaartlezers (voor controle van de afvalpas) zullen worden geïnstalleerd op alle papiercontainers. Eveneens is onbekend op welke termijn en tegen welke kosten dit gaat gebeuren. Juist deze kaartlezers zorgden voor een grootschalige storing bij de start van het afvalbeleid begin 2020, waardoor de invoering ruim anderhalf jaar werd uitgesteld.

Opmerking mbt een reactie van de gemeente/het college: De gemeente zal tegelijkertijd met publicatie van dit artikel om een reactie worden gevraagd. Aangezien beantwoording van vragen regelmatig langer dan een week duurt, en de deadline van BAR Afvalbeheer op slechts 2 weken is gesteld, is het belang van publicatie voor het wachten op een reactie gegaan. (BarendrechtNU wacht inmiddels al bijna een half jaar op antwoorden van vragen en details over de storing van de afvalcontainers op 1 jan. 2020)

Update 15 sept: Op vrijdag 10 sept. heeft de gemeente bevestigd dat de hierboven genoemde vragen van BarendrechtNU zijn ontvangen. Tot op heden zijn er nog geen antwoorden gegeven en is dus onbekend hoe de wethouder deze verandering kan verantwoorden. Na een herinnering van BarendrechtNU aan de gemeente, heeft een woordvoerder vanmiddag (Vrijdag 10 september 2021) aangegeven dat ze uiterlijk voor het eind van deze week gaan reageren.

Update 15 dec: De gemeente/wethouder heeft de vragen van BarendrechtNU nooit meer beantwoord. De vragen werden ‘afgedaan’ door te verwijzen naar een algemene brief aan de gemeenteraad. De 11 aanvullende vragen over die brief, zijn tot op de dag van vandaag (Vrijdag 10 september 2021) onbeantwoord (zie alle ingezonden vragen onderaan dit artikel). Vier dagen na het inzenden van de vragen moest de wethouder echter wel publiekelijk reageren in de gemeenteraad, want Echt voor Barendrecht bracht een motie in om de papiercontainers op te houden tijdens de gemeenteraadsvergadering op 21 september. De uitkomst: De coalitiepartijen stellen dat wethouder Schaap zijn werk juist doet en de containers gewoon mag sluiten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »