BARENDRECHT – De Barendrechtse Barometer is een graadmeter voor de tevredenheid van de inwoners. De cijfers uit de Barometer 2013 zijn grotendeels gelijk aan die uit 2011. Ook vergeleken met de landelijke gemiddelden en de prestaties van andere gemeenten binnen dezelfde inwonersklasse (25.000-50.000) scoort Barendrecht net als in 2011 merendeels hoger.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente fors moeten bezuinigen op haar uitgaven, maar deze soms pijnlijke maatregelen hebben tot dusver geen nadelig effect op de waardering.

Scores per burgerrrol

In de Barometer is de tevredenheid van de inwoners op een aantal ‘rollen’ gemeten: de burger als klant (recht op kwaliteit van dienstverlening (digitale) loket), als onderdaan (recht op kwaliteit van orde en gezag), als wijkbewoner (recht op kwaliteit van woonomgeving), als kiezer (recht op kwaliteit van politiek en bestuur) en als partner (recht op kwaliteit van beleid en daarbij betrokken worden). Voor alle rollen, uitgezonderd die van ‘burger als klant’, liggen de rapportcijfers 2013 voor Barendrecht hoger dan het gemiddelde van andere gemeenten in de jaren 2012 en 2013. Voor de rol ‘burger als klant’ is het rapportcijfer gelijk aan dit gemiddelde. Als we kijken naar de hoogte van de rapportcijfers, dan is de ruime voldoende die we behalen op ‘burger als klant’ (7,7) echter wel het hoogste cijfer.

Verschillen in rolwaardering

Het is opvallend dat de cijfers op de burgerrollen kiezer (6,4), partner (6,2) en onderdaan (6,7) duidelijk lager zijn dan die voor ‘de burger als wijkbewoner’ (7,4) en als ‘klant’ (7,7). Dat was in 2011 ook het geval. Deze trend zien we in Barendrecht, maar evengoed in andere deelnemende gemeenten. De Barendrechtse inwoners hebben vaker de antwoordcategorie ‘neutraal’ ingevuld bij vragen die betrekking hebben op hun rol als kiezer, onderdaan en partner. Hierdoor wordt het gemiddelde cijfer lager. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat inwoners geïnteresseerder zijn in en zich beter geïnformeerd voelen over zaken die concreet en nabij zijn, zoals de eigen woonomgeving of hoe ze als klant worden behandeld.

Wat gaan we doen met de uitkomsten?

De uitkomsten van de Barometer zijn belangrijk voor de Raad en het college van B&W. Zij vertellen hen of inwoners het prettig wonen vinden in Barendrecht en hoe zij de prestaties van de gemeente beoordelen. De uitkomsten zullen binnenkort onder meer door de Raad gebruikt worden bij de beraadslaging over de begroting 2014 en worden meegegeven aan het nieuw te vormen college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Factsheet

In deze factsheet staan de diverse onderwerpen nader toegelicht:

Veiligheid

Veiligheid is voor inwoners en dus voor de Barometer een belangrijk thema. Ondanks de toename van concrete cijfers over bijvoorbeeld woninginbraak en fietsendiefstal is het oordeel over de veiligheid niet afgenomen. Het cijfer voor veiligheid in de wijk is een 7,2 gebleven. De waardering voor hoe de gemeente omgaat met veiligheid en leefbaarheid is vergeleken bij 2011 toegenomen, en tevens hoger dan bij vergelijkbare gemeenten.

Meer feiten en cijfers over veiligheid in het algemeen in Barendrecht zijn te lezen in ons eerdere artikel: Veiligheidscijfers Barendrecht: Inbraak, diefstal, overvallen, hennepteelt en meer

Bezoek aan publieksbalie

Het rapportcijfer voor de burgerrol ‘klant’ is met een 7,7 in 2013 gelijk gebleven aan 2011. Hoge cijfers worden gegeven voor de indicatoren die samenhangen met de klantvriendelijkheid van de medewerkers. Juist op die indicatoren doen andere gemeenten het nog net wat beter. Voor de overige indicatoren van het klantonderzoek geldt dat Barendrecht vaak juist wat hoger scoort dan andere gemeenten.

Cijfers burgerparticipatie: meer initiatieven

Maar liefst 17% van de inwoners heeft wel eens een plan of idee voor de wijk gehad en heeft daarin stappen ondernomen. Van de inwoners die ermee naar de gemeente zijn gegaan, heeft 28% een positieve/zeer positieve ervaring. Een groter deel (42%) heeft dit echter als negatief/zeer negatief ervaren. De rest antwoordt neutraal. De rol van de gemeente kan hierin dus zeker worden verbeterd.

Taken naar samenleving

Een ruime meerderheid van onze inwoners staat er positief tegenover dat de gemeente meer zaken aan de burgers overlaat die voorheen door de gemeente werden opgepakt. Van de respondenten vindt 4% het vanzelfsprekend, heeft 18% er geen moeite mee, en vindt 51% dit prima onder bepaalde voorwaarden. Wat bij de voorwaarden het meest wordt genoemd is dat de gemeente wel in beeld moet blijven en niet helemaal moet loslaten. Een bepaalde mate van regie, controle en kaderstelling is nodig. Minder vaak genoemd: iedereen moet meedoen anders komt het altijd op dezelfde schouders terecht; de voorwaarden waaronder zijn afhankelijk van het onderwerp; de reden om dit te doen moet zijn dat burgers de betreffende taak echt beter kunnen uitvoeren en het mag dus niet als bezuiniging gebeuren; de gemeentelijke belastingen moeten dan wel omlaag.

Duurzaamheid

Ook over duurzaamheid zijn extra vragen gesteld. Meer inwoners zijn bekend met het begrip duurzaamheid (48% tegenover 40% in 2011). Ondanks dat er meer bekendheid is onder inwoners wat duurzaamheid betekent heeft dit niet geleid tot een stijging in het percentage inwoners dat aangeeft actief en bewust bezig te zijn met een duurzame leefstijl: 38% in 2011 tegenover 37% in 2013.

Afvalscheiding

De vormen van afval die het meest gescheiden worden door inwoners van de gemeente Barendrecht, zijn papier en karton, glas, textiel en klein chemisch afval. Kunststof wordt het minst gescheiden. Het hergebruik van grondstoffen is de belangrijkste motivatie om afval te scheiden voor twee derde van de inwoners. Maatregelen die inwoners het meest zouden stimuleren om meer / beter afval te scheiden, zijn het verlagen van de afvalstoffenheffing (72%), het niet verhogen van de afvalstoffenheffing (64%) of een vergoeding voor het scheiden van afval (61%). Bijna vier vijfde is positief over de huidige inzamelmethodes van afval. Slechts 4% is hier negatief over.

Het volledige artikel met toelichting over de onderzochte rollen is hier te lezen op de website van de gemeente Barendrecht. Bent u het nu niet eens met deze resultaten, dan is er nu de mogelijkheid om dit te laten weten aan politiek Barendrecht. Komende tijd, in aanloop naar de verkiezingen, kunnen inwoners van Barendrecht onderwerpen aandragen zodat die kunnen worden behandeld. Zo kun je erachter komen welke politieke partij jou standpunt steunt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »