Raadszaal gemeentehuis Barendrecht 2014

BARENDRECHT – [Toelichting wethouder] De gemeenteraad heeft randvoorwaarden vastgesteld voor de huisvesting van vergunninghouders in Barendrecht. Dit is nodig, omdat de gemeente door de verhoogde instroom van vluchtelingen meer vergunninghouders moet huisvesten.

Het gaat in 2016 om ongeveer 180 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij hebben toestemming langere tijd in ons land te blijven en hebben daardoor recht op huisvesting. Iedere gemeente in Nederland heeft jaarlijks een door de overheid vastgesteld aantal statushouders die ze huisvesting moeten bieden. Het gaat hierbij niet om noodopvang. Gemeenten die niet voldoen aan dit aantal kunnen een ‘boete’ opgelegd krijgen (o.a. verplicht aangewezen woningen huren).

Communicatie

Belangrijke randvoorwaarden die zijn vastgesteld zijn onder meer veiligheid, maatschappelijk draagvlak en goede communicatie met omwonenden. Eventuele nieuwe woningen moeten qua aantal en omvang passen in de omgeving. De gemeenteraad heeft het college gevraagd samen met Barendrechtse inwoners en maatschappelijke partners te werken aan een goede oplossing.

Maximaal 20% sociale woningbouw

De raad heeft de randvoorwaarden door middel van 2 amendementen aangescherpt. Ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders wordt voor maximaal 20% gebruikgemaakt van sociale woningbouw (dat was 25%). Het gaat daarbij om maximaal 20% van het aantal beschikbare vrijgekomen woningen, niet om 20% van het aantal op te vangen statushouders. Kortom, komen er bijvoorbeeld 10 woningen vrij, dan zullen er daarvan maximaal 2 voor de opvang van statushouders worden gebruikt. Dit om het maatschappelijk draagvlak te borgen, zo stelt de gemeente. Verder worden de nieuwe sobere en goedkope woonvormen niet alleen beschikbaar gesteld voor vergunninghouders, maar voor alle Barendrechters.

Ook heeft de raad bij wijze van motie het college gevraagd om bij toekomstige (maatschappelijke) bouwprojecten te onderzoeken of het toevoegen van woonruimte in de lijn van het raadsbesluit mogelijk is, al dan niet tijdelijk. Deze motie is met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen aanvaard.

Update: Toelichting wethouder

N.a.v. de vele reactie een toelichting door wethouder van der Linden: “Er is een verschil in noodopvang (azcs) en mensen met verblijfsvergunning opvangen. Dat laatste doen we al jaren, dat is een wettelijke taak en de aantallen ervoor krijgen we opgelegd door het rijk. Huisvesting gaat tot op heden volledig in sociale huurwoningen. Recent neemt (tijdelijk, aldus het rijk) de taakstelling toe. We constateren dat de ‘druk’ op sociale huurwoningen daardoor stijgt. Om dat te voorkomen is besloten dat MAXIMAAL 20% van de vrijkomende sociale huurwoningen naar statushouders mogen gaan. De kans dat we de 180 daarmee halen is klein. Dus moet er (tijdelijk) alternatieve huisvesting komen. Dat kan in de vorm van bijv tijdelijke units. De randvoorwaarden voor die alternatieven, zijn dinsdag vastgelegd door de gemeenteraad.

En de stijging naar 180 is als volgt: 14 tekort (niet gered) voor 2015, 56 nieuwe taakstelling 1e half jaar 2016 en we VERWACHTEN – kijk dagelijks naar de aanhoudende instroom – dat die voor het tweede half jaar verdubbeld (56×2), totaal tm eind 2016 dus ca 180.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »