BARENDRECHT – Tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad afgelopen dinsdagavond zijn de volgende zaken besloten:

Zie ook: Oproep aan inwoners: Kom in actie tegen windmolens langs Oude Maas

Multifunctionele accommodatie Kruidentuin

De gemeenteraad heeft besloten het bestemmingsplan MFA-Kruidentuin vast te stellen en bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. De realisatie van de MFA aan de kruidentuin is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (IHP 2011) dat de gemeenteraad in juni 2011 heeft vastgesteld. De keuze voor een MFA was het gevolg van de functionele en technische staat van de huidige voorzieningen op deze locatie. Daarnaast is er de wens om een brede school in het centrum van Barendrecht te realiseren. Met het vastgestelde bestemmingsplan wordt de realisatie van het MFA planologisch mogelijk gemaakt.

Duurzame openbare verlichting

De raad is akkoord met de appendix duurzaamheid in het beleid gemeentelijke openbare verlichting. Voor het beheer van de Barendrechtse verlichtingsinstallatie (12.000 lichtmasten en 13.500 armaturen) is een aanvulling op het huidige verlichtingsplan nodig. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energieverbruik en het verminderen van de CO2 uitstoot maken een nadere uitwerking van de in 2004 vastgestelde beleidsuitgangspunten noodzakelijk.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard

De raad heeft ermee ingestemd kennis te nemen van de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard (GRNR) en hiermee in te stemmen. Met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling wordt opvolging gegeven aan eerder gemaakte afspraken over het rechtsgebied van de GRNR en wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast aan de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Begrotingswijziging in verband met de drie decentralisaties

Tot slot heeft de gemeenteraad de begrotingswijziging aangaande de 3 Decentralisaties vastgesteld. M.i.v. 1 januari 2015 zijn de Jeugdzorg, een groot deel van de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de nieuwe Participatiewet bij de gemeente belegd. Als gevolg hiervan dient een nieuwe begroting opgesteld te worden en voldoet de huidige opbouw van de begroting niet meer.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »