Verkenning proeflocatie voor geothermie door Shell en Engie: College wil breed maatschappelijk draagvlak

BARENDRECHT – Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders heeft besloten gebruik te maken van het  adviesrecht in het kader van de Mijnbouwwet over een vergunningsaanvraag van Shell en Engie. De aanvraag is ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en gaat over een verkenning naar een proeflocatie voor geothermie op onder meer het grondgebied van Barendrecht.

Het college is positief, maar adviseert de partijen om te komen met een uitgewerkt plan dat uitgaat van een breed maatschappelijk draagvlak. Het plan moet ook aantonen dat er voordeel inzit voor de inwoners.

Energietransitie

De gemeente Barendrecht is positief over initiatieven voor het opsporen en winnen van deze aardwarmte en positief over de aanvraag van Shell en Engie: “Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is namelijk het verduurzamen van de warmtevoorziening. Geothermie kan een goed duurzaam alternatief zijn voor aardgas voor het verwarmen van huizen, kantoren, fabrieken en bedrijfspanden.” De gewonnen warmte uit geothermie kan geleverd worden via de bestaande of nog aan te leggen warmtenetten.

In de regio is sprake van een groot aanbod aan restwarmte afkomstig uit de industrie van de Rotterdamse haven. Dit kan verder aangevuld worden met warmte uit de ondergrond. De gemeente wil met het oog op de toekomst onder voorwaarden meewerken aan het bieden van ruimte voor het zoeken naar een (proef) locatie en eventuele boorlocatie(s) in een later stadium. In de Barendrechtse ‘Beleidsvisie op de ondergrond Barendrecht’ zijn de voorwaarden vermeld. Belangrijk punt in deze visie is dat de partijen vroegtijdig belanghebbenden betrekken bij het initiatief.

Draagvlak

Voor de Barendrechtse gemeenteraad is participatie met de omgeving van groot belang, zeker ook als het gaat om werken in de ondergrond. Shell en Engie dienen daarom een uitgewerkt participatieplan in te dienen waarin beschreven wordt wie wanneer en op welke wijze betrokken wordt bij de plannen. Ook zal het voordeel voor Barendrechters ten aanzien van de voorgenomen activiteiten, moeten worden aangetoond.

Tot slot vraagt het Barendrechts college bij de verdere uitwerking van de plannen om tijdig in overleg te treden met de decentrale overheden om te komen tot een gedragen beeld over boorlocatie(s) voor de opsporing en winning van aardwarmte. De landschappelijke inpassing van de uiteindelijke winningslocatie is eveneens een belangrijke factor voor het welslagen van de plannen.

Wat is geothermie?

Geothermie is het uit de (onder)grond halen van warmte voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt en nadat de warmte eruit is gehaald weer teruggepompt. Er wordt dus geen materiaal weggehaald uit de ondergrond.

Artikelfoto: Installatie langs de Kilweg/Middeldijk/A29, één van de twee locaties die in 2018 door Shell/Engie werden genoemd als mogelijk boorlocatie in BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »