Verkeersdrempels op Binnenlandse Baan bij oversteekplaatsen gemeentehuisplein; Markt mogelijk naar één zijde van het plein

BARENDRECHT – Het college van B&W gaat onderzoeken hoe de verkeersveiligheid op het Binnenhof verbeterd kan worden. Sinds de opening van het Binnenhof zijn via verschillende kanalen reacties binnengekomen bij de gemeente. De raad heeft hier op 14 juni in een motie ook aandacht voor gevraagd.

Wethouder Peter Luijendijk (Verkeer en vervoer): “De verkeerssituatie op het plein is nog niet optimaal, zeker tijdens de weekmarkt. We zien en horen dit en we nemen de signalen die we daarover krijgen serieus. Voor de korte termijn hebben we hiervoor maatregelen getroffen. Om de veiligheid en aantrekkelijkheid van het plein ook op lange termijn te verbeteren, gaan we in kaart brengen wat hiervoor nodig is. Ondertussen loopt een onderzoek naar de beste locatie voor de weekmarkt, de uitkomsten zijn in oktober bekend. Daarin nemen we ook de al bestaande plannen voor het op termijn verplaatsen van de weekmarkt naar het nieuw te realiseren parkeerterrein aan de mr. Lohmanstraat mee.

Uitvoeren motie gemeenteraad

Op 14 juni nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin werd gevraagd om maatregelen op het gebied van veiligheid en het verplaatsen van de weekmarkt naar één kant van het nieuwe plein.

Het college voert deze motie uit door op korte termijn maatregelen te treffen die de veiligheid moeten vergroten. Momenteel zijn tijdens de weekmarkt verkeersregelaars actief. Deze blijven in ieder geval tot 1 september. Ook is er meer straatmeubilair geplaatst op plekken waar auto’s niet het plein op mogen rijden, bijvoorbeeld ter hoogte van de voetgangsoversteekplaatsen. Ook is een aantal marktkramen verschoven voor een beter zicht bij de voetgangersoversteekplaatsen. Voor de oversteekplaatsen zijn drempels geplaatst om de snelheid af te remmen. Voor de lange termijn wil het college in gesprek met omwonenden, marktlieden, winkeliers en verkeersdeskundigen om te komen tot een structurele oplossing.

Wethouder Nico Bults (Centrumaanpak): “Wanneer de situatie zo onoverzichtelijk is dat gebruikers het verschil niet zien tussen rijbaan en plein, dan moeten we toch constateren dat extra maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen moeten bijdragen aan de oorspronkelijke doelstelling van de reconstructie van het Binnenhof, namelijk om een uitnodigende entree voor het centrum van Barendrecht te realiseren, die past bij Het Kruispunt en de Middenbaan.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »