Vragen na uitlekken geheime brief wethouder Vermaat

BARENDRECHT – Afgelopen maandag lekte een geheime brief van wethouder Vermaat uit die gericht was aan de gemeenteraad. BarendrechtNU vond het betreffende document via de website van de gemeente Barendrecht en heeft hiervan direct melding gemaakt bij de Griffie. Binnen een uur was het document van de site gehaald.

Gisteren heeft raadslid Kees Takken (EVB) vragen gesteld over het lekken van data bij de gemeente. Hierin wordt onder andere duidelijkheid gevraagd over of de gemeenteraad op de hoogte wordt gesteld indien er informatie is gelekt. Voor zover bekend is de raad de afgelopen dagen (nog) niet geïnformeerd over dit lek.

Geheim

De informatie in de brief is voor velen niet erg informatief/interessant. De brief over de motie Spoorlaan was echter juist geheim omdat bepaalde partijen belang hebben bij de informatie uit de brief. Het betreft informatie over een zakelijke kwestie op Bedrijventerrein-Oost. Daarnaast wordt er gesproken over een al langer slepend conflict tussen een bedrijf en de gemeente over een uitrit op de Spoorlaan.

BarendrechtNU heeft besloten om, afgezien van bovenstaande omschrijving, de volledige inhoud van de brief niet (opnieuw) openbaar te maken.

Vragen

Echt Voor Barendrecht heeft de volgende (algemenere) vragen aan het college gesteld:

  1. Hoe is de meldplicht Wet Datalekken geborgd in de gemeente Barendrecht?
  2. Kunt u aangeven of de meldplicht datalekken, door de gemeente Barendrecht, is opgenomen in de “Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten” (BIG)?
  3. Nederlandse gemeenten moeten per 1 januari 2017 voldoen aan de BIG . Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de BIG-complianc y en in het bijzonder de meldplicht datalekken ?
  4. Is door het College onderzocht hoe groot de risico’s zijn op een datalek binnen de gemeente Barendrecht dan wel in de BARorganisatie?
  5. Heeft het College preventieve maatregelen genomen ter voorkoming van datalekken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven in welk stadium, bij een vermoeden van of een reeds geconstateerd datalek, de gemeenteraad wordt geïnformeerd?
  7. Hoeveel datalekken zijn er in de periode 2014 – 2016 geconstateerd?


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »