Plannen centrum Barendrecht gericht op historische opzet van Barendrecht (Schets 't Vlak)

BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft op 15 december vergaderd over de Centrumaanpak. Er is een aanpassing gedaan in de ruimtelijke kansenverkenning (het niet slopen van garages achter de Binnenlandse Baan 6-26), de visie op de beeldkwaliteit voor het centrum is in een document vastgesteld (PDF, 23MB!) en het parkeervoorstel voor het centrum is besproken.

In onderstaand artikel lees je waar in dit document de focus op wordt gelegd per gebied in het centrum van Barendrecht: het gemeentehuisplein, ‘t Vlak, de Middenbaan, Lohmanstraat en Achterom.

Visie

De Centrumaanpak is geen ontwikkelplan dat de gemeente uitvoert. Het is een visie waaraan (toekomstige) ontwikkelingen worden getoetst en waarover met ondernemers het gesprek wordt aangegaan. De gemeente pakt wel de buitenruimte aan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het creëren van voldoende parkeergelegenheid en een kwalitatief goede buitenruimte in het centrum.

Recht doen aan historie

Wethouder Dirk Vermaat (Centrumaanpak): “Een centrum dat qua uitstraling recht doet aan de historische opzet van Barendrecht, is een van de uitgangspunten van de Centrumaanpak. Leidraad en inspiratiedocument hiervoor is het beeldkwaliteitplan. Het gaat hierbij om 2 aspecten. Het eerste is de buitenruimte. De logische verbindingen die er vroeger waren in het centrum, komen in ontwerpen van de buitenruimte weer terug. Het tweede punt zijn de gevels op de Middenbaan. Sommige panden hebben een historische gevel, andere panden zijn moderner. Bij nieuw- of verbouw worden plannen getoetst aan de meer historische uitstraling die we voor de Middenbaan voor ogen hebben”. Een eerste resultaat hiervan is de nieuwbouw aan de Middenbaan 55, tegenover speelgoedwinkel Intertoys.

Samenvatting focus voor de Middenbaan:

 • Meer samenhang in bebouwing vergroot de herkenbaarheid.
 • Dorpse karakter met kleinschalige en pandsgewijze bebouwing als uitgangspunt voor vernieuwing.
 • Stegen opwaarderen door gebruik van dezelfde materialisatie als Middenbaan en creëren van een lichte sfeer.
 • Samen met ondernemers en eigenaren aan een gezellig en overzichtelijk straatbeeld werken. (o.a. minder reclame-uitingen zoals vlaggen en uithangborden, maar ook ontluifelen van winkelpanden om deze beter zichtbaar te maken).

’t Vlak als gezellig plein

In het mogelijke eindbeeld van het centrum in het beeldkwaliteitsplan, is ’t Vlak autovrij getekend. Op die manier kan ’t Vlak een aantrekkelijk en gezellig plein worden met ruimte voor terrassen en activiteiten, die het hele centrum aantrekkelijker maken. Verschillende ondernemers van ‘t Vlak hebben eerder hun zorgen geuit over het verdwijnen van parkeergelegenheid voor de deur. Maar ook bij een autovrij ’t Vlak blijft parkeren in de nabije omgeving mogelijk. Dat is een uitgangspunt van de Centrumaanpak.

Samenvatting focus ‘t Vlak:

 • Parkeren wordt naar de achterkant verplaatst en maakt ruimte vrij voor verblijfsfunctie.
 • Stevige bebouwing geeft pleinwanden meer definitie.
 • Architectuur sluit aan bij jaren vijftig bebouwing.
 • Een architectonisch accent aan de Binnenlandse Baan benadrukt het uitnodigende karakter
 • Een bijzonder element voegt extra levendigheid toe (bijv fonteintjes).
 • Een stevige bomenrij vormt de verbinding naar de Middenbaan.

Visie op parkeren

De gemeenteraad heeft ook unaniem ingestemd met de nota ‘Visie op parkeren’. Hierin staat beschreven wat de gemeente voor ogen heeft met het parkeren in Barendrecht. In het centrum van Barendrecht is een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd naar het parkeergedrag en de bezettingsgraad in de parkeerschijfzone. Gebleken is dat in het centrum op dit moment voldoende parkeergelegenheid is, maar dat voor nieuwe ontwikkelingen extra parkeerruimte nodig is. In de ruimtelijke kansenverkenning van de Centrumaanpak is hier volgens de gemeente rekening mee gehouden.

Samenvatting focus gemeentehuisplein:

 • Binnenlandse Baan wordt zodanig verlegd dat er meer ruimte voor een pleinfunctie bij de toegang van de Middenbaan ontstaat
 • Een knik in de bestrating benadrukt de teen van de dijk
 • Bomenrijen in polderrichting verdelen de grote pleinruimte in meerdere vlaktes.
 • Hagen geven de pleinranden een duidelijk afbakening.
 • Horecapaviljoen als steppingstone op weg naar de Oude Dorpskern plaatsen.

Gebied Lohmanstraat

De gemeente en Patrimonium hebben maandag 14 december ook een intentieverklaring gesloten over de ontwikkeling van appartementen en parkeerplaatsen bij de Lohmanstraat. De samenwerking wordt de komende tijd concreet gemaakt.

Samenvatting focus Achterom en Lohmanstraat:

 • Voor een rustig beeld is parkeren in één vlakte en in één richting georganiseerd.
 • Dubbele rijen bomen in richting van de straten vanuit de Driehoek geleden de ruimte.
 • Boombakken in de maat van twee parkeerplekken voegen extra groen toe.
 • Beeldkwaliteit achterkanten bebouwing wordt aangepakt.
 • Nieuwe bebouwing aan de achterkant van de Middenbaan is geïnspireerd op pakhuizen.
 • Aan de Lohmanstraat sluit de bebouwing aan op de jaren vijftig bebouwing van de Driehoek.

Foto: Schets gemeente Barendrecht van ‘t Vlak (bekijk hier de volledige schets van het centrum)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »