EVB roept gemeenteraad op om alsnog te stoppen met uitrol afvalcontainers: "Het is nog niet te laat"

BARENDRECHT – Tussen begin 2020 en oktober 2020 is er extern onderzoek gedaan naar “in hoeverre de NV BAR Afvalbeheer haar doelen realiseert.” Berenschot overhandigde de conclusies hierover in oktober 2020 aan het college van B&W en BAR Afvalbeheer, maar deze werd nooit openbaar gemaakt of binnen de gemeenteraad in behandeling genomen.

Het rapport, met daarin een kritische blik en stevige conclusies over de invoering van het nieuwe afvalbeleid, is anderhalf jaar later alsnog volledig openbaar gemaakt. Wethouder Vermaat over het rapport: “Uit het rapport is gebleken dat er bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid veel fout is gegaan.

Niet behandeld

Vermaat: “Kort samengevat blijkt hieruit dat noch de BAR organisatie, noch de NV BAR Afvalbeheer, noch de inwoners, goed waren voorbereid op de wijziging van de wijze van afvalinzameling, zoals deze heeft plaatsgevonden. Op het rapport is in bestuurlijke zin niet gereageerd, noch door de aandeelhoudersvergadering van de NV BAR Afvalbeheer, noch door de portefeuillehouder Afval van de gemeente Barendrecht. Een aantal aanbevelingen is ambtelijk opgepakt. Maar een volledige behandeling heeft niet plaatsgevonden.

Opvallend genoeg wordt in het slotwoord genoemd dat er dermate veel verbeterd kan worden, dat het van belang is om deze problemen gezamenlijk (bestuurlijk en ambtelijk) op te lossen. In ditzelfde slotwoord stellen de onderzoekers dat er niet één persoon is die steken heeft laten vallen in het proces: “Wij vinden het verder belangrijk om op te merken dat uit dit onderzoek niet één sleutelfiguur naar voren komt die primair verantwoordelijk is voor de problematiek rondom de implementatie van de afvalbeleidsplannen. Eerder komt het beeld naar voren dat alle betrokken sleutelfiguren “goede” intenties hadden. Tegen die achtergrond is het volgens ons vooral zaak de blik naar voren te richten.

Onvoldoende deskundigheid en kritische vragen

Uit de conclusies rond de invoering van het nieuwe afvalbeleid blijkt dat het tot 2018 bij BAR Afvalbeheer allemaal soepel verliep, maar dat de problemen begonnen nadat het besluit werd genomen de afvalinzameling te veranderen. Zo concluderen de onderzoekers dat er geen impactanalyse (uitvoeringstoets) heeft plaatsgevonden om te kunnen toetsen in hoeverre de NV Afvalbeheer organisatie in staat was om deze beleidsplannen succesvol te implementeren:

Toen bleek dat de basis van de organisatie niet voldoende op orde was (en is) om zich succesvol aan te passen aan de nieuwe en complexere manier van werken die vereist was als gevolg van de afvalbeleidsplannen (…) Er was geen sprake van een proactieve, lerende organisatie: monitoren, analyseren, trekken van conclusies en maatregelen uitvoeren“, alsook: “Met name was er onvoldoende (ambtelijke) deskundigheid in de opdrachtgeversrol vanuit waar men kritische vragen kon stellen inzake besluiten rondom c.q. van de NV Afvalbeheer. Het gaat dan om kritische vragen zowel op het niveau van NV Afvalbeheer als op het niveau van de (samenwerking met de) BAR-organisatie.

Ook wordt er gewezen op de (zelfopgelegde) druk om in één keer binnen 3 gemeenten en soortgelijk beleid door te voeren: “Dit zette grote druk op de organisatie NV Afvalbeheer.

Steeds minder draagvlak

De laatste conclusie over het afvalbeleid luidt: “Er zijn bij de implementatie diverse zaken misgegaan, die ook de pers gehaald hebben. Deels lag dit aan externe factoren, deels aan de eerder genoemde interne factoren. Mede als gevolg van een aantal zaken die misgingen was er bij delen van de bevolking steeds minder draagvlak voor het nieuwe beleid.

Het rapport stelt ook dat er onvoldoende oog is geweest voor wat de plannen teweeg brengen in de samenleving: “Er is te weinig oog geweest voor wat het onderwerp afvalinzameling doet aan beeldvorming bij onder andere bewoners, raad en college. De focus lag vooral op het technisch juist en efficiënt inzamelen van afval, er was minder aandacht voor het perspectief van de “klant” (burger/ inwoner)

Het volledige rapport “Scheiden, maar ook verbinden” is hier (PDF) te lezen.

Gemeenteraad

Het nieuw aangekondigde afvalbeleid (door het nieuwe college) zal op maandag 27 juni worden behandeld tijden een commissievergadering. Op 5 juli moet hierover een besluit worden genomen. Wethouder Vermaat: “In voornoemde rapportages zijn veel feiten en gegevens opgenomen die mijns inziens van groot belang zijn om te komen tot een juiste oordeelsvorming over de richting waar wij met het afvalbeleid heen moeten. Om die reden zend ik u thans voornoemde rapportage toe. De rapportage kan u helpen tot een goede oordeels- vorming te komen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »