Eerste 1.600 van 30.000 containers bezorgd in Barendrecht: Geen GFT cocons op verzoek van wijkbewoners

BARENDRECHT – Wethouder Schaap heeft naar aanleiding van een recent bericht op BarendrechtNU over de verhoging van de afvalstoffenheffing een open brief ingestuurd. De wethouder gaat in deze brief in op de 19% stijging van de afvalstoffenheffing.

Update 3 feb: De gemeente heeft op vragen van Barendrecht laten weten dat alle inwoners van Barendrecht vlak voor het ontvangen van de factuur van SVHW worden geinformeerd over de nieuwe tarieven. Het is nog niet bekend of de gemeente/wethouder hier ook een nadere toelichting bij gaat voegen.

De volledige open brief van de wethouder kan hier worden gelezen (en helemaal onderaan een toelichting vanuit BarendrechtNU):


Geachte inwoners,

Op 16 januari jl. verscheen een bericht op Barendrechtnu.nl met de kop; “Tarieven gemeentebelasting 2021 vastgesteld: Afvalstoffenheffing stijgt met 19%”. Hierop ontving ik een aantal reacties. Daaruit merk ik dat er bij sommige inwoners een aantal misverstanden leeft. Daarom stuur ik, bij uitzondering, een open brief.

Hoogte van de afvalstoffenheffing

Bij de invoering van het nieuwe inzamelsysteem is aangegeven dat, door het scheiden van afval, de stijging van de kosten voor het verbranden van restafval beperkt wordt en dat we voor gescheiden grondstoffen juist geld ontvangen. Er is door mij niet aangegeven dat de afvalstoffenheffing omlaag zou gaan of gelijk zou kunnen blijven.

Landelijke trend

Niet de gemeente maar de Rijksoverheid heeft de belasting op het verbranden van restafval fors verhoogd. Vorig jaar met 130%! En het zijn marktpartijen (de afvalverwerkers) die fors hogere bedragen rekenen voor het verwerken van afval. Zo zijn de verbrandingskosten gestegen tot 123 euro per ton en is de rijksbelasting op het verbranden van restafval verhoogd van 16 euro naar 32 euro per ton. Dus niets doen en alles bij het oude laten, zou financieel onbeheersbaar worden. Onlangs verschenen twee rapporten, één van COELO en één van Rijkswaterstaat, die dit bevestigen. Veel lokale besturen spannen zich in om de stijging van de afvalstoffenheffing voor inwoners binnen de perken te houden. In het Algemeen Dagblad van 12 januari jl. stond een artikel over de landelijke ontwikkeling van de hoogte van de afvalstoffenheffing: “Flink meer betalen aan afvalstoffenheffing in 2021”. En ook vandaag (Woensdag 27 januari 2021) meldt het CBS dit op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2021.

Kortom, de stijging van de afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door externe factoren (Rijk en markt). Hierdoor is het verwerken van met name restafval erg duur geworden. Dan is er maar één oplossing; het drastische beperken van de hoeveelheid restafval. En daarvoor was na vele jaren een nieuw systeem van inzameling nodig. En daarom ook voeren we in de komende periode het passysteem in en starten we met het variabel tarief.

Gesloten systeem

De gemeente mag geen winst maken op afval. Het wettelijke systeem van de afvalstoffenheffing is een zogenaamd gesloten systeem. De opbrengsten van de grondstoffen en de Afvalstoffenheffingen samen, mag maximaal de totale kosten van afvalverwerking dekken. Dit betekent dat de lokale overheid de opbrengsten uitsluitend mag gebruiken voor de verwerking van afval en dus niet als sluitpost voor de begroting. Daarbovenop heeft onze gemeente een afzonderlijke voorziening getroffen.

Uiteraard heeft het invoeren van het nieuwe systeem van het inzamelen van afval ook geld gekost. Denk bijvoorbeeld aan de verstrekte minicontainers voor papier en GFT en het vervangen en vergroten van het aantal ondergrondse containers voor restafval. Voor een deel kosten die we sowieso hadden gemaakt. Wel verminderen we hiermee de hoeveelheid restafval en verzamelen we nu grondstoffen (papier en GFT), waarvan de verwerkingskosten minder zijn dan bij restafval.

Los van het financiële aspect is het sowieso van belang dat we afval nog beter scheiden en de hoeveelheid restafval nog verder verminderen, tot uiteindelijk nul in 2050. We zijn zeker al op de goede weg. Hoe beter we ons afval in Barendrecht gaan scheiden, hoe beter we de stijging van de afvalstoffenheffing samen kunnen beperken.

Het is en blijft altijd van belang om van volledige informatie uit te gaan. Daarom ben ik altijd bereid dit verder toe te lichten.

Mr.dr. C.D. Schaap Wethouder


Artikelfoto: Wethouder Schaap rolt (symbolisch) de eerste containers naar inwoners van Barendrecht tijdens de start van de uitrol van het nieuwe afvalbeleid met (mini)containers (okt, 2019)

Toelichting BarendrechtNU

Ook BarendrechtNU ontving na de publicatie van het betreffende artikel opmerkingen en vragen over het ‘hoe en waarom’ van de stijging. Dat deze stijging eraan zat te komen is afgelopen jaar al in eerdere berichtgeving toegelicht op BarendrechtNU. Dit waren berichten over (toen nog) lopende politieke processen, waarin het college onder andere de zorg uit sprak over het wel/niet (volledig) doorberekenen van deze verhoging aan de inwoners. Mede vanwege de onzekerheid door de coronamaatregelen werd hier (toen) nog over nagedacht.

Het college stelt jaarlijks de tarieven voor de gemeentebelastingen vast, waaronder de hondenbelasting, rioolheffing en ook de afvalstoffenheffing. Zo werden de tarieven voor het jaar 2020 op 25 december 2019 gedeeld in een bericht van de gemeente en daarna op BarendrechtNU gepubliceerd. Dit jaar kwam er geen (pers)bericht of gemeentekrant bericht van de gemeente, maar werden de officiële bekendmakingen met de nieuwe tarieven eind 2020 wel in het Gemeenteblad gepubliceerd om ze rechtsgeldig te maken.

Drie weken na deze publicatie was er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nog steeds geen bericht van de gemeente over de veranderingen in de tarieven van de gemeentebelasting. BarendrechtNU heeft daarom uiteindelijk besloten om het bericht met de nieuwe tarieven zelf op te stellen op basis van de officiële documenten. Het ging daarbij, zoals ieder jaar, om een bericht waar alleen de feitelijke nieuwe tarieven en processen in staan. Een toelichting over de totstandkoming hiervan werd voorgaande jaren niet gegeven door het college.

Desalniettemin was de verwachting bij BarendrechtNU dat, gezien de significante stijging van de afvalstoffenheffing, dit een goede mogelijkheid was geweest voor het college om hier vooraf (desgewenst) een toelichting op te geven. Deze was in dat geval vanzelfsprekend opgenomen in de berichtgeving. Omdat de tarieven ondertussen al wel officieel waren vastgesteld is na 3 weken wachten besloten om deze te publiceren op dezelfde wijze als afgelopen jaren het geval was.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »