De Baerne, Barendrecht

BARENDRECHT – Onderstaand een ingezonden open brief over De Baerne aan het college en de gemeenteraad. In het bericht gaan de schrijvers in op een uitspraak van Coby van der Schee. Zij ontving recent een erepenning en sprak zich toen uit over de toekomst van De Baerne: “Laat alles wat hier in De Baerne jarenlang is opgebouwd niet verloren gaan!

De schrijvers van de brief spreken zich uit tegen de verschuivingen van beeldende kunst, cultuur en muziek tussen Het Trefpunt en De Baerne: “Cultuurminnend Barendrecht kan zo op de hoogte worden gebracht van wat er speelt en alle Barendrechtse burgers kunnen zich zo een mening vormen over de financiële consequenties van de plannen van het gemeentebestuur.


Open brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Barendrecht.

Wees wijs met De Baerne en Het Trefpunt!

Coby van der Schee ontving in De Baerne op 31 oktober uit handen van de burgemeester de Erepenning van de gemeente Barendrecht. Zij reageerde met een appèl: “Laat alles wat hier in De Baerne jarenlang is opgebouwd niet verloren gaan !” En ze riep de bestuurders van onze gemeente persoonlijk op in die zin te handelen.

Deze open brief concretiseert haar oproep: Wees wijs met De Baerne en Het Trefpunt! Laat in De Baerne doorgaan wat er nu is: professioneel onderwijs in muziek, beeldende kunst en drama. En versterk dat! Laat de Harmonie, die dynamische amateur vereniging, op haar eigen plek in Het Trefpunt, waar men zich thuis voelt. Beide gebouwen zijn doelmatig voor het huidige gebruik ingericht. Er is (ook in Het Kruispunt!) nog marge genoeg om activiteiten uit de Centrumpost passend op te nemen.

Stop die onzinnige gedachte om De Baerne uitsluitend tot muziekgebouw om te vormen en de professionele beeldende kunst weg te zetten als recreatieve crea in Het Trefpunt. Scheur de waardevolle samenhang van professionele kunsteducatie en –presentatie zoals door ToBe verzorgd niet uiteen.

De ‘Visie Maatschappelijke Gebouwen’ zoals op 13 oktober door de gemeenteraad met 16 stemmen voor en 12 tegen is vastgesteld is, wat De Baerne en Het Trefpunt betreft, niet op enige cultureel of educatief argument gebaseerd en is blijkbaar, zoals ook uit de titel blijkt, alleen vanuit vastgoedbeheer bedacht. Er ligt geen cultuurbeleid (een cultuurnota verschijnt wellicht in 2016) aan ten grondslag. Uitvoering zou onnodig veel geld kosten, organisatorische sores opleveren en verlies van betrokkenheid en cursisten veroorzaken.

Onderstaand wordt deze oproep tot bestuurlijke herbezinning en nieuwe beleidsbepaling nader onderbouwd. Onze benadering staat los van de huidige financiële problemen van ToBe en geldt ook bij een eventuele verandering van de organisatie van het kunstonderwijs.

1. Wat zou een muziekgebouw in De Baerne inhouden?

Begin 2015 heeft de wethouder, mevrouw Monhemius, aan ToBe en de Harmonievereniging verzocht technisch te inventariseren wat het zou betekenen als de Harmonie naar de Baerne verhuist en de afdeling Beeldend van ToBe naar Het Trefpunt.

Op 13 maart zijn de voorlopige resultaten informeel met de wethouder besproken. De Harmonie heeft als voorwaarde gesteld dat bij eventuele herhuisvesting de vereniging er op geen enkele manier (ook financieel niet) op achteruit mag gaan.

In de Baerne claimt men de grote zaal en de recente nieuwbouw – twee slagwerklokalen, een leslokaal en de docentenkamer – geheel full-time te gebruiken als eigen ruimten met een zelfstandige ingang. Bovendien is nieuwbouw van een instrumenten- en opslagruimte van 75 m2 geheel gelijkvloers met de grote zaal ter plekke van de huidige parkeerplaats bij de achter ingang noodzakelijk. Voor de muziekschool zouden de ateliers van Beeldend tot akoestisch goede muziek- en slagwerklokalen moeten worden verbouwd.

Het verplaatsen van de afdelingen Beeldend en Drama naar Het Trefpunt is ingrijpend voor ToBe. Het verlies aan vanzelfsprekende synergie van de professionele kunstdisciplines is een verlies voor Barendrecht, evenals de publieksfunctie van de grote zaal. Technisch zouden de dure keramiek-ovens met afzuiginginstallatie nieuw moeten worden aangebracht in Het Trefpunt en de atelierruimten daar in de overigens te kleine lokalen nieuw moeten worden ingericht (water, riool, krachtstroom, verlichting, berging). Dergelijke aspecten deden een vorig college er vanaf zien om Tobe uit de Baerne te verplaatsen ten behoeve van de vestiging van de brandweerkazerne.

Concluderend is op 13 maart 2015 door beide betrokken partijen aan de wethouder duidelijk gesteld dat de herhuisvestingsoperatie niet nodig en ongewenst is. Daarna heeft er geen overleg meer plaatsgevonden. Thans worden de kosten voor de omschreven (ver)bouw, inrichting en verplaatsing door ons indicatief geraamd op € 380.000 voor De Baerne en op € 230.000 voor Het Trefpunt (exclusief achterstallig onderhoud en renovatie), totaal dus op ca. € 610.000.

U dient zich te realiseren dat bovenstaande bij de herhuisvestingsoperatie de consequenties zullen zijn van de door de wethouder toegezegde garanties aan de Harmonievereniging.

2. Doet inspraak en de mening van betrokkenen er niet toe?

Tijdens de inloopavond op 18 maart is door de Harmonievereniging duidelijk gesteld dat verplaatsing niet nodig of gewenst is. Het verslag vermeldt : Het Trefpunt is de “ziel” van de vereniging. Het Trefpunt voldoet volledig aan de wensen en verwachtingen , afgezien van enkele aanpassingen en achterstallig onderhoud door de gemeente.

Door ToBe is naar voren gebracht: ontwikkeling in de Baerne naar een bredere organisatie, los van oude vormen. Muziek en Beeldend uit elkaar halen is kostenverhogend (juist ook in de exploitatie).

Met deze reactie is niets gedaan in het voorstel van 13 oktober. Het steeds maar herhalen van de mantra: “De Baerne wordt muziekgebouw” zonder feitelijke onderbouwing lijkt te worden ingezet als self-fullfilling-prophecy. Ook de verplaatsing van activiteiten uit de Centrumpost bestuurlijk afhankelijk maken van realisering van deze slogan wekt valse verwachtingen, is niet nodig en zet partijen tegen elkaar op.

3. Bestuurlijke situatie

Het collegeprogramma 2014-2018 “Een sterk Barendrecht. Doe mee!” vermeldt niets over dit ondoordachte herhuisvestingsidee. Ook in de vastgestelde begroting 2016 komt het niet voor. Voor alle partijen is dit dus een bestuurlijk vrij onderwerp.

Gelukkig heeft de wethouder mevr. Monhemius zowel aan de voorzitter van Harmonievereniging Barendrecht op 30 september als ook bij de raadsbehandeling op 13 oktober gesteld dat het visiedocument niet in absolute zin moet worden gelezen, maar meer als een richtinggevend stuk, waarbij nog van alles mogelijk is.

Van verschillende kanten werd door raadsfracties aangegeven dat de visie op De Baerne en Het Trefpunt niet door cultuurbeleid onderbouwd is en dat het overleg met betrokkenen en de inspraak onvoldoende is geweest. Draagvlak in de samenleving ontbreekt.

Er is dus alle ruimte en noodzaak tot herbezinning en goed overleg met betrokkenen. Voor een goed voorzieningenniveau en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven is een professionele instelling voor kunst- en cultuur educatie in Barendrecht van groot belang. De door de economische crisis en overheidsbezuinigingen ontstane verzwakking van deze sector dient gekeerd te worden. Kwaliteit ervan behoeft professionele organisatie in een zichtbaar en breed cultuurcentrum met synergie tussen de verschillende kunstvormen muziek, beeldend en drama.

Wees daarom wijs met de Baerne!

Namens

Beraadgroep De Baerne Barendrecht,
Dhr. Ruud Kappetijn, oud-raadslid en fractievoorzitter PvdA,
Dr. Klaas Brantjes, muziekcursist en vrijwilliger ToBe Barendrecht,
Ir. Maarten Ouwens, oud-voorzitter Culturele Raad en oud-adviseur KWB en ToBe-Barendrecht.
Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »