Video: Waarom pensioengerechtigden wel en minima niet gratis met het OV mogen (Barendrecht)

BARENDRECHT – [Video + Foto’s] Afgelopen dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad over gratis openbaar vervoer (OV) in Barendrecht voor bepaalde groepen mensen. Het raadsvoorstel om gratis OV te bieden aan pensioengerechtigden komt voort uit verkiezings- en coalitiebeloften van de collegepartijen. Recentelijk bracht de partij SGP/CU het voorstel in om niet de pensioengerechtigden, maar juist de minima in Barendrecht gratis OV aan te bieden.

De gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord met het gratis OV voor pensioengerechtigden, het plan om minima gratis OV te geven sneuvelde die avond met 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Vanaf 1 januari 2015 kunnen pensioengerechtigden gratis met het OV in de regio (van vervoerder RET) reizen. Het plan gaat de Barendrechtse gemeenschap in 2015 naar verwachting een kleine 3 ton kosten.

Gratis OV minima

SGP/CU bracht het voorstel in om minima gratis OV te bieden. In Barendrecht zou dit gaan om ongeveer 1.100 personen (500 65+ en 600 <65). De SGP/CU wil de drie ton die eerder werd gereserveerde voor het gratis OV pensioengerechtigden anders inzetten. De partij pleit ervoor om het gratis OV aan te bieden op basis van financiële draagkracht niet op basis van leeftijd: “steun de mensen die het echt nodig hebben“, aldus Jan Willem Dirkse.

D66

D66 waardeert het infinitief om de minima in Barendrecht te ondersteunen. De fractie kan echter niet instemmen met het besluit: In het coalitieakkoord (met EVB en VVD) hebben ze al vastgelegd dat het voor pensioengerechtigden zou zijn.

PvdA

De PvdA vind het eveneens een zeer sympathiek voorstel. Het begrote budget voor gratis OV pensioengerechtigden zou beschikbaar worden gesteld voor het sport en cultuurfonds zodat het kan worden besteed voor de minima.

Het plan klinkt verleidelijk, zo vertelde mevrouw van Deursen, maar vroeg zich vervolgens af: “Waarom kan een 16-jarige en ouder niet gewoon op de fiets? Bewegen is voor ons allen sowieso van groot belang“. Het vervoersgebied strekt volgens de PvdA negen van de tien keer tot Rotterdam Centrum: een half uur fietsen. Ze zouden dus liever een fiets beschikbaar stellen, zo’n plan zou de PvdA toejuichen.

EVB

Dhr. Takken vindt het, namens EVB, niet netjes dat de discussie tussen minima en pensioengerechtigden nu over de rug van ouderen wordt gevoerd. Ook zou gratis OV voor minima stigmatiserend zijn, hij citeert uit een onderzoek: “Het werkt stigmatisering in de hand, het kan leiden tot het mijden van sociale contacten, derhalve reden genoeg voorzichtig te zijn met het plakken van stickers op minima“. EVB steunt het voorstel van SGP/CU niet.

CDA

Het CDA steunt het voorstel van SGP/CU: De norm moet de (financiële) draagkracht zijn, zowel voor 65- als 65+: Iemand van 65+ met een minimum inkomen moet gesteund worden, maar ook mensen die jonger zijn dan 65 jaar.

Het CDA doet een beroep op de coalitiepartijen om het initiatief ook te steunen. Ze vragen, in de richting van EVB, of het echt de bedoeling was om iemand met €100.000 op zijn rekening ook nog gratis OV te bieden. Het CDA vindt dat de 65+’er die het zelf kan betalen, het ook zelf moet betalen.

Richting de VVD refereert Dhr. van der Stoep namens het CDA naar het liberalisme van de VVD: “Hoe is dit besluit te rijmen met de liberale uitgangspunten van de VVD? Waarbij het individu centraal staat en […] alleen moet worden geholpen als het nodig is“. Als laatst doet het CDA nog een beroep op D66 om deze ook te overtuigen gratis OV te bieden aan de minima.

Groenlinks

Mevrouw de Jonge: Groenlinks steunt OV uiteraard vanuit de milieutechnische kant. Voor Groenlinks is het financieel draagvlak doorslaggevend bij het maken van een keus tussen minima of pensioengerechtigden. De partij steunt daarom het voorstel om gratis OV te bieden aan de minima.

VVD

Gratis OV voor minima kan ‘langs de liberale meetlat‘ ook geen voldoende halen, aldus mevrouw van Mil. Dit als reactie op het CDA. “Het weerhoudt minima om werk te vinden, ze gaan er dan netto op achteruit“. Iemand die zonder werk gebruik maakt van alle beschikbare regelingen zou veel meer inkomsten hebben dan iemand die wel werkt. Werken loont daardoor niet. Mensen die vanuit een bijstandssituatie gaan werken zouden er op achteruit gaan, aldus de VVD. De partij wil de minima daarom op deze manier niet ondersteunen met gratis OV.

College: Wethouder Gebben

Wethouder Jeroen Gebben wilde weinig kwijt over wat hij vindt van het initiatiefvoorstel gratis OV minima. Het zou niet aan het college zijn om ‘er iets van te vinden’. Indiener van het voorstel, SGP/CU, had voorafgaand aan de vergadering namelijk laten weten dat wethouder Gebben het in de commissievergadering al een ‘sympathiek voorstel had genoemd‘. De wethouder bevestigt uiteindelijk dat hij sympathiek tegenover het voorstel staat: “Dat is een feit“, zo zei Dhr. Gebben.

Vervolg

Benieuwd naar het vervolg van de vergadering en beweegredenen van de politieke partijen in de tweede termijn? Bekijk onderstaande video (2e termijn vanaf 23:20).

EVB gaat opnieuw in op het stigmatiserende effect, CDA refereert naar ‘de minima moeder’ en de SGP/CU reageert op alle ‘sympathie’ die het krijgt voor het voorstel gratis OV minima.

In de video vind rond 29:00 de hoofdelijke stemming plaats waar het voorstel wordt verworpen met 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

Gratis OV pensioengerechtigden

Dit raadsvoorstel is na stemming aangenomen door een meerderheid in de raad, maar er waren ook kritische vragen en opmerkingen over dit voorstel gratis OV pensioengerechtigden. (Video vanaf 31:10)

Groenlinks

Groenlinks stelde de vraag of pensioengerechtigden met een auto wel gratis OV nodig hebben. Sociale mobiliteit is belangrijk en gratis OV kan deze mobiliteit bevorderen. Groenlinks zou liever zien dat er eerst duidelijk wordt wie er echt ondersteund zouden moeten worden met gratis OV. Gemiste doelgroepen: Scholieren (speciaal onderwijs) zonder OV-kaart, werkzoekenden en minima zouden die steun mogelijk harder kunnen gebruiken.

Groenlinks, CDA en PvdA dienen een amendement in. (Video 34:05)

EVB

EVB is tevreden en ‘echt blij‘ met het voorstel zoals het er ligt: gratis OV voor pensioengerechtigden. Door dit ook in Barendrecht in te voeren wordt volgens EVB ongelijkheid met omliggende gemeenten (o.a. Rotterdam) weggenomen. Het is volgens EVB namelijk een kritisch aspect van onafhankelijkheid van ouderen.

PvdA

De PvdA vindt het voorstel gratis OV pensioengerechtigden een nobel streven zodat senioren kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer: vrijheid, contacten onderhouden, films en musea bezoeken. De partij had gratis OV voor senioren ook opgenomen in het partijprogramma, maar wilde dit wel beperken tot personen met een inkomen tot 120% van het minimum.

PvdA heeft gevraagd naar de vervoersbehoefte van ouderen in Barendrecht. Hieruit zou naar voren komen dat vervoer binnen Barendrecht problematischer zou zijn als wanneer je bijvoorbeeld naar Rotterdam zou willen reizen. Reizen met het OV tussen o.a. Barendrecht en Carnisselande zou lastig zijn. De partij had liever gezien dat er gedegen onderzoek zou zijn gedaan naar de vervoersbehoefte van ouderen in Barendrecht.

Tot slot stelt de PvdA een gewetensvraag aan het college: “Als nu blijkt, bij de evaluatie, dat de groep ouderen met een minimum inkomen geen tot weinig gebruik maakt van het aangeboden vervoer, bent u dan bereid het plan aan te passen“.  Of omgekeerd: “Als alleen ouderen met meer dan modaal inkomen gebruik maken van het gratis OV, bent u dan bereid het plan aan te passen?

VVD

VVD vindt dat iedereen die zelf het OV kan betalen dit zelf moet betalen, maar toch stemmen ze in met gratis OV voor pensioengerechtigden: ze houden zich aan hun afspraak (coalitieakkoord). Ze willen echter kijken naar maatschappelijke effecten, o.a.: vergroot het de zelfstandigheid, vermindert het de eenzaamheid?

SGP/CU

De SGP/CU vindt het sympathiek dat het initiatief ouderen ondersteunt, maar dat dit op basis van leeftijd is vinden ze geen goed plan. De partij stelt vragen aan de wethouder over het evaluatiemoment. Ergens in 2015 moet er worden besloten of het gratis OV voor ouderen wordt doorgezet, aangepast of stopgezet. Het plan om pas in 2016 te gaan evalueren sluit daardoor niet aan op het beslissingsmoment.

CDA

Het CDA verwijst naar het vorige inspreek moment tijdens de behandeling van gratis OV voor minima.

D66

D66 verwijst ook naar het coalitieakkoord waarin is afgesproken dat ze gratis OV zouden gaan bieden voor pensioengerechtigden. De partij wil wel graag weten van de wethouder wanneer het project een succes kan worden genoemd. Er moeten volgens de partij concrete evaluatiecriteria worden opgesteld.

Wethouder

De wethouder geeft n.a.v. opmerkingen van de PvdA aan dat het voorstel niet ingewikkeld is en snel kon worden voorbereid omdat het een bestaand model is: de RET heeft vergelijkbare modellen al door gratis OV pensioengerechtigden in andere gemeenten in de regio.

Vervolg

Benieuwd naar het vervolg van de vergadering? Bekijk en beluister in de video (vanaf 59:20) de 2e termijn.

Stemming

De partijen stemden als volgt voor het voorstel gratis OV pensioengerechtigden:

  • SGP/CU: Tegen
  • VVD: Voor
  • CDA: Tegen
  • EVB: Voor
  • D66: Voor
  • PvdA: Voor
  • Groenlinks: Tegen


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »