BARENDRECHT – [Video + Update] Gisteravond (Dinsdag 10 juni 2014) is de raadscommissie Ruimte in een openbare zitting in het gemeentehuis geïnformeerd over de stand van zaken rond windenergie in Barendrecht. Het ging tijdens de half uur durende presentatie en vraag/antwoord sessie over hoe, waar en waarom de windmolens in Barendrecht (moeten) komen te staan.

Locaties

Er zijn op dit moment drie locaties aangewezen voor mogelijke plaatsing van windmolens:

  • Ten noorden van de A15 thv knooppunt Vaanplein. (circa 3 windmolens)
  • Langs de Oude Maas thv de Heinenoordtunnel (circa 4 windmolens)
  • Gebied tussen Barendrecht en Ridderkerk thv de Greenery/A15

Deze laatste is al afgevallen omdat er in het gebied niet aan de veiligheidseisen kan worden voldaan door o.a. de aanwezigheid van pijpleidingen en een tankstation. Het is mogelijk dat er op meerdere locaties windmolens worden geplaatst.

Mening Barendrechters ‘telt niet mee’?

Misschien wel de meest opvallende opmerking van de avond kwam aan het eind van de presentatie naar aanleiding van een vraag. Omdat het windenergie project vanuit de provincie is opgezet was de vraag of de Barendrechtse gemeenteraad nog ‘iets heeft te zeggen’ over wel of geen windmolens en op welke locatie dat dan zou moeten zijn. Indien er een gebrek zou zijn aan bestuurlijke draagkracht is dit geen reden voor de provincie om van de plannen af te zien.

Opvallender is nog wel dat ‘draagvlak onder Barendrechters’ ook valt onder het bestuurlijke draagvlak. Het komt er dus op neer dat Barendrechters die in de buurt van de windmolen locaties wonen hier weinig tot niets over hebben te zeggen. De opdracht vanuit de provincie is om puur naar de technische haalbaarheid voor het plaatsen van de windmolens te kijken.

Burgers kunnen wel ‘financieel participeren’

Ondanks dat op dit moment inspraak niet aan de orde lijkt te zijn is financiële participatie dat wel. Vanuit het project wordt er gekeken of inwoners/ondernemers mee willen doen aan het project en er ook geld in willen gaan investeren.

Doelstellingen windenergie

Van Europa moet Nederland in 2020 minimaal 14% van onze energie duurzaam opwekken. Het rijk en de provincies hebben op basis hiervan besloten dat er 6.000 MW aan energie op land moet worden opgewekt. In maart (2014) was dit 2.500 MW. Voor de provincie Zuid-Holland komt dit op 736 MW.

Bekijk de volledige video van de presentatie voor een toelichting op de volgende onderwerpen:

  • Locaties
  • Stand van zaken
  • Aandachtspunten
  • Vervolg
  • Vraag en antwoord

Update: Huidige stand van zaken (Donderdag 26 juni)

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is een nieuw college van burgemeester en wethouders aangetreden. Dit college heeft in het coalitieakkoord het standpunt ingenomen dat er geen windenergie op Barendrechts grondgebied komt, tenzij het op te stellen toetsingskader tot andere conclusies leidt. Wat betekent dit?

Toetsingskade

Momenteel wordt in opdracht van de vorige gemeenteraad een concept toetsingskader opgesteld. In dit toetsingskader komen randvoorwaarden en eisen waar een initiatiefnemer rekening mee moet houden bij de realisatie van windturbines. De basis voor het op te stellen toetsingskader zijn de wettelijke eisen uit de Milieu- Effecten Rapportage (MER). In de MER worden belangrijke aspecten zoals geluid, landschap en gezondheid getoetst. Aanvankelijk zou het concept toetsingskader in juni gereed zijn.

Planning

Door de verkiezingen en de vorming van een nieuw college schuift de planning door. Naar verwachting is het concept toetsingskader na de zomervakantie gereed. Het wordt dan omstreeks oktober behandeld in de commissie Ruimte, die al dan niet instemt met het toetsingskader. Als de commissie instemt en het toetsingskader vrijgeeft voor inspraak betrekt de gemeente actief bewoners en ondernemers om te inventariseren welke aanvullende eisen zij van belang vinden. De gemeenteraad neemt uiteindelijk over deze aanvullende eisen en dus het vast te stellen toetsingskader een besluit.

Informatiebijeenkomst

Voorafgaand aan de behandeling van het concept toetsingskader in de commissie Ruimte organiseert de gemeente in september 2014 een informatiebijeenkomst waarop belangrijke onderwerpen als geluid, gezondheid en landschap aan bod komen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Graag wil de gemeente belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte houden van het proces rondom de mogelijke realisatie van windmolens. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar: c.tang@barendrecht.nl.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »