SGP-ChristenUnie: "Samen voor Barendrecht!" #GR18

BARENDRECHT — [Video] Volgende week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar wat wil iedere partij? Waar staan ze voor? En hoe gaan ze dat doen? De komende week lees je dagelijks op BarendrechtNU over de visie en standpunten van een lokale politieke partij.

Vandaag aan het woord: SGP-ChristenUnie Barendrecht. Bekijk hier de video met lijsttrekker Leendert Mijnders.

Bekijk hier (in de loop van de week) alle artikels en video’s van de politieke partijen.


SGP-ChristenUnie aan het woord

Theo van Gelder namens SGP-CU Barendrecht:

Wat wil SGP-ChristenUnie de komende 4 jaar verbeteren, veranderen of toevoegen aan de gemeente Barendrecht?

Ons DNA bestaat uit de woorden Christelijk, Betrouwbaar en Betrokken. Wij staan voor een samenleving waarbij oog is voor elkaar. Een samenleving waarbij wij niet naast elkaar, maar met elkaar leven. Dit is een taak voor gemeente én haar inwoners. Vanuit onze overtuiging willen we werken aan een samenleving waarin oog is voor elkaar.

Oog voor elkaar betekent voor SGP-ChristenUnie dat we groot belang hechten aan goede zorg voor de ouderen, aandacht voor de jongeren en aandacht voor een schone én veilige samenleving voor iedereen. Op dit gebied zien we een actieve rol van de gemeente met betrokkenheid van de burger. Ook doen we een beroep op de vele vrijwilligers, die in Barendrecht actief zijn. Wij waarderen en faciliteren hun inzet!

De zondagsrust willen we zoveel mogelijk bevorderen. Een dag van rust voor kerkgang, bezinning en aandacht voor de medemens blijft essentieel voor de samenleving.

SGP-ChristenUnie wil de bouw van duurzame, betaalbare woningen stimuleren.

Hoe zorgt de SGP-ChristenUnie dat Barendrecht een prettige en leefbare gemeente blijft?

Wij kiezen voor het Barendrechtse karakter: ruim opgezette, groene wijken en een historische kern. Dit willen wij zo houden en versterken met duurzame oplossingen en goed onderhoud van de buitenruimte. Barendrecht blijft een zelfstandige gemeente!

Veiligheid is een thema dat blijvend aandacht verdient. Handhaving, preventie en het samen aanpakken van problemen vormen de kern van onze aanpak. We dringen fietsendiefstal verder terug en de wijkagent wordt meer zichtbaar in de wijk.

Vragen beantwoord door de SGP-ChristenUnie

Iedere partij heeft zelf 5 vragen mogen kiezen uit een lijst van 20 vragen, SGP-ChristenUnie koos de volgende 5 vragen om voor u te beantwoorden:

1. Wat zijn uw belangrijkste verkiezingspunten?

Samen voor Barendrecht:

 • Samen voor het behoud van het Barendrechtse karakter
 • Samen voor een veilig Barendrecht
 • Samen leven, samen zorgen
 • Samen werken aan het versterken van de lokale economie
 • Samen doen, samen meedenken

2. Waar is de partij het meest trots op over de afgelopen 4 jaar?

Dat sinds SGP-ChristenUnie toegetreden is tot het college er weer een stabiel bestuur ontstaan is en er meer geld beschikbaar gekomen is voor veiligheid en de (groene)buitenruimte. De renovatie van de begraafplaats aan de Scheldestraat. Het terugdringen van fietsendiefstal. Het verbeteren van de zorg en meer aandacht voor de jeugd.

3. Hoe gaat jullie partij (ook) de komende 4 jaar bewoners betrekken bij (politieke) keuzes?

Zeker, dat doen we al en dat blijft zo. Ons motto is niet voor niets “Samen voor Barendrecht”. De gemeente heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert.

4. Waar moet de komende 4 jaar het meeste geld in worden geïnvesteerd door de gemeente Barendrecht?

De belangrijkste investeringen liggen wat SGP-ChristenUnie betreft op het bouwen van betaalbare en energieneutrale woningen voor starters en senioren. Daarnaast in het verder verbeteren van de veiligheid en het verbeteren van de (groene)buitenruimte. Het leveren van passende en kwalitatief goede zorg is en blijft een speerpunt van SGP-ChristenUnie.

5. Hoe wil de partij de gemeente Barendrecht groener maken? (energie/milieu, beplanting, onkruid)?

Windmolens zijn moeilijk in te passen in Barendrecht. Dat laat onverlet dat we de verantwoordelijkheid hebben om te zoeken naar alternatieven, nieuwe vormen van energie. De mogelijkheden van geothermie moeten uitgezocht worden. Qua afvalscheiding loopt Barendrecht achterop, dit kan en moet veel beter. Scheiden bij de bron, door inwoners thuis en de gemeente moet zorgen dat het afval gemakkelijk, gescheiden, ingeleverd kan worden.

Stellingen beantwoord door SGP-ChristenUnie

 • Barendrecht UIT de BAR organisatie? Tegenstander
 • Windmolens in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer en frequenter openbaar vervoer in Barendrecht? Neutraal
 • Meer fietspaden in Barendrecht? Voorstander
 • Een volwaardig politiebureau in Barendrecht? Neutraal
 • Een open lucht zwembad in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer geld naar veiligheid (bijv. BOA’s of andere maatregelen)? Voorstander
 • Gratis openbaar vervoer ook voor minima? Voorstander
 • Meer geld naar armoedebestrijding? Neutraal
 • TramPlus met 50 ipv 30km/u door Carnisselande? Tegenstander
 • Hondenbelasting moet in Barendrecht worden afgeschaft? Neutraal

Zelf vragen voor SGP-ChristenUnie?

Heeft u zelf nog vragen voor SGP-ChristenUnie?


VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »