Politie pet

BARENDRECHT  – Tijdens de raadsvergadering gisteravond (Dinsdag 7 november 2017) heeft de gemeenteraad de begroting 2018 (PDF) vastgesteld en kennis genomen van de meerjarenraming 2019-2021. Jaarlijks biedt het college de raad een ontwerp aan van de begroting en een meerjarenraming voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

Daarnaast zijn er diverse moties aangenomen met betrekking tot veiligheid, zorg, afvalscheiding en natuur. Zo werd een motie unaniem aangenomen om werk te maken van de actualisatie van politie-inzet in Barendrecht. Ook werd een motie aangenomen voor de verdere professionalisering van BOA’s en buurtpreventie vrijwilligers.

Moties

Er zijn in totaal acht moties aangenomen.

De volgende moties zijn unaniem aangenomen:

  • Motie ‘Professionalisering gemeentelijke handhaving’, ingediend door de EVB-, VVD-, D66-, PvdA- en GroenLinks-fractie. Hierin wordt het college verzocht een voorstel uit te werken ter verdere professionalisering van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en buurtpreventiemedewerkers, met onder meer aandacht voor mensen, werving, materiaal, prioriteitstelling, zichtbaarheid, samenwerking met veiligheidspartners en communicatie.
  • Motie ‘Actualisatie politie-inzet’, ingediend door de VVD-, EVB-, D66-, PvdA- en CDA-fractie. Hierin wordt het college verzocht om samen met collega-portefeuillehouders in de regio en de verantwoordelijke hoofdcommissaris werk te maken van de actualisatie van de verdeling van de politie-inzet in de wijken, met speciale aandacht voor vergroting van zichtbaarheid, beschikbaarheid en inzetbaarheid.
  • Motie ‘Voorlichting en training bieden over reanimatie ter versterking van de zorg voor elkaar in Barendrecht’, ingediend door de PvdA-, VVD-, EVB- en CDA-fractie. Hierin wordt het college verzocht de komende 3 jaar een door het college binnen sport- en maatschappelijke organisaties/verenigingen geselecteerde groep vrijwilligers het aanbod te doen om door middel van voorlichting en training kennis op te doen over reanimatie.
  • Motie ‘Optimaliseren adressenbestand sociale kaart’, ingediend door de PvdA-, VVD-, EVB-, SGP/CU- en CDA-fractie. Hierin wordt het college verzocht Barendrechters de mogelijkheid te bieden op het gebied van zorg en welzijn (sociale kaart) meer zelfredzaam te zijn.
  • Motie ‘Operatie Steenbreek’, ingediend door de EVB-, CDA-, SGP/CU-, PvdA- en GroenLinks-fractie. Hierin wordt het college verzocht de gemeente per direct aan te melden als deelnemer bij operatie Steenbreek en actief met de informatie en materialen aan de slag te gaan. Operatie Steenbreek is in het leven geroepen om wateroverlast door regenval te beteugelen (steen eruit, plant erin).
  • Motie ‘Afvalscheiding’, ingediend door de SGP/CU-, CDA-, VVD-, GroenLinks-, D66- en PvdA-fractie. Hierin wordt het college verzocht nog deze raadsperiode te komen met een notitie afvalbeleid met alternatieven.
  • Motie ‘Versterking natuur- en milieueducatie’, ingediend door de GroenLinks-, VVD-, CDA-, D66-, PvdA- en SGP/CU-fractie. Hierin wordt het college verzocht het initiatief te nemen om samen met het onderwijs, natuurorganisaties, De Kleine Duiker en het Waterschap een meerjarig plan met doelen en middelen te maken op het gebied van natuur- en milieueducatie. Doel is het versterken en borgen van de natuur- en milieueducatie.

De volgende motie is met meerderheid van stemmen aangenomen:

  • Motie ‘(tussentijdse) evaluatie exploitatie Bruisend Kruispunt’, ingediend door de VVD- en PvdA-fractie. Hierin wordt het college verzocht om uiterlijk in december 2017 een tussentijdse evaluatie van zowel de investering als de businesscase exploitatie op te leveren. Tevens wordt het college verzocht uiterlijk 2 maanden na de oplevering van de jaarstukken van betrokken organisaties een integrale evaluatie over de jaren 2017, 2018 en 2019 met betrekking tot alle aspecten van de business case op te leveren.
Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »