Wethouders college Barendrecht 2018

BARENDRECHT – Het college van B&W van Barendrecht heeft vanmiddag (Vrijdag 17 mei 2019) de Voorjaarsnota 2020 gepresenteerd. “Belangrijk onderdeel is hoe de gemeente de grote financiële tekorten in onder andere de (jeugd)zorg gaat opvangen (…) Dat betekent dat we ambities opzij hebben moeten schuiven of uitstellen“, aldus de wethouder financiën.

Opvallend is dat de bezuinigingen in de Voorjaarsnota zijn uitgewerkt in drie scenario’s die worden voorgelegd aan de gemeenteraad: “De scenario’s verschillen van elkaar als het gaat om het totale bedrag dat ermee wordt bezuinigd en de impact ervan op de samenleving. Met de scenario’s kan flexibel gereageerd worden op landelijke ontwikkelingen. Het is nu aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen.

Update, zie ook: Waar wil/kan de gemeente op bezuinigingen? Betaald parkeren, opheffen hondenuitlaatplaatsen, minder onderhoud en meer

Persbericht

Het persbericht van het college zelf over de Voorjaarsnota 2020 (Bekijk hier het PDF bestand met de volledige Voorjaarsnota 2020):


Wethouder Nico Bults van Financiën: “De financiële ontwikkeling in Barendrecht vereist bijsturing. We willen het huishoudboekje op orde houden. Niet alleen voor komend jaar, maar ook voor de jaren ná 2020. En dat betekent dat we ambities opzij hebben moeten schuiven of uitstellen. Dat vraagt nogal wat van een nieuw, ambitieus college. We hebben lastige besluiten moeten nemen, maar we gaan onze bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. We willen Barendrecht financieel gezond houden.

Het college heeft een intensief proces gehad van afwegen en schrappen of uitstellen van taken. “En dat gaan we best wel merken het komende jaar. En ondanks dat de aanleiding voor dit proces – de fors stijgende kosten op meerdere terreinen – niet positief is, was het goed om met elkaar nog eens alle taken onder de loep te nemen en te kijken; doen we de goede dingen, en doen we die goed.”, aldus de wethouder. De ombuigingen betekenen niet dat het college niet meer zal investeren. “Naast de aandacht die we in deze Voorjaarsnota hebben voor een toekomstbestendige financiële basis, willen we ook dat de aandacht voor veiligheid, kwetsbare groepen, duurzaamheid en de buitenruimte zoveel mogelijk blijft gehandhaafd.

Tekorten (jeugd)zorg

In 2015 zijn veel zorgtaken overgegaan naar de gemeenten. Dit ging samen met flinke bezuinigingen vanuit het Rijk. Veel gemeenten hebben nu financiële tekorten, omdat ze van het Rijk minder geld krijgen dan dat ze uitgeven aan (jeugd)zorg. Mede daarom staat ook het financiële perspectief van Barendrecht sterk onder druk. Wethouder Bults: “Wij zijn hierin niet uniek. Tientallen gemeenten sluiten openbare voorzieningen, plegen minder onderhoud aan wegen en groen of moeten belastingen verhogen. Wij hebben er in Barendrecht voor gekozen de bezuinigingen zoveel mogelijk te spreiden en zo de maatschappelijke impact waar mogelijk te beperken. En we gaan hier de gemeentelijke belastingen, buiten de normale inflatiecorrectie, niet verhogen.

Verder kijken dan 2020

Het college van Barendrecht wil niet alleen een sluitende begroting voor 2020 presenteren. Ze wil vooral dat het perspectief er, ook voor de jaren erna, goed uitziet. “De rol van gemeenten is ingrijpend veranderd. Daarnaast hebben we te maken met kostenstijgingen en veranderende wetgeving. We willen ook in de toekomst voldoende ruimte hebben om op maatschappelijke vragen te kunnen inspelen en het hoge voorzieningenniveau in Barendrecht behouden. Dat kost geld, en daarom hebben we verder gekeken dan 2020. We willen flexibel blijven.

Tegelijk met de Voorjaarsnota 2020 heeft het college ook de Jaarrekening 2018 naar de raad gestuurd, met daarin de verantwoording over de inkomsten en uitgaven in 2018. De Voorjaarsnota 2020 en de Jaarrekening 2018 worden besproken in een vergadering van de raadscommissie Planning & Control op maandag 24 juni a.s. Tijdens deze vergadering is er gelegenheid om in te spreken. Behandeling en besluitvorming door de gemeenteraad staan gepland voor dinsdag 9 juli 2019.


 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »