BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft gisteravond (Dinsdag 8 juli 2014) de Voorjaarsnota 2015 (PDF) unaniem vastgesteld. Deze nota dient als kader voor de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018. Bij de behandeling is een motie aangenomen. De Voorjaarsnota is het startpunt voor het opstellen van de eerstvolgende begroting.

Motie overlegstructuur en auditcommissie

SGP/CU en VVD hebben een motie ingediend over de overlegstructuur van de raad en over de auditcommissie. Dit heeft te maken met de taken van de auditcommissie en de vergaderstructuur van de commissie Planning & Control. De motie werd gesteund door alle fracties.

Geen vertaling coalitieakkoord

Dit jaar is er voor gekozen om een ‘uitgeklede’ voorjaarsnota aan te bieden zonder al te veel nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft te maken met het verkiezingsjaar. Op het moment van opstellen van de Voorjaarsnota was er nog geen coalitieakkoord. Er heeft dan ook nog geen vertaling van dit akkoord kunnen plaatsvinden. Dit gebeurt bij de op te stellen begroting 2015.

Eerste tussenrapportage 2014

De raad stelde tevens de 1e programma’s voor de begroting 2014 vast. Lopende het begrotingsjaar rapporteert het college over de stand van zaken van de werkelijke inkomsten en uitgaven in relatie tot de begrote inkomsten en uitgaven. De 1e tussenrapportage 2014 (PDF) bevat de financiële wijzigingen van de periode januari tot en met maart 2014. Totaal geeft deze rapportage een positief resultaat van €823.000.

Concept begroting 2015 Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de conceptbegroting 2015 Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (PDF) en heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Het doel van deze regeling is om door middel van samenwerking op regionaal niveau te komen tot een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken op het gebied van de Jeugdwet.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »