Coalitieakkoord EVB, VVD, D66: 'Een sterk Barendrecht, doe mee!'

BARENDRECHT – [Foto’s + Video + Ambities] EVB, VVD en D66 hebben op vrijdag 2 mei na bijna vier weken formeren onder leiding van formateur Simon Zuurbier een coalitieakkoord bereikt. Hierin staan tien ambities en een zestal hoofdthema’s die op hoofdlijnen zijn ingevuld. Het coalitieakkoord heeft de titel ‘Een sterk Barendrecht, doe mee!’ meegekregen.

Bekijk hier de persconferentie terug (35min)

In het kort

BAR samenwerking gaat door. Schoolzwemmen komt terug. Bussluis A29 open. Bibiliotheek terug naar het kruispunt. Proef zondagopenstelling gaat door, (beperkte) uitbreiding tot 52 koopzondagen per jaar. Regeldruk ondernemers verlagen. Makkelijker/sneller vergunningen aanvragen. Gratis OV voor ouderen. Geen windmolens in Barendrecht. Ruimere openingstijden politiebureau.

Coalitieakkoord

Dit coalitieakkoord wordt de komende weken verder uitgewerkt in een collegeprogramma. De coalitie wil dit nadrukkelijk samen doen met de Barendrechtse samenleving.

Een sterk Barendrecht, doe mee!

Het motto van het coalitieakkoord geeft weer dat de coalitie zich hard gaat maken voor een sterk Barendrecht op alle fronten, met regionale samenwerking en een duidelijke eigen koers. Ze hebben met zijn drieën een ambitieus plan neergelegd waar ze alle drie in geloven. Ondanks de individuele partijverschillen roepen EVB, VVD en D66 iedereen op om zijn of haar steentje bij te dragen. Een sterk Barendrecht is een doel voor ons allemaal!

Stabiele coalitie

Tijdens de onderhandelingen is goed met elkaar gesproken over het feit dat de toonzetting in de verkiezingscampagne af en toe stevig was. Ondanks ideologische verschillen bleken partijen bereid nader tot elkaar te komen en ligt er nu een basis voor een stabiele coalitie, met goede afspraken over de manier waarop ze samenwerken. Namelijk: een college dat sterk gericht is op interne en externe participatie.

Gezamenlijke visie

Hieronder volgt een uiteenzetting van de gezamenlijke visie van de nieuwe coalitie van EVB, VVD en D66 op diverse onderwerpen.

Besturen

De coalitie kiest met elkaar voor een ondernemende bestuursstijl vanuit het vertrouwen dat veel zaken in Barendrecht door inwoners en partners kunnen worden geregeld. Het nieuwe college gaat de wijk in, staat een open gesprek voor met de samenleving en biedt ruimte aan particuliere initiatieven. Er wordt gestreefd naar een manier om de communicatie met inwoners en andere partijen laagdrempelig te maken, dit kan door bijvoorbeeld gebruikt te maken van nieuwe media.

Barendrechtse economie

Het is goed ondernemen in de gemeente Barendrecht. Dat wil de coalitie de komende jaren zo houden en verbeteren. Er is zeker aandacht voor de agrisector en de gemaakte afspraken over Nieuw-Reijerwaard. De coalitiepartijen hebben afgesproken om in goede samenspraak met de samenwerkingspartners zorgvuldig te kijken naar de koers die is uitgestippeld. Een extern onderzoek naar de exploitatie en risico’s moet antwoord geven op de vraag of de ontwikkeling van dit bedrijventerrein in deze tijd wel financieel verantwoord is, dan wel bijsturing vraagt.

Om de grote groep lokale jeugd dichtbij huis aan het werk te krijgen worden het bedrijfsleven en het onderwijsveld uitgedaagd om nog meer met elkaar samen te werken. In deze samenwerking wordt onder andere maatschappelijke stages betrokken voor middelbare scholieren en het geven van gastlessen aan middelbare scholieren. Om die reden wordt een apart programma Samenwerking Onderwijs & Bedrijfsleven gestart.

Een van de gemaakte afspraken omvat het verlagen van de regeldruk voor ondernemers bij het aanvragen van vergunningen. Zo moet het voor ondernemers makkelijker en sneller worden om  bijvoorbeeld een vergunning voor een terras aan te vragen.

De proef met de zondagopenstelling blijft onaangetast en zal volgens afspraak doorlopen tot het eind van de proef. De partijen hebben wel het plan om de zondagopenstelling voor bedrijven buiten het centrum van Barendrecht (o.a. de Middenbaan en Carnisse Veste) volledig open te stellen. Winkels op de bedrijventerrein mogen volgens de plannen 52 weken per jaar op zondag open. Een kleine kanttekening hierbij is dat dit plan kan worden heroverwogen indien het verkeer, als gevolg van de koopzondag, te druk wordt in Barendrecht.

Centrumontwikkeling

De partijen zijn het erover eens dat het centrumgebied vitaal en economisch aantrekkelijk moet blijven. Daarom vindt de centrumontwikkeling doorgang in aangepaste vorm, met nadruk op de realisering van woningbouw voor ouderen en jongeren. De geplande uitbreiding van het winkelvloeroppervlak gaat niet door.

Ontmoeten

De coalitie zet in op de realisatie van bruisende ontmoetingsplekken voor Barendrechters. De oude dorpskern wordt aantrekkelijker gemaakt. Het Kruispunt wordt een multifunctionele culturele ontmoetingsplaats met daarin onder andere de nevenvestiging van de bibliotheek. De bibliotheek in De Baerne zal teruggaan naar Het Kruispunt. Carnisselande blijft de hoofdvestiging. De bibliotheek in Het Kruispunt wordt een kleinere nevenvestiging van circa 600 m2. Beide vestigingen moeten toekomstbestendig zijn.

Tevens wordt het gebruik van regionaal (RET)vervoer door pensioengerechtigden gestimuleerd in het kader van sociaal ontmoeten.

Zorg en decentralisaties

Vanaf 2015 krijgen alle gemeenten er vanuit het Rijk nieuwe taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk. Dat is een grote verantwoordelijkheid die zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Daarbij komt niet het aanbod maar de vraag van de cliënt centraal te staan. Bovendien zal er meer ingezet worden op preventie. Voor diegenen die beperkt zijn in hun zelfredzaamheid wordt een vangnet geboden om ook aan hen perspectief te bieden.

Duurzaam Barendrecht

Duurzaamheid raakt aan alle portefeuilles en loopt als een groene draad overal doorheen. Hierover is in dit akkoord al een aantal concrete zaken afgesproken. Een financieel solide gemeente blijven is er daar een van. Een ander voorbeeld is dat in het kader van waterbewustzijn alle kinderen bij het verlaten van de basisschool kunnen zwemmen. Daarom wordt onderzocht op welke wijze dit via schoolzwemmen kan worden gerealiseerd. En bij de uitvoering van de Participatiewet is het belangrijk dat de gemeente als werkgever een voorbeeldrol vervult.

Echter: De gemeente zal geen medewerking verlenen aan het plaatsen van windmolens op Barendrechts grondgebied, tenzij de toepassing van het door de raad vast te  stellen toetsingskader tot andere conclusies leidt.

Veiligheid

De coalitie gaat de komende jaren meer investeren in de veiligheid op straat door twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aan te stellen, die toezien op de handhaving van de openbare orde en veiligheid. In het overleg met de politie wordt ingezet op een grotere zichtbaarheid van agenten op straat. Er zijn tijdens gesprekken met de politie worden ingezet op ruimere openingstijden van de politiebureaus in Barendrecht.

Een ander genoemd aspect van het verhogen van de veiligheid betreft het ‘waterbewustzijn’ bij kinderen. Het nieuwe college gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid om ieder kind dat een Barendrechtse basisschool verlaat een zwemdiploma te laten hebben.

BAR samenwerking

De net opgestarte BAR samenwerking krijgt de tijd om haar meerwaarde te bewijzen, zowel financieel als qua dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en organisaties. Uiterlijk op 1 april 2015 start een evaluatie. De BAR samenwerking is nadrukkelijk geen opmaat naar een bestuurlijke fusie: de drie gemeenten blijven zelfstandig.

Installatie nieuwe college

Later deze maand worden de nieuwe wethouders benoemd. Vanaf dat moment is het nieuwe college officieel in functie.

Ambities coalitie

Naast bovenstaande punten valt er in het coalitieakkoord een aantal ambities te lezen die het college voor de komende vier jaar heeft opgesteld:

  • We pakken de ontsluiting van Carnisselande aan en zetten ons in voor een goede verblijfskwaliteit in en rondom Carnisseveste. Een optie die hierbij wordt onderzocht is het openstellen van de bustunnel bij de Harmonielaan. Ter voorkoming van sluipverkeer kan er worden gedacht aan een openstelling buiten de ochtend- en avondspits.
  • Wij zullen de komende jaren terughoudend zijn in het starten van grootschalige projecten in de gemeente. Wanneer ontwikkelingen op ons af komen die vragen om actie van de gemeente, houden wij rekening met de juiste schaal, met oog voor de menselijke maat en werken we samen met de betrokken inwoners en partners.
  • Wij vinden het belangrijk dat in Barendrecht voldoende passende huisvesting aanwezig is voor alle doelgroepen en maken ons de komende jaren hard om nieuwe  woningen in het centrum en op de oude zwembadlocatie gerealiseerd te krijgen.
  • De veiligheid op straat willen wij verder verbeteren. Wij geven inwoners waar mogelijk zelf een rol in het veilig houden van hun buurt.
  • Wij voeren een solide financieel beleid, waarbij we de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk houden.

Bekijk hier het volledige coalitieakkoord (PDF).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »