BARENDRECHT – Het college lijkt tevreden te zijn met de financiële situatie van de gemeente Barendrecht. Onderstaand een bericht van de gemeente Barendrecht over de financiën, mogelijkheden en wensen van het college.

Zo stelt het college onder andere dat de financiële situatie ruimte geeft om ambities waar te maken, waaronder de openstelling van de onderdoorgang A29. Dit gaat om een investering van 3,5 miljoen voor aanpassingen bij de rotonde 1e Barendrechtseweg en Boerhaavelaan.


De voorjaarsnota 2014-2018 (PDF) laat een financieel evenwichtig beeld zien. Naast zaken waaraan de gemeente verplicht is geld uit te geven en in te vullen ombuigingen, zijn er wensen vanuit het collegeprogramma, nieuwe ontwikkelingen vanuit de samenleving of vanuit onze partners. Er is financiële ruimte om de ambities van het college waar te maken. Het is aan de gemeenteraad om de juiste kaders te stellen en de uiteindelijke keuzes te maken.

De ontwikkelingen in de Voorjaarsnota zijn het uitgangspunt voor de op te stellen begroting 2017-2020, die in het najaar op het programma staat. De raad stelt bij de Voorjaarsnota de kaders voor deze begroting.

Prioriteit voor ambities collegeprogramma

Er zijn een aantal forse ambities geformuleerd in het collegeprogramma die financieel gedekt moeten worden. Hieronder vallen de omvorming van Het Kruispunt tot bruisend cultureel centrum, het realiseren van een onderdoorgang onder de A29 en het investeren in een snelfietsroute F15 IJsselmonde. Die ambities vragen forse – grotendeels éénmalige – investeringen. Het college ziet hier ruimte voor.

Verder zijn er nog overige wensen, zoals bijvoorbeeld een hoger onderhoudsniveau van groen en wegen en het aantrekkelijker maken van de raadszaal voor publiek. De wensen vanuit het collegeprogramma hebben daarbij prioriteit boven overige wensen. Belangrijk uitgangspunt tenslotte is dat nieuwe wensen niet gedekt worden door verhoging van de lokale lastendruk voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Noodzaak

Daarnaast is er vanuit het Rijk en de regio komen diverse onontkoombare zaken op ons af. Voorbeeld hiervan is de onkruidbestrijding op verhardingen. We mogen geen chemische middelen meer gebruiken voor de onkruidbestrijding. Het alternatief is milieuvriendelijker, maar ook duurder. Een ander voorbeeld is de wetswijziging Vennootschapsbelasting. Gemeenten zijn per 1 januari 2016 verplicht vennootschapsbelasting te betalen over een aantal activiteiten. De gemeente heeft op beide ontwikkelingen geen directe invloed, waardoor de uitgaven noodzakelijk zijn. Gelukkig zijn er ook meevallers in de vorm van besparingen die het college realiseert. Hierdoor is de basisbegroting meerjarig sluitend.

Vervolg

De Voorjaarsnota 2015 wordt op maandagavond 22 juni behandeld in de commissievergadering van de commissie Planning & Control. Tijdens deze vergadering is er gelegenheid om in te spreken. Behandeling en besluitvorming door de gemeenteraad is op maandag 6 en dinsdag 7 juli.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »