Gemeenteraad (Debat over integriteitskwestie wethouder Vermaat)

BARENDRECHT – [Video] Het lijkt erop dat de VVD en/of PvdA een beslissende rol kunnen gaan spelen in de vraag of wethouder Vermaat de portefeuille Centrumaanpak mag houden. Tijdens een debat hierover afgelopen dinsdagavond stemden 3 VVD-ers voor een motie van het CDA om de wethouder Centrumaanpak te vervangen door een andere wethouder.

Dit resulteerde in 14 voor en 14 tegenstanders van deze motie. De PvdA, voorstander van de motie, moest het echter met één gemeenteraadslid (Mevr. van Deursen) minder doen, zij was afwezig tijdens het debat. Aanleiding van het debat was informatie van inspreker Dhr Wander, die tijdens zijn inspreek recht als burger duidelijk maakte dat de broer van wethouder Vermaat (Centrumaanpak) diverse panden in het centrum van Barendrecht bezit.

Schijn van belangenverstrengeling

Het CDA heeft het debat aangevraagd om zich door het college te laten overtuigen dat er geen sprake is van schijn van belangenverstrengeling. Hiermee wil het CDA het integriteitsvraagstuk bespreekbaar maken: “Het gaat ons niet om afrekenen, maar om behoeden of waarschuwen.” De partij wilde onder andere duidelijk krijgen of het college op de hoogte was van de situatie, hoe dit is vastgesteld, welke afspraken er zijn gemaakt en waarom hierover niet actief is geïnformeerd naar de gemeenteraad.

Kleine lettertjes op de kaart?

De PvdA is eveneens van mening dat het college actief en duidelijk naar de gemeenteraad had moeten communiceren dat zijn broer panden bezit. Het college zegt dat de partij dit had kunnen weten omdat het op een digitale kaart heeft gestaan die met de gemeenteraad is gedeeld. Op deze kaart staan alle panden in het centrum met daarop de naam van de eigenaar.

De PvdA gaf aan dat het kaartje, dat overigens niet openbaar is en alleen kan worden ingezien door raadsleden, niet gedetailleerd genoeg was. Daarnaast werden 15 documenten van formaat aangeleverd waardoor het voor de partij moeilijk was om alles tot in detail door te nemen. Juist daarom had de PvdA graag gezien dat er over de panden van de broer van de wethouder actief werd gecommuniceerd.

Tijdens een korte schorsing heeft de aanwezige pers inzicht gekregen in het (niet openbare) kaartje. Of iets wel of niet goed zichtbaar is blijft afhankelijk van de persoon, maar drie paar ogen konden bevestigen dat de kaart toch behoorlijk goed leesbaar was op de tablet van de wethouder. Om de kaart helemaal goed leesbaar te krijgen moest op de tablet een stukje worden ingezoomd. De PvdA gaf echter aan de kaart te hebben geprint waardoor detail verloren ging.

4 panden

Op vragen van het CDA beantwoordt de burgemeester onder andere dat het college op de hoogte was van de panden. Het gaat volgens het college om 4 panden aan ‘t Vlak en de Middenbaan. Op dat moment zaten daar 15 winkels en 1 woning in gevestigd.

Over de gemaakte afspraken werd het volgende gezegd: “Afgesproken is dat bij alle zaken, waarbij een conflict van belangen tussen het gemeentelijke belang en dat van zijn broer zou kunnen optreden, wethouder Vermaat dit zal melden in het college van B&W en de behandeling daarvan dan wordt overgenomen door wethouder Monhemius.

Onder andere de VVD merkt hierbij op dat: “het gaat hier niet over integriteit, maar over de beeldvorming van die integriteit.

Actief melden

Zoals eerder aangegeven hadden enkele partijen (CDA, PvdA, D66, SGP/CU) graag gezien dat er actief was geïnformeerd over het bezit van de panden. Het college ziet daar echter geen reden voor: “Gelet op de ligging van de eigendommen van de heer J. vermaat was er -in het kader van de integriteit- geen reden om dit actief te melden.

Zo stelt de SGP/CU dat ze het jammer vinden dat er alleen in (niet openbare) notulen is gecommuniceerd over wat de partij ‘een gevoelige kwestie’ noemt. D66 zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan de integriteit van het college en de wethouder. Ze vinden wel dat alle schijn van belangenverstrengelingen moet worden voorkomen. De partij vraagt zich af wie heeft besloten dat er geen noodzaak is om actief te informeren over de kwestie.

EVB

De partij van wethouder Vermaat, Echt voor Barendrecht: “Iemands integriteit ter discussie stellen is geen vrijblijvende zaak. De consequenties (…) kunnen verstrekkend zijn. Zo mag men iemands integriteit niet zomaar publiekelijk ter discussie stellen op basis van veronderstellingen en wat men in de wandelgangen opvangt.” Integriteit is een groot goed, zo stelt de partij. Wethouder Vermaat is geschikt voor zijn taak, omdat dit uit twee integriteitsonderzoeken is gebleken bij het aantreden van het college, aldus EVB.

Tevens vraagt de EVB zich hardop af of andere partijen, waaronder PvdA, hun werk niet goed hebben gedaan. Ze vervolgen: “(…) of ze hebben wel degelijk alle stukken gelezen (…), maar vonden het gezien de mogelijke publiciteit handiger te doen alsof de benodigde informatie niet bekend was. Dat scoort goed om de schijn flink aan te wakkeren.

VVD stemmen

De VVD stemde als enige partij verdeeld: Dhr Jippes, van der Welle en Mevr. van Mil-Floor waren voor de motie. Dhr Lefering en Kelder stemden tegen. Over de verschillende meningen binnen de VVD zegt de partij op hun eigen website het volgende:

Het is beleid binnen de VVD fractie Barendrecht dat we als fractie als een eenheid stemmen. Dat gebeurt dan ook vrijwel altijd.  Echter over thema’s als leven en dood en daar waar persoonlijke intrinsieke emotie en gevoel aan de orde is kan de fractie toestaan dat er naar persoonlijke eer en geweten en zonder  last  en ruggespraak wordt gestemd. De VVD en de VVD fractie heeft geen oordeel te hebben over de eer en het geweten van individuele fractieleden. Integriteit is voor onze fractie duidelijk zo’n eer  en geweten thema.

Vervolg

Omdat de stemming in 14 voor en 14 tegen resulteerde zal de motie in een volgende raadsvergadering opnieuw worden besproken. De partijen stemden als volgt: CDA (voor), VVD (3 voor, 2 tegen) SGP/CU (voor), GroenLinks (voor),  PvdA (voor), D66 (tegen), EVB (tegen).

Terugluisteren

Bekijk en beluister hier het volledige debat terug (1 uur, 17 minuten). Hierin komen o.a. alle vragen van het CDA en de antwoorden door het college in voorbij. Iedere partij heeft eenmaal de mogelijkheid gekregen om uitgebreid te spreken. Vlak voor het stemmen krijgt iedere partij nog de gelegenheid om hun stemkeuze kort toe te lichten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »