BARENDRECHT – Na twee avonden vergaderen heeft de Barendrechtse gemeenteraad ingestemd met de Begroting 2014-2017. In de laatste begroting van het college heeft de raad wel een wijziging aangebracht in de vorm van een amendement. Er zijn ook verzoeken gedaan in de vorm van moties die allen zijn aangenomen door de raad.

Tevens heeft de raad ingestemd met de voorgestelde tarieven voor gemeentelijke belastingen en heffingen, en met de tweede bestuursrapportage 2013.

BAR begroting 2014

De raad heeft maandagavond de BAR begroting vastgesteld. Deze begroting geeft inzicht in de totale bedrijfsvoeringskosten van de nieuwe BAR organisatie, en is onlosmakelijk verbonden met de gemeentelijke begroting.

2e bestuursrapportage 2013

De 2e bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning & controlcyclus. Het rapport bevat de financiële mutaties van de periode mei tot en met augustus 2013 en geeft een positief resultaat. De gemeenteraad heeft de 2e bestuursrapportage 2013 goedgekeurd, met twee aanpassingen in de vorm van amendementen. Het eerste amendement, ingediend door CU/SGP, CDA en VVD, verzoekt het college de 15.000 euro die voorgaande jaren werd uitgegeven aan de organisatie van een jaarwisselingsfeest voor de jeugd niet af te ramen. Het college wordt verzocht het geld in te zetten voor preventieve maatregelen met betrekking tot vandalisme rondom de jaarwisseling en/of voor het stimuleren van het opruimen van vuurwerkrestanten na de jaarwisseling.

Het door VVD, PvdA en D66 ingediende amendement gaat over de ontwikkeling van het project Vlinderslag, de braakliggende locatie bij het station. Er wordt een bestemmingsreserve gevormd, waarmee het college alle werkzaamheden kan uitvoeren die nodig zijn om een grondexploitatie te openen.

Cameratoezicht en hondenbeleid

De gemeenteraad heeft het college in de vorm van moties zes opdrachten meegegeven. VVD, CDA, CU/SGP en D66 verzoekt het college een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van permanent cameratoezicht onder de A15 fietstunnels ter hoogte van het provinciaal fietspad en de Heulweg. Daarnaast is de motie Hondenbelasting inzetten voor Hondenbeleid van D66, CU/SGP, VVD en CDA aangenomen. Hierbij wordt het college opgeroepen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de oversteekplaatsen voor hondenbezitters met hun viervoeter toegankelijker en veiliger te maken.

Rotonde en persoonlijke verzorging

VVD, CDA en CU/SGP dienden een motie in voor de aanleg van een rotonde op de kruising Leedeweg / Middeldijk, zodat daar de verkeersveiligheid van voetgangers verbeterd wordt.

PvdA en GL hebben een motie ingediend over persoonlijke verzorging – lijfgebonden zorg binnen het gemeentelijk WMO beleid. Met de motie wordt binnen het lokale WMO beleid inzichtelijk gemaakt dat bij een hulpvraag tot persoonlijke verzorging geen verplichting bestaat deze zorg door vrijwilligers te laten uitvoeren.

WMO adviesraad en armoedebestrijding

De door PvdA, GL en D66 ingediende motie over de WMO adviesraad gaat over versterking van die adviesraad. De motie roept het college op om de WMO raad tijdig informatie en tijd te geven om de adviestaak te kunnen uitvoeren, en om de adviesraden actief te betrekken bij de decentralisaties.

De motie van PvdA, GL en D66 over armoedebestrijding werd door alle fracties gesteund. Het college heeft de opdracht gekregen de financiële aspecten rond het gemeentelijk armoedebeleid inzichtelijk te maken.

Vuurwerkrestanten

De raad heeft naar aanleiding van het amendement CU/SGP, CDA en VVD “Inzameling vuurwerkrestanten” ook een wijziging aangebracht in de voorgestelde begroting. Anders dan bij het amendement bij de 2e bestuursrapportage 2013 gaat het hier om structureel vrijmaken van geld voor preventieve maatregelen rondom oud en nieuw.

Gemeentelijke belastingen en heffingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen zijn door de raad besproken. Het college heeft in het raadsvoorstel naar aanleiding van het betoog van een inspreker nog een wijziging aangebracht in de tabel van de tarieven voor rioolheffing. Het voorstel is inclusief deze aanpassing unaniem vastgesteld.

Moties

Moties BAR begroting 2014
M1 BAR begroting 2014 PvdA, GL Niet aangenomen
Moties Begroting 2014
M1 Permanent cameratoezicht tunnels onder de A15 provinciaal fietspad en Heulweg VVD, CDA, CU/SGP, D66 Aangenomen met steun van PvdA
M2 Hondenbelasting inzetten voor hondenbeleid D66, CU/SGP, VVD, CDA Aangenomen met steun van PvdA en GL
M3 Versterking positie WMO-adviesraad Barendrecht PvdA, D66, GL Aangenomen met steun van CDA
M4 Persoonlijke verzorging – lijfgebonden zorg binnen het gemeentelijk WMO beleid PvdA, GL Aangenomen met steun van D66, CU/SGP, CDA en VVD
M5 Armoedebestrijding PvdA, D66, GL Aangenomen met steun van VVD, CDA en CU/SGP
M6 Realisatie rotonde Leedeweg / Middeldijk VVD, CDA, CU/SGP Aangenomen met steun van D66
Amendementen 2e bestuursrapportage 2013
A1 Inzameling vuurwerkrestanten (behorend bij 2e bestuursrapportage 2013) CU/SGP, CDA, VVD Aangenomen met steun van D66 en GL
A2 Vorming bestemmingsreserve realisatie woningbouwproject ‘Vlinderslag’ (behorend bij 2e bestuursrappportage 2013) VVD, PvdA, D66 Aangenomen
Amendementen Begroting 2014
A1 Realisatie rotonde Leedeweg/Middeldijk VVD, CDA, CU/SGP Ingetrokken en vervangen door een motie
A2 Inzameling vuurwerkrestanten VVD, CDA, CU/SGP Aangenomen met steun van PvdA, GL en D66


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »