Gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – Na een jarenlange samenwerking zijn de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in 2014 gefuseerd. De meeste doelstellingen laten voor de gemeente Barendrecht echter geen verbetering zien ten opzichte van de situatie voor de fusie, of er is geen verbetering te verwachten. Dit en meer concludeert de rekenkamer in haar rapport ‘Samen en nog steeds apart’.

Bij het begin van de BAR-samenwerking in 2007 zijn zeven doelstellingen geformuleerd op het terrein van strategische beleidsinhoudelijke samenwerking, personeel, dienstverlening en efficiency. De gemeenteraden besloten om de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk per 1 januari 2014 onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling ‘BAR-organisatie’.

Dienstverlening verslechterd

In haar onderzoeksrapportage concludeert de rekenkamer dat de beleidsinhoudelijke samenwerking sindsdien beperkt is, de dienstverlening aan burgers in Barendrecht verslechterd is en de doelstelling om 10% te besparen op de bedrijfsvoeringskosten waarschijnlijk niet gerealiseerd zal worden. De fusie heeft wel geleid tot een personeelsbestand met meer kwaliteit en deskundigheid. Ook is de BAR-organisatie minder kwetsbaar voor uitval van personeel dan de ambtelijke organisatie van de gemeente Barendrecht. Door bezuinigingen op de personeelskosten staan deze verbeteringen echter onder druk.

Het college onderschrijft vrijwel alle conclusies. Wel is ze van mening dat de Rekenkamer op onderdelen de inspanningen van het college van Barendrecht onderschat. ‘Een pijnlijke conclusie van de Rekenkamer is dat de dienstverlening sinds de invoering van de BAR-organisatie is verslechterd’, zo stelt het college. Een oorzaak hiervan ligt volgens het college mogelijk in de samenvoeging van de callcenters van de gemeenten: “Er is op dit terrein te veel, te snel, tegelijkertijd veranderd”, aldus wethouder van der Linden namens het college.

Maatregelen

Maatregelen om de achterblijvende doelstellingen alsnog te realiseren, zijn afwezig of grijpen onvoldoende in op de belangrijkste oorzaken van achterblijvende resultaten. Een van die oorzaken is de beperkte betrokkenheid van de bestuurders van de gemeenten bij de beleidsmatige samenwerking. Ook staat de wens van de drie gemeenten om zelfstandig te blijven op gespannen voet met de doelstelling om de efficiency te vergroten.

BAR aansturing ontbreekt

Verder concludeert de rekenkamer dat de BAR-organisatie niet expliciet wordt aangestuurd op de realisatie van de door de gemeenteraden vastgestelde doelstellingen. Het college van Barendrecht heeft hier ook niet aantoonbaar aandacht voor gevraagd in het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie.

Geen verplichte reactie ontvangen van BAR-organisatie

De rekenkamer heeft op basis van de conclusies van het onderzoek verschillende aanbevelingen gedaan aan het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie en het college van Barendrecht. De rekenkamer beveelt onder meer aan om de doelstellingen te herijken en concreter te maken. Het college van Barendrecht heeft reeds aangegeven hierover in overleg te gaan met het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie. Het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie heeft, in strijd met de verordening, niet gereageerd op de aanbevelingen en conclusies.

Het college van Barendrecht gaat de conclusies en aanbevelingen van het rapport bespreken met de gemeenteraad en aan de orde stellen in het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie

Waardevolle aanbevelingen voor BAR-organisatie

Het college heeft in haar bestuurlijke reactie op het rapport verder aangegeven dat het rapport waardevolle aanbevelingen bevat voor het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie. Zo moeten de oorspronkelijke doelstellingen van de BAR nodig eens onder de loep worden genomen en moet er veel duidelijker bestuurd worden op zaken als efficiency en dienstverlening. Het college ziet het rapport als een eerste momentopname, aangezien de beoogde effecten van de BAR samenwerking vanaf 2018 pas volledig duidelijk moeten zijn.

Vervolg

Op 18 januari presenteert de Rekenkamer het rapport in de oriënterende commissie Planning & Control. Daarna wordt een raadsvoorstel met een plan van aanpak voor het herijken van de BAR doelstellingen opgesteld, dat op 8 februari besproken wordt in de adviserende commissie Planning & Control. De Barendrechtse gemeenteraad neemt er dan op 1 maart een besluit over.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »