Gebiedsvisie oostzijde NS-station: De Stationstuinen kunnen plaats bieden aan duizenden (starters)woningen

BARENDRECHT – Tijdens een informele bijeenkomst van de commissie Ruimte vanavond worden de raadsleden bijgepraat over De Stationstuinen, het gebied ten oosten van het NS-station. “Een deel van het bestaande bedrijventerrein biedt door de ligging kansen voor een aantrekkelijk gebied waar mensen kunnen wonen, werken, leren en innoveren“, zo stelt het college.

De mogelijkheden en alternatieven voor de ontwikkeling van De Stationstuinen worden vastgelegd in een ‘gebiedsvisie’. Deze visie wordt naar verwachting in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeente publiceerde, voorafgaand aan de bijeenkomst van vanavond, het volgende persbericht over het project:

Druk op woningmarkt

Aanleiding voor de plannen voor De Stationstuinen is de aanhoudende druk op de woonmarkt. Het gebied is door het Rijk benoemd als versnellingslocatie voor woningbouw vanwege de ligging aan het NS-station. Dit is een plek met ruimte voor grote aantallen woningen. Hier kan Barendrecht bouwen aan de groene stad van morgen. Vier kernwaarden kenmerken de ontwikkeling van het gebied: ‘Vers Proeftuin’, ‘Gezond bereikbaar’, ‘Groen en bewust’ en ‘Stedelijk met een dorps gevoel’.

Vers Proeftuin

De Stationstuinen kent een sterke economische, maar ook ruimtelijke relatie met Dutch Fresh Port (DFP). Beide ontwikkelingen versterken en ondersteunen elkaar op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, bereikbaarheid  en innovatie. In De Stationstuinen is ruimte voor startende ondernemers en research & development voor de agrofood sector.

Gezond bereikbaar

In De Stationstuinen krijgen voetgangers en fietsers voorrang. Het gebied wordt via veilige fietsroutes verbonden met de omgeving. Door het autoluw te maken wordt het hier prettig wonen en is er meer ruimte voor groen en ontmoeting. Met het openbaar vervoer sta je binnen een kwartier in Rotterdam.

Groen en bewust

De Stationstuinen heeft een sterke verbinding met de groene omgeving, zoals het park op de overkapping van het spoor, het Waalbos en de Zuidpolder. Ook binnen het gebied is veel ruimte voor groen: groene ontmoetingsplekken, groene woonstraten, daktuinen, ruimte voor water. Uitgangspunt is bewust omgaan met de leefomgeving en grondstoffen. Het gebruik van duurzame energie en klimaatadaptatie is de basis.

Stedelijk met een dorps gevoel

De Stationstuinen wordt een gebied met stedelijke eigenschappen én dorpse waarden, waardoor ruimte kan worden geboden aan de grote vraag naar woningen voor allerlei doelgroepen. Afhankelijk van het gewenste programma en de marktvraag kunnen hier enkele duizenden woningen worden gerealiseerd.

In gesprek en reageren op de plannen

De recent gehouden enquête heeft veel input opgeleverd voor de inhoud van de gebiedsvisie. Veel mensen kunnen zich vinden in het plan dat De Stationstuinen een nieuw, gemengd gebied wordt, zo stelt de gemeente. Ook zien ze kansen voor onder andere starters en voorzieningen en is er draagvlak voor het stedelijke karakter. Vanaf juni gaan we met eigenaren, ondernemers en bewoners in gesprek over de gebiedsvisie. Er komt een digitaal platform, waar inwoners kunnen reageren op de plannen. De uitkomsten van deze participatie worden verwerkt in de definitieve gebiedsvisie.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »