Delen

- Advertentie (?) -

Nadere regels voor 0-evenementen

24-10-2018

Nadere regels voor 0-evenementen

De burgemeester van Barendrecht,   overwegende dat het wenselijk is voorschriften te verbinden aan het organiseren van een 0-evenement in het belang van de openbare orde en veiligheid;   gelet op artikel 2:25, lid 3a, van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2016;   mede gelet op de AMvB: “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen”;

BESLUIT: vast te stellen de volgende Nadere regels voor 0-evenementen:

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze nadere regels voor 0-evenementen wordt verstaan onder:

a. 0-evenement: een evenement met een laag risicoprofiel, waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd, maar wel een meldingsplicht geldt als bedoeld in de APV;
b. APV: Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2016;
c. objecten: objecten waarbij de constructieve veiligheid niet van belang is en waarbij geen persoonlijk letsel bij falen te verwachten is. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: partytenten ten behoeve van straatfeesten, marktkraampjes, (opblaasbare) speeltoestellen, tenten en podia.

Artikel 2. Veiligheid Het is niet toegestaan om de rijweg of een gedeelte daarvan af te sluiten.

Artikel 3. Objecten
1. Het is toegestaan om maximaal 8 objecten te plaatsen met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per object.2. Het is toegestaan om podia te plaatsen waarvan de hoogte maximaal 1 meter is, waarbij geen overkapping of andere windgevoelige objecten aanwezig zijn. 3. In geval van een opblaasbaar object is een oppervlakte van minder dan 40 m2 per opblaasbaar object toegestaan, indien er een geldig certificaat aanwezig is.

Artikel 4. (Opblaasbaar) speeltoestel
1. Bij een (opblaasbaar) speeltoestel moet een geldig certificaat aanwezig zijn.2. Een opblaasbaar speeltoestel moet zodanig worden geplaatst dat er in opgeblazen toestand tenminste 1,5 meter vrije ruimte rondom het toestel beschikbaar blijft. 3. De ingang van een opblaasbaar speeltoestel mag niet naar de rijweg zijn gekeerd en moet altijd goed zichtbaar zijn voor supervisie van de toezichthouder, ouders en publiek. 4. Een opblaasbaar speeltoestel moet altijd worden verankerd op minimaal 3 verankeringspunten middels een touw aan een haring of middels zware objecten, zonder schade toe te brengen aan de locatie en omgeving. 5. Bij windkracht 6 of meer dient het opblaasbaar speeltoestel onmiddellijk te worden ontruimd in verband met de veiligheid van bezoekers.

Artikel 4. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels voor 0-evenementen.  

Barendrecht,
15 oktober 2018

de burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingNadere regels voor 0-evenementen
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op25-10-2018
  • Start24-10-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op24-10-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -