Gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – De BAR-organisatie wordt deels ontvlochten, zo heeft het college van B&W in Barendrecht vandaag (Woensdag 12 oktober 2022) aangekondigd. Barendrecht krijgt daarmee (weer) een eigen ambtelijke organisatie voor alle beleids- en uitvoeringstaken sinds de BAR-Organisatie begon in 2014. Het college stelt dat er geen gedwongen ontslagen zullen volgen: “Alle huidige medewerkers zijn in de toekomst hard nodig om de ambities van de colleges waar te maken. (…) Wij beklemtonen dat het proces dat nu op gang komt goed overleg vereist met de BAR als werkgever, medewerkers, ondernemingsraad en vakorganisaties.

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk blijven de bedrijfsvoeringstaken (met uitzondering van communicatie en financieel advies) wel gezamenlijk doen.

Slagvaardiger

College van B&W: “Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht heeft besloten een eigen ambtelijke organisatie voor beleid en uitvoering in te richten om slagvaardiger te kunnen zijn, meer maatwerk te kunnen krijgen en een betere dienstverlening aan inwoners te kunnen leveren. Het college van Ridderkerk heeft die wens ook maar wilde dit realiseren door een deel van de huidige BAR-organisatie gemeentespecifiek in te richten. Het college van Ridderkerk voelt door het besluit van Barendrecht de noodzaak om te bezien op welke manier beleid en uitvoering voor Ridderkerk eveneens buiten de bestaande BAR-organisatie georganiseerd kunnen worden. Het college van Albrandswaard wilde de samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk in de BAR-organisatie het liefst behouden in de huidige vorm. Zij gaan zich beraden op welke manier zij beleid en uitvoering kunnen gaan organiseren.

Nu worden Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op het gebied van beleid en uitvoering, net als op het gebied van bedrijfsvoering, nog ambtelijk ondersteund door de BAR-organisatie. Voor de buitendienst, het klantcontactcentrum en de administratie van het sociaal domein is afgesproken nader overleg te voeren over hoe dat georganiseerd wordt.

Verantwoordelijkheid

Hoewel de colleges van Ridderkerk en Albrandswaard het betreuren dat de BAR-organisatie in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan, respecteren zij dat het Barendrecht als zelfstandig bestuur vrij staat om eigen keuzes te maken. Alle drie de colleges nemen hun verantwoordelijkheid in het vervolgproces, zowel wat betreft de inwoners als de medewerkers van de BAR-organisatie.

Kwetsbaar

De colleges van Barendrecht en Ridderkerk realiseren zich dat een gemeentespecifieke organisatie voor beleid en uitvoering met name voor de gemeente Albrandswaard zou kunnen leiden tot grote kwetsbaarheid. Zij zijn zeker bereid om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om die kwetsbaarheid (deels) op te heffen.

Medewerkers BAR-organisatie

De colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn zich bewust dat gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie grote gevolgen heeft voor de medewerkers. De drie gemeenten zullen gezamenlijk een voortvarend maar zorgvuldig proces vormgeven, met aandacht voor de belangen van alle medewerkers. Dit vereist goed overleg met de BAR-organisatie als werkgever, de medewerkers zelf, de ondernemingsraad en vakorganisaties. Alle huidige medewerkers zijn in de toekomst hard nodig om de ambities van de colleges waar te maken. Gedwongen ontslagen zijn bij deze gedeeltelijke ontvlechting dan ook niet aan de orde.

Tijden veranderen

Het college van B&W in een brief aan de colleges van Ridderkerk en Albrandswaard (PDF) over het afbouwen van de BAR-Organisatie: “(…) De tijden zijn echter veranderd. Waar toen schaalvergroting en efficiëntie veel nadruk kregen is nu nabijheid en herkenbaarheid voor burgers en bestuur van groot belang. In het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek werd laag gescoord op thema’s als betrokkenheid en identificatie. Ook als bestuur hebben wij dat gevoel ten opzichte van de organisatie. Wij hebben de overtuiging dat de aanpak van de grote opgaven van deze tijd en de directe dienstverlening aan de inwoners daarmee niet wordt gediend.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »