Delen

- Advertentie (?) -

Spoorwegemplacement 2, maatwerkvoorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

11-08-2022

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Albert Heijn Online B.V. (1574136) Spoorwegemplacement 2 in Barendrecht

Wet
milieubeheer

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken het volgende bekend. Op 7 januari 2022 hebben wij een verzoek ontvangen van Peutz B.V., namens Albert Heijn Online B.V. voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op het Home Shopping Center gelegen aan de Spoorwegemplacement 2 in Barendrecht. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingsplichtig). De activiteiten binnen het Home Shopping Center vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit. Burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Het besluit is op 5 augustus 2022 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1275672.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Albert Heijn Online B.V. (1574136) Spoorwegemplacement 2 in Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op11-08-2022
  • Start11-08-2022
  • StraatnaamSpoorweg
  • Postcode3100AV

- Advertentie (?) -