Delen

- Advertentie (?) -

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) bouw en planologisch strijdig gebruik 12 woningen, Gouwe 6-10

14-07-2021

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) bouw en planologisch strijdig gebruik 12 woningen, Gouwe 6-10

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor het planologisch afwijken van het bestemmingsplan en de bouw van 12 appartementen met parkeerkelder aan de Gouwe 6-10 te Barendrecht.
 

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)
De gemeenteraad heeft op 29 juni 2021 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het bouwplan. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een VVGB en ruimtelijke onderbouwing kan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3, Wabo afgeweken worden van het bestemmingsplan.
 

Plankosten
Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.  

Inzien

Vanaf 16 juli tot en met 26 augustus 2021 liggen de omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing VVGB en overige bij het besluit behorende stukken ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via: - www.barendrecht.nl/ter-inzage - www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.0489.BPWGO2020033-RV01)   Deze en overige bij de vergunning behorende stukken kunt u ook op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum aan de Binnenhof 1 in bovenstaande periode. U kunt hiervoor een afspraak maken via de website van de gemeente: via ‘Aanvraagformulier inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tevens kunt u contact opnemen met dhr. P. Storm van de gemeente via p.storm@bar-organisatie.nl .  

Beroep indienen
Tegen het besluit kan binnen bovenstaande termijn beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
  Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.  

Barendrecht,
15 juli 2021

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) bouw en planologisch strijdig gebruik 12 woningen, Gouwe 6-10
  • Soortwonen (omgevingsvergunning)
  • Gepubliceerd op15-07-2021
  • Start14-07-2021
  • StraatnaamGouwe 6
  • Postcode3007BL

- Advertentie (?) -