Delen

- Advertentie (?) -

BAR-organisatie - - Dorpsstraat-Oost

06-02-2020

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Barendrecht

Zaaknummer: 129268     Onderwerp: instellen stopverbod nabij basisschool De Rank, Dorpsstraat Oost 3 a, instellen Kiss&Ride zone nabij Dorpsstraat Oost 3 a gedurende breng- en haaltijden, reserveren van parkeerstroken voor rolstoeltaxi’s gedurende breng- en haaltijden, instellen parkeerverbod in de keercirkel nabij huisnummer 13     Gelet op: De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.   Motivering: - De leerlingen van basisschool De Rank worden gebracht en gehaald door taxi’s. Dat zijn veelal negenpersoonsbusjes en in mindere mate rolstoelbusjes. Daarnaast worden enkele leerlingen gebracht en gehaald door personenauto’s, zowel taxi’s als auto’s van ouders of verzorgenden.
- De leerlingen komen uit de hele provincie, gezien het bijzondere karakter van de school en het type leerlingen. Een vermindering van de stroom voertuigen is daarmee nauwelijks haalbaar. - De Dorpsstraat Oost is een doodlopende weg, waardoor de busjes moeten keren. - Een en ander levert een problematische verkeerssituatie op schooldagen tussen 8 en 9 uur in de ochtend en 14 en 15 uur in de middag. - Daarnaast maken bewoners gebruik van de weg en is de weg onderdeel van een fiets- en wandelroute tussen het centrum van Barendrecht en andere wijken. Ook schoolkinderen komen hier op de fiets langs op weg naar en van school. - Zolang de school De Rank op deze locatie is gevestigd is het zaak de situatie zo verkeersveilig mogelijk in te richten. De huidige regulering voldoet niet.
- De nieuwe regulering tracht onwonenden en andere weggebruikers zoveel mogelijk te ontzien, maar geeft op breng- en haaltijden extra ruimte aan de taxi’s en taxibusjes.     Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de Dorpsstraat Oost maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.     Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.   Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.
        Besluit: Het intrekken van verkeersbesluit 2010-6 van 1 december 2010, artikel 14 a (gesloten verklaring voor vrachtauto’s tussen Dorpsstraat Oost in/uitrit huisnummer 3 en Buitenlandse Baan), artikel 25 a (verbod stil te staan aan de Dorpsstraat-Oost, tussen huisnummer 1 en 5 aan de zuidzijde van de rijbaan, geldende van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.00 uur) en artikel 25 b (verbod stil te staan aan de Dorpsstraat-Oost, tussen huisnummer 3 en 13 aan de noordzijde van de rijbaan, geldende van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.00 uur). Voorts het intrekken van alle overige geslotenverklaringen, stopverboden en parkeerverboden ingesteld per verkeersbesluit aan de Dorpsstraat Oost tussen de Buitenlandse Baan en huisnummer 13.
Het instellen van een stopverbod aan de zuidzijde van de Dorpsstraat Oost, tussen de inritten van huisnummer 1 en huisnummer 3. Het instellen van een stopverbod aan de noordzijde van de Dorpsstraat Oost tegenover de keercirkel. Het instellen van een parkeerverbod in de keercirkel nabij huisnummer 13. Het instellen van een Kiss&Ride zone aan de noordzijde van de Dorpsstraat Oost, 60 meter lang, vanaf de inrit van huisnummer twee, behoudens de oversteekplaats, tussen 08.00 en 09.00 uur en 14.00 en 15.00 uur. Dit wordt aangegeven door de borden L52 (Kiss&Ride) en L52e (einde Kiss&Ride zone) met onderbord OB 206p (tijdbeperking). Het beperken van de parkeergelegenheid in de parkeerhavens aan de westzijde voor de ingang van de school, waarbij deze tussen 08.00 en 09.00 uur en 14.00 en 15.00 uur slechts beschikbaar zijn voor rolstoeltaxi’s. Dit wordt aangegeven door bord E4 (parkeerplaats) met onderbord OB206p (tijdbeperking) en onderbord ‘verboden uitgezonderd rolstoeltaxi’s.     Aldus besloten te Barendrecht 28 januari 2020,
    De heer W. Teeuwen   Directeur BAR-Organisatie  

College van burgemeester en wethouders

Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 1 februari 2020 tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: 1. Naam en adres van de indiener; 2. De dagtekening; 3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; 4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.   Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBAR-organisatie - - Dorpsstraat-Oost
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op14-02-2020
  • Start06-02-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op06-02-2020
  • Straatnaam 1
  • Postcode2991CR

- Advertentie (?) -