Gemeente stuurt Lekker & Live tóch terug naar Zuidpolder: Al wel voor €36.000 grond geëgaliseerd in Stationstuinen

BARENDRECHT – [Update] De gemeente Barendrecht en de organisatie van muziekfestival Lekker & Live liggen met elkaar overhoop. De eerste editie van Lekker & Live heeft door de coronamaatregelen en daaropvolgende organisatorische omstandigheden nog niet plaatsgevonden. Het college van B&W heeft vandaag (Maandag 5 september 2022) aangekondigd te stoppen met het pro actief bieden van hulp na een brief van de organisatie van Lekker & Live.

De organisatoren stuurden op 16 augustus een brief aan de gemeente waarin een aantal eisen werden gesteld, waaronder financiële compensatie en meerjarige toezeggingen voor een vaste evenementenlocatie. Ook schreef de organisatie aan de gemeente dat “er een moment kan komen dat wij openheid van zaken moeten geven“. Dit was tegen het zere been van de gemeente, want hoewel er begrip was voor de situatie, stelt het college: “draagt een dergelijke uitlating niet bij aan het vertrouwen.” Er werd in diezelfde periode nog overleg gevoerd tussen de evenementencoördinator van de gemeente en vond er een gesprek plaats met wethouder Stolk (6 juli).

Update: Volledige reactie van Lekker & Live toegevoegd. De organisatie is teleurgesteld in de houding van de gemeente. De organisatie ontkent dat de mededeling dat ze informatie openbaar zouden maken gekoppeld was aan de gestelde eisen. Lekker & Live geeft aan zich te beraden op eventuele (juridische) vervolgstappen tegen de gemeente.

Stopgezet

Het college was bezig met een raadsvoorstel om het locatieprobleem van het evenement op te lossen. Door de brief van de organisatie heeft het college besloten om uit dat proces de stekker te trekken. Het college aan Lekker & Live “U geeft aan de situatie in de openbaarheid te brengen waarbij u wijst op eisen die ingewilligd dienen te worden door de gemeente. Dit wordt ervaren als een drukmiddel om uw eisen te willen doorvoeren. Hoewel het college enigszins begrip heeft voor de situatie draagt een dergelijke uitlating uiteraard niet bij aan het vertrouwen en stopt nu het ingezette proces naar de gemeenteraad. Het is verder aan u wat u wilt communiceren aan derden.

Aan de andere eisen wordt ook niet voldaan door de gemeente: De gemeente stelt altijd duidelijk te zijn geweest over wat er wel en niet kan. Zo is de locatie in de Zuidpolder voor slechts één jaar aangeboden, om op die manier te werken naar een plan voor een nieuwe locatie. De organisatie stelde dat ze een toezegging wilde voor de komende 3 jaar. Hierover schrijft het college aan de organisatie: “U bent altijd volledig geïnformeerd dat het terrein aan de 3e Barendrechtseweg als uitzondering éénmalig ter beschikking zou worden gesteld. Dat is ook wat u verzocht heeft voor 2022. Een toezegging voor drie jaren is niet haalbaar.

Geen schadevergoeding

De afsluitende conclusie van de gemeente in hun brief aan de organisatie: “Vanuit de gemeente is getracht met u mee te denken en in gesprek te blijven, waarbij altijd een voorbehoud is gemaakt voor wetgeving/procedures en politieke keuzes. Er is derhalve geen verplichting om aan uw verzoek tot schadevergoeding te voldoen. De gemeenteraad is van ons besluit op de hoogte gebracht en ontvangt een afschrift van deze brief.” Deze brief van vandaag, met de reactie van het college aan de organisatie, is ook openbaar gemaakt (PDF)

Verrast

Het college laat in diezelfde brief daarnaast weten verrast te zijn geweest over de laatste afgelasting van het evenement, juist omdat er op het laatste moment nog speciaal een uitzondering voor was gemaakt. Het college stelt dat de organisatie op 23 juni 2022 heeft bevestigd dat de afgelasting vanwege personeels- en materiaal tekorten was. Een maand eerder (op 25 mei 2022) was nog bevestigd aan de gemeente dat de locatie in de Zuidpolder haalbaar was.

Lekker & Live 2023?

Hoewel de brief geen uitsluitsel geeft over een eventuele editie van Lekker & Live in 2023, zijn er wel een aantal dingen veranderd. Tot vandaag (Maandag 5 september 2022) nam het college initiatief om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om zo tot een geschikte evenementenlocatie te komen. De organisatie van Lekker & Live had immers verzocht om ook in 2023 de Zuidpolder te mogen gebruiken. Voor deze locatie is apart toestemming nodig van de gemeenteraad omdat hier geen (grote muziek) evenementen mogen worden georganiseerd. Dit proces is nu stopgezet door het college.

In feite ligt daarmee de bal, en bijbehorende onzekerheid, weer bij de organisatie van Lekker & Live. De organisatie heeft op dit moment theoretisch gezien in ieder geval de volgende opties:

  • Opnieuw met het college in gesprek gaan om het gestopte proces te hervatten
  • Proberen met een eigen lobby een meerderheid in de gemeenteraad te vinden voor de locatie in de Zuidpolder
  • Het evenement volledig afgelasten
  • Het evenement naar een locatie verplaatsen waarvoor geen aanvullende toestemming van de gemeente(raad) nodig is, binnen of buiten Barendrecht.

De omvang van het evenement maakt het lastig om een geschikte locatie binnen Barendrecht te vinden, dus de organisatie zou in theorie ook kunnen besluiten om buiten de gemeentegrenzen van Barendrecht naar een locatie te zoeken. Let wel, dit zijn theoretisch gezien diverse opties, maar de organisatie heeft hierover zelf nog geen openbare uitspraken gedaan (eventuele updates hierover zullen worden aangevuld). [UPDATE]

Update

De organisatie van Lekker & Live heeft vanavond (Maandag 5 september 2022) het volgende statement gepubliceerd nav de brief van de gemeente:


Vandaag hebben wij het bericht ontvangen van de gemeente Barendrecht dat zij niet langer in gesprek willen met de organisatie van Lekker & Live. Reden is de brief die wij op 16 augustus jl hebben gestuurd aan de gemeente Barendrecht vanwege het uitstel van het festival en het daarmee samenhangende verlies. Naar onze mening heeft het handelen van de gemeente in de periode oktober 2021/juni 2022 en de ‘gedwongen’ verhuizing naar het terrein van de Verse Gronden geleidt tot deze grote schadepost. Om het enorme verlies goed te maken hebben wij hen in de brief verzocht ons minimaal 3 edities te laten organiseren op de Kleine Duiker (of eerder op een andere geschikte locatie), de datum te verschuiven naar zaterdag 1 juli 2023 en een financiële tegemoetkoming in de door ons opgelopen schade. Daarbij hebben wij de opmerking gemaakt dat wij op onze socials veel kritiek kregen die wij niet konden weerleggen, deels op verzoek en deels omdat wij de relatie met de gemeente Barendrecht voorop vonden staan. In onze brief hebben wij wel de opmerking gemaakt om op een gegeven moment openheid van zaken moeten geven, al hebben wij dat zeker niet gekoppeld aan het inwilligen van ons verzoek.
Wij zijn zwaar teleurgesteld over het handelen van de gemeente Barendrecht. De komende dagen zullen wij ons beraden op (juridische) stappen en verder openheid van zaken geven met een uitgebreid feitenrelaas.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »