Lintjesregen: Acht Barendrechters koninklijk onderscheiden

BARENDRECHT – [Foto’s + Namen] Burgemeester Jan van Belzen heeft vanochtend (Vrijdag 25 april 2014) bij acht Barendrechters een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. De heren Baartman, Van Heteren, Van der Meer,  Verkade en De Vos en mevrouw Van der Meer-De Bruijn en mevrouw Veenstra Slappendel zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Kooijman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners kregen de Koninklijke Onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingespannen.

De personen die een onderscheiding ontvingen zijn door familie, vrienden en/of bekenden veelal met een smoes naar het gemeentehuis ‘gelokt’. De onderscheiding kwam hierdoor als grote verassing voor de acht gedecoreerden.

Het is uniek te noemen dat een echtpaar tegelijkertijd wordt onderscheiden. Deze eer was vanochtend (Vrijdag 25 april 2014) weggelegd voor het echtpaar van der Meer-De Bruijn. Zowel meneer als mevrouw werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege deze, voor betrokkenen, bijzondere ochtend waren enkele familieleden/bekenden digitaal aanwezig bij de lintjesregen. Via een laptop en Skype konden deze mensen meeluisteren in de raadszaal van het gemeentehuis.

Namen gedecoreerden

Onder de tabel met namen is voor iedere persoon te lezen waarom ze zijn onderscheiden. Bekijk hier de foto’s van de lintjesregen in het gemeentehuis van Barendrecht.

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
De heer M. Baartman 69 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J. van Heteren 66 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer A. Kooijman 64 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J. van der Meer 70 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw T.J. van der Meer-De Bruijn 67 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Veenstra-Slappendel 71 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer P.A. Verkade 55 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J.H. de Vos 71 Lid in de Orde van Oranje-Nassau

(De gedecoreerden kunnen contact opnemen om de foto’s digitaal te ontvangen. Er zijn meer foto’s beschikbaar dan getoond onder dit artikel)

De heer M. Baartman was van 1983 tot 1993 secretaris van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Rotterdam. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de administratie en het archief. Van 1993 tot 2001 was hij tweede secretaris van deze vereniging. Hij heeft met zijn bestuurlijke kennis en grote betrokkenheid veel betekend voor de schoolvereniging. Van 2001 tot 2011 was hij bestuursvoorzitter van de bestuurscommissie Ds. Jac. Koelmanschool (BCK). Hij heeft in deze periode niet alleen de belangen van de school behartigd, maar heeft zich ook ingezet voor het onderwijs op de School met de Bijbel. Sinds 1998 is de heer Baartman organist bij de Gereformeerde Gemeente Hoogvliet. Hij begeleidt bijna wekelijks de gemeentezang en speelt op christelijke feestdagen. Sinds 2005 is hij elke week te vinden in de kerktuin, waar hij met andere vrijwilligers veel werk verzet. Van 2005 tot 2013 was de heer Baartman redacteur van de kerkbode. Sinds 2008 surveilleert hij met veel betrokkenheid en enthousiasme in de toetsweken op het Hoornbeeck College.

 • 1983-1993 – Secretaris Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag Rotterdam
 • 1993-2001 – Tweede Secretaris Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag Rotterdam
 • 2001-2011 – Bestuursvoorzitter bestuurscommissie Ds. Jac. Koelmanschool (BCK)
 • 2005-heden – Onderhoud kerktuin Gereformeerde Gemeente Hoogvliet
 • 2005-2013 – Redacteur kerkbode Gereformeerde Gemeente Hoogvliet
 • 2008-heden – Surveillant bij toetsen Hoornbeeck College
 • 1998-heden – Organist Gereformeerde Gemeente Hoogvliet

De heer J. van Heteren is sinds 1973 actief als ambtsdrager van de Gereformeerde Gemeenten, met een onderbreking in de periode 1982-1997. Zo werd hij in 1973 bevestigd tot diaken van de voormalige Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid en was hij daar van 1977 tot 1982 ouderling. Sinds 1997 is hij ouderling van de Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuidwijk, waar hij vanaf 2011 ook voorzitter van de kerkenraad is. Aangezien deze gemeente geen eigen predikant heeft, leidde de heer Van Heteren vele kerkdiensten. Tijdens zijn talrijke pastorale bezoeken is hij velen tot geestelijke steun geweest. In de periode 1993-2007 was hij algemeen secretaris van het Deputaatschap Hulpverlening in Bijzondere Noden. Dankzij zijn kennis, inzet en ervaring is een professionele organisatie en internationaal netwerk met andere kerken en hulpverleningsorganisaties opgezet. De heer Van Heteren staat bekend als een initiatiefrijke man met visie en verantwoordelijkheidsgevoel, die zijn taken vol toewijding uitvoert.

 • 1973-heden – (Met onderbreking van de periode 1982-1997) ambtsdrager in Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid (nu Gereformeerde Gemeente Barendrecht) en Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuidwijk
 • 1982-1993 – Bestuurslid (voormalige) Reformatorische Plancius Scholengemeenschap te Rotterdam
 • 1984-1987 – Algemeen bestuurslid Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
 • 1987-1995 – SGP-gemeenteraadslid in Barendrecht
 • 1993-2007 – Algemeen secretaris Deputaatschap Hulpverlening in Bijzondere Noden van Gereformeerde Gemeenten
 • 2007-heden – Voorzitter Barendrechtse afdeling Nederlandse Patiënten Vereniging
 • 2010-heden – Namens Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam bestuurslid Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam

De heer A. Kooijman begon al in zijn tienerjaren met vrijwilligerswerk. De heer Kooijman was jarenlang betrokken bij het Interkerkelijk Vredesberaad. Ook zet hij zich sinds 1990 in voor Stichting Stedenband Barendrecht-Oost Europa, waarvan vele jaren als voorzitter. Hij initieerde bezoeken aan Barendrecht van mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Van 1986 tot 2013 was hij directeur van Accent Praktijkscholen. Hij staat regionaal bekend als pleitbezorger voor het realiseren van kansen voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij wordt zeer gewaardeerd vanwege zijn kennis, ontoombare energie en hartgrondige liefde voor de doelgroep. Van 1986 tot 2002 was de heer Kooijman bestuurslid van Stichting Het Zwakzinnige Kind (de stichting veranderde enkele keren van naam in deze periode). Van 2002 tot 2013 was hij voorzitter van de Adviescommissie Aanvragen en Beleid van de Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond. Vanaf 1996 is hij betrokken geweest bij het ontstaan van pastoraal diaconale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking, later het Kerkplein genoemd. Ten slotte was de heer Kooijman mede-oprichter van GroenLinks in Barendrecht waarvan hij van 2001 tot april 2014 voorzitter was. Hij bleef ook daarna betrokken bij deze partij.

 • 1967-1971 – Voorzitter gereformeerde jeugdvereniging Fiaticum
 • Motor achter S4 (clubje voor film- en dansavonden)
 • 1970-1980 – Betrokken bij Zuiderjeugdhaven (club- en buurthuis in Rotterdamse Afrikaanderwijk)
 • 1970-1983 – Actief voor vereniging Philadelphia (vakantiekampen voor verstandelijk gehandicapten)
 • 1973-1980 – Actief in diverse stedelijke commissies PPR
 • 1986-2002 – Bestuurslid van Stichting Het Zwakzinnige Kind (later Stichting Fonds voor Verstandelijk Gehandicapten en daarna Stichting Steunfonds Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond)
 • 1990-heden – Betrokken bij en voorzitter van Stichting Stedenband Barendrecht-Oost Europa
 • 2002-2013 – Voorzitter Adviescommissie Aanvragen en Beleid van Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond
 • 2001-2014 – Mede-oprichter en voorzitter GroenLinks Barendrecht

De heer J. van der Meer begon in 1968 als organist te spelen voor de Buitengewone Wijkgemeente in Wording van de Nederlandse Hervormde kerk. In de jaren ’70 ging deze kerk over in de Ontmoetingskerk en werd hij een van de vaste organisten. Van 1974 tot 1995 dirigeerde hij de Volkskerstzang in Oud-Beijerland. Van 1974 tot 1984 was de heer Van der Meer bestuurslid bij de lokale speeltuinvereniging Croonenburgh in Oud-Beijerland. Van 1978 tot 1985 dirigeerde hij diverse koren. Van 1985 tot 1995 was hij dirigent van het Taizékoor in Oud-Beijerland. Eind jaren ’70 en in de jaren ’80 bezocht hij als docent van de Pabo met studenten de Bibelwochen in Berlijn. Sinds 1993 is hij actief voor de  Hervormde Dorpskerk Barendrecht en wijkgemeente Carnisse Haven. Vanaf 2000 is de heer Van der Meer een spin in het web bij de Harmonievereniging Barendrecht. Tijdens het WinterFeest dirigeert hij de Volkskerstzang. Sinds 2009 zet hij zich in voor de verkeersveiligheid in Barendrecht. Hij geeft voorlichting op basisscholen, is vrijwilliger bij verkeersexamens en verkeersregelaar bij activiteiten. Sinds 2011 speelt hij wekelijks orgel bij de kerkdienst in een zorgcentrum in Rotterdam.

 • 1968-1993 – Actief voor kerkgemeenten in Oud-Beijerland (organist en dirigent voor Buitengewone Wijkgemeente in Wording van Nederlandse Hervormde Kerk waar hij ook mede-oprichter van was en Ontmoetingskerk in Oud-Beijerland en actief in diverse commissies en in muziekgroep)
 • 1974-1995 – Dirigent Volkskerstzang in Oud-Beijerland
 • 1974-2000 – Realiseren ontmoetingen tussen Nederlandse en Oost-Duitse christenen
 • 1974-1984 – Bestuurslid lokale speeltuinvereniging Croonenburgh in Oud-Beijerland
 • 1978-1985 – Dirigent verschillende koren (o.a. kinderkoor in Heinenoord, koor Internos in Nieuw-Beijerland)
 • 1985-1995 – Dirigent Taizékoor in Oud-Beijerland
 • 1993-heden – Actief voor Hervormde Dorpskerk Barendrecht en Carnisse Haven (organist, ouderling en lid kerkenraad wijkgemeente Carnisse Haven, hulp bij schoonmaak en dirigeren tijdens WinterFeest en Volkskerstzang)
 • 2000-heden – Actief voor Harmonievereniging Barendrecht (dirigeren, lesgeven, meespelen, mede-organisatie Zomer- en WinterFeest, verkoop van speculaaspoppen)
 • 2009-heden – Actief voor verkeersveiligheid in Barendrecht (voorlichting op basisscholen, vrijwilliger bij verkeersexamens en verkeersregelaar bij activiteiten)
 • 2011-heden – Organist bij kerkdienst in zorgcentrum in Rotterdam

Mevrouw T.J. van der Meer-De Bruijn zette zich van 1968 tot 1993 op allerlei fronten in voor de kerk in Oud-Beijerland. Ze was mede-oprichter van de Buitengewone Wijkgemeente en gaf leiding aan de plaatselijke Kinderkerk. Als het om de kerk gaat, kijkt mevrouw Van der Meer over de grenzen heen. Naast contacten met families in Oost-Duitsland organiseerde zij jaarlijks bezoeken aan de Bibelwoche in Berlijn. In de periode van 1977 tot 1985 was zij leidster bij de scouting, medewerkster bij de speeltuinvereniging en leidster tijdens zomerkampen. Van 1975 tot 1980 zette zij zich in voor het onderhoud van natuurgebieden tijdens landgoedkampen. Van 1984 tot 1989 was mevrouw Van der Meer onder andere als bestuurslid en dirigente actief voor het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest. Sinds begin jaren ’90 is zij betrokken bij de Hervormde Dorpskerk Barendrecht en wijkgemeente Carnisse Haven. Ze zat diverse periodes als ouderling en voorzitter in de kerkenraad. Op dit moment is zij ouderling-kerkrentmeester. In deze rol was zij medeverantwoordelijk voor de restauratie van de Dorpskerk en de renovatie van het kerkorgel. In 2000 sloot zij zich aan bij de Harmonievereniging Barendrecht waar zij momenteel voorzitter van is.

 • 1968-1993 – Actief voor kerkgemeenten in Oud-Beijerland (mede-oprichter Buitengewone Wijkgemeente, leiding aan plaatselijke Kinderkerk)
 • 1970-heden – Bestuurslid in landelijke vereniging Westhill
 • 1970-heden – Voorzitter stichting Kinderdienst
 • 1974-2000 – Realiseren ontmoetingen tussen Nederlandse en Oost-Duitse christenen
 • 1975-1980 – Hulp bij onderhoud natuurgebieden tijdens landgoedkampen
 • 1977-1985 – Leidster scouting, medewerkster speeltuinvereniging, leidster tijdens zomerkampen
 • 1984-1989 – Betrokken bij Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest als bestuurslid en dirigente
 • 1993-heden – Betrokken bij Dorpskerkgemeente en wijkgemeente Carnisse Haven (als ouderling en voorzitter in de kerkenraad, als ouderling-kerkrentmeester medeverantwoordelijk voor restauratie Dorpskerk en kerkorgel, lid cantorij)
 • 2000-heden – Actief voor Harmonievereniging Barendrecht (meespelen, mede-organisatie Zomer- en WinterFeest, verkoop speculaaspoppen)
 • 2005-2008 – 2e secretaris en algemeen adjunct in bestuur Harmonievereniging Barendrecht
 • 2008-heden – Voorzitter Harmonievereniging Barendrecht

Mevrouw Veenstra-Slappendel is op verschillende gebieden actief als vrijwilliger. Zo collecteert zij sinds 1985 voor het Prinses Beatrix Spierfonds en sinds 1987 voor de KWF Kankerbestrijding en ontwikkelingshulporganisatie ZOA. Voor de Nederlandse Gereformeerde Kerk Barendrecht coördineert mevrouw Veenstra van 1984 tot op heden de breiclub Helpende Handen die artikelen maakt voor Wit-Rusland, Polen, Roemenië en Zuid-Afrika. Sinds 1986 maakt zij hier ook deel uit van de Zusterdienst. Zij legt trouw bezoeken af binnen de gemeente en ondersteunt eenzamen en zieken. Vanaf 1992 is zij te vinden in de keuken van zorgcentrum Borgstede. Zij helpt met het rondbrengen van maaltijden en biedt velen een luisterend oor. Sinds 1995 is mevrouw Veenstra vrijwilliger bij de Nederlandse Patiënten Vereniging en sinds 2005 bij de zondagavondzang. In de periode tussen 1977 en 2012 was zij de steun en toeverlaat van de familie Smouter. Zij nam veel verzorgende taken over van de moeder van dit gezin, die de ziekte van Parkinson had. Verder helpt zij bij de soepbus van het ‘Leger des Heils’ en helpt zij bij de jaarlijkse schoenendoosactie, waarbij bruikbare goederen naar kinderen in Polen worden gebracht.

 • 1977-2012 – Steun en toeverlaat familie Smouter
 • 1984-heden – Coördinatie breiclub Helpende Handen Nederlands Gereformeerde Kerk Barendrecht
 • 1985-heden – Collectant Prinses Beatrix Spierfonds
 • 1986-heden – Vrijwilliger Zusterdienst Nederlandse Gereformeerde Kerk Barendrecht
 • 1987-heden – Collectant KWF Kankerbestrijding en ontwikkelingshulporganisatie ZOA
 • 1992-heden – Vrijwilliger Borgstede in keuken en rondbrengen maaltijden
 • 1995-heden – Vrijwilliger Nederlandse Patiënten Vereniging
 • 2005-heden – Vrijwilliger zondagavondzang

De heer P.A. Verkade heeft een zeer sterke band met Polen. Dit is het 27e jaar waarin hij reizen naar Polen onderneemt en op allerlei fronten heel veel betekent voor Poolse families en kerkgemeenschappen. Niet alleen helpt hij de mensen in Polen in praktische zin. Ook geeft hij de mensen daar veel hoop op een betere toekomst. In de jaren ’80 raakte hij betrokken bij de stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Binnen deze stichting is in 2002 een Polenwerkgroep opgericht, waar hij deel van uitmaakt. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het werk van HOE in Polen. Van 2004 tot op heden is de heer Verkade voorzitter van de Polencommissie van de hervormde gemeente B.A. Barendrecht, waar hij mede-oprichter en drijvende kracht van is. Hij spant zich in voor schoenendoosacties van de Polencommissie en mede dankzij zijn inzet konden Poolse kansarme jongeren uit weeshuizen en probleemgezinnen deelnemen aan Christelijke kampen.

 • 1982-1987 – Contacten met twee evangelische gemeenten in Polen
 • 1987-heden – Actief lid bij stichting HOE (Hulp Oost-Europa)
 • 2002-heden – Lid van Polenwerkgroep binnen stichting HOE
 • 2004-heden – Voorzitter Polencommissie van hervormde gemeente B.A. Barendrecht (o.a. schoenendoosacties)

De heer J.H. de Vos heeft in zijn vrijwilligerswerk altijd zijn interesse voor theater kunnen combineren met zijn bestuurservaring. Van 1973 tot 2006 vervulde hij diverse bestuursfuncties voor de Swinhove Groep. In 1997 was hij mede-oprichter van de sociale vereniging ‘De Stamgasten van Theater de Uitstek’ in Zwijndrecht. In 2004 werd hij Secretaris in het bestuur van theater De Uitstek zelf. Toen in 2007 werd besloten dat het theater moest sluiten, heeft hij dit proces tot in 2012 intensief begeleid. Van 2005 tot 2013 was de heer De Vos voorzitter van de Stichting Vakantiebesteding Zwijndrecht. Van 2007 tot 2012 was hij secretaris van de Raad van Toezicht van Stichting Theater Het Kruispunt. Samen met de medebestuurders heeft hij zich sterk gemaakt voor het behoud van een bloeiend theater voor de gemeente Barendrecht. Als kroon op zijn jarenlange inzet voor de theaterwereld werd hij in 2012 gevraagd voor de functie van directeur van Stichting Theater Het Kruispunt. De tijd die hij buiten zijn functie-uren aan het theater besteedt, is bijzonder. Met veel bezieling stimuleert hij medewerkers en enthousiasmeert bezoekers. Ook heeft hij onlangs het initiatief genomen vrijwilligers bij Theater Het Kruispunt te betrekken, dit lijkt een doorslaand succes te worden.

 • 1975-1989 – Bestuurslid Stichting Regionaal Opleidingsinstituut voor Verplegende en Verzorgende Beroepen in Dordrecht
 • 1981-1982 – Bestuurslid/Commissaris Stichting Interkruis Zwijndrecht
 • 1973-2006 – Penningmeester/vice-voorzitter Verpleeg- en Verzorgingshuis Swinhove
 • 1997-2003 – Mede-oprichter en voorzitter vereniging ‘De Stamgasten van Theater de Uitstek’ in Zwijndrecht
 • 2004-2012 – Secretaris Stichting Kleintheater Zwijndrecht (Theater De Uitstek)
 • 2005-2013 – Voorzitter Stichting Vakantiebesteding Zwijndrecht
 • 2005-heden – Secretaris Vereniging van Eigenaren Gebouw Toledo in Barendrecht
 • 2007-2012 – Secretaris Raad van Toezicht Stichting Theater Het Kruispunt in Barendrecht
 • 2011-2012 – Vrijwillig docent Nederlands bij Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Rotterdam
 • 2012-heden – Directeur Stichting Theater Het Kruispunt in Barendrecht


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »