Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzingsbesluit Mosquito parkeergarage Reuchlinhaven 2023

03-11-2023

Aanwijzingsbesluit Mosquito parkeergarage Reuchlinhaven 2023

De burgemeester van de gemeente Barendrecht,

Gelet op

- artikel 4:6a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om in afwijking van artikel 4:6 APV in het belang van de openbare orde te kunnen besluiten op een openbare plaats een Mosquito aan te brengen bij gebleken ernstige overlast door jongeren op die plaats;
- Het collegebesluit van 8 februari 2022 waarin het college heeft besloten tot het opstarten van een pilot voor tijdelijke plaatsing van een Mosquito in de parkeergarage Reuchlinhaven, in samenwerking met de VVE;
- Het aanwijzingsbesluit plaatsing Mosquito parkeergarage Reuchlinhaven dat op 10 juni 2022 is gepubliceerd in het gemeenteblad en op grond waarvan de Mosquito is geplaatst voor de duur van 6 maanden.

Overwegende dat:

- uit het advies van de politie van 29 september 2023 blijkt dat de politie van mening is dat de Mosquito van toegevoegde waarde is en er mede voor zorgt dat de (jeugd)overlast vermindert en derhalve adviseert om de Mosquito te plaatsen;
- de VVE Havenhoofd op 3 oktober 2023 heeft aangegeven akkoord te gaan met de plaatsing van de Mosquito;
- de overlast veroorzaakt door hangjongeren bijdraagt tot subjectieve onveiligheidsgevoelens bij winkeliers, bezoekers en omwonenden in het gebied;
- door het plaatsen van een Mosquito de openbare orde wordt beschermd en overlast kan worden teruggedrongen hetgeen leidt tot een verbetering van de woon- en leefomgeving;
- de belangen van het handhaven van de openbare orde en voorkomen van overlast in dit geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;
- het plaatsen van een Mosquito een noodzakelijke aanvulling is op de reeds genomen maatregelen om de jongerenoverlast in de parkeergarage tegen te gaan zoals de inzet van handhaving en politie;
- het plaatsen van 1 jaar noodzakelijk wordt geacht gelet op de bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat waarbij de Mosquito alleen in werking is op de momenten dat er redelijkerwijs overlast is te verwachten;

Besluit

Het aanwijzingsbesluit plaatsing Mosquito parkeergarage Reuchlinhaven vast te stellen voor de duur van 1 jaar;

2. Dit besluit treedt in werking na publicatie.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 31 oktober 2023
De burgemeester,
R. Schneider

Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:
a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.
Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzingsbesluit Mosquito parkeergarage Reuchlinhaven 2023
  • Soortofficielepublicaties ()
  • Gepubliceerd op03-11-2023
  • Start03-11-2023
  • StraatnaamPark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -