Delen

- Advertentie (?) -

Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023

26-10-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht gelet op:

- artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 35 van de Participatiewet;
overwegende dat:

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag minima 2023;
- het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen.
besluit vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023.

Artikel 1: Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Wet: Participatiewet;
b. College: college van burgemeester en wethouders van Barendrecht;
c. Inwoner: de persoon die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente Barendrecht volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel3, Boek1 BW) en daar feitelijk en rechtmatig verblijft;
d. Huishouden: de alleenstaande, alleenstaande (ouder) of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onderdeel a, b, of c van de Wet;
e. Gezinsinkomen: de op de leef- en woonsituatie van toepassing zijnde bijstandsnorm, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 3 van de Wet waarbij de kostendelersnorm niet wordt toegepast;
f. Peildatum bij ambtshalve toekenning: van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 waarbij aanvrager op enig moment in 2023 voldoet aan de voorwaarden;
g. Referteperiode bij een aanvraag:
• de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de datum van de aanvraag. In afwijking van het voorgaande bij wisselende inkomsten de periode van de drie kalendermaanden voorafgaand aan de kalendermaand van de aanvraag;
• bij aanvragen in 2024: op enig moment in 2023 voldoen aan de voorwaarden;

h. Ondernemer: een belanghebbende vanaf 21 jaar die:
• arbeid levert voor een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent in Nederland en daar in zijn inkomensvoorziening van afhankelijk is;
• voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan; en
• voldoet aan het urencriterium zoals opgenomen in artikel 3.67 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

i. Referteperiode ondernemer: de netto-inkomsten uit onderneming over het gehele jaar 2023 (achteraf definitief te beoordelen);
j. Netto-inkomsten ondernemer: de nettowinst uit eigen bedrijf (blijkend uit de aangifte inkomstenbelasting) verminderd met 17% (percentage 2023);
k. Laag besteedbaar gezinsinkomen: het netto besteedbaar gezinsinkomen van het huishouden tot en met 120% van de bijstandsnorm zonder toepassing kostendelersnorm:
• die deelneemt aan een minnelijke schuldregeling (MSNP) dan wel een wettelijke schuldregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), met uitzondering van diegene aan wie een saneringskrediet is verstrekt; of
• waarbij sprake is van een laag besteedbaar inkomen door beslaglegging op het inkomen;

l. Inrichting:
• een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van verpleging of verzorging aan aldaar verblijvende hulpbehoevenden;
• een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van slaapgelegenheid, waarbij de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aanwezig is.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag minima 2023 1. Het huishouden met een netto gezinsinkomen niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (zonder toepassing kostendelersnorm).2. Het huishouden met een netto laag besteedbaar gezinsinkomen (zie artikel 1 sub k). 3. Niet tot de doelgroep wordt gerekend:
a. de jongere van 18, 19 of 20 jaar;
b. in inrichting verblijvende personen van 21 jaar of ouder, tenzij kan worden aangetoond dat er wel energielasten voor eigen rekening zijn;
c. de persoon die in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1 eerste of tweede lid, van de Wet Studiefinanciering 2000;
d. de aanvrager die met enkel een briefadres is ingeschreven in de basisregistratie personen.

Artikel 3: Overige bepalingen eenmalige energietoeslag minima 2023 1. De hoogte van de eenmalige energietoeslag 2023 bedraagt eenmalig € 1300.2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 4: Aanvraag eenmalige energietoeslag minima 2023 1. Ambtshalve toekenning wordt toegepast op rechthebbenden energietoeslag minima 2023:
a. aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; of
b. die een uitkering van de gemeente ontvangen; of
c. die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of
d. in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
2. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag minima 2023 kunnen een aanvraag indienen via de door de gemeente beschikbaar gestelde aanvraagwijze tot een nader te bepalen moment in 2024.3. Bij de aanvraag wordt tenminste overgelegd:
a. bewijzen van het gezinsinkomen van de laatste gehele kalendermaand voor datum aanvraag, of bij wisselende inkomsten de bewijzen van het inkomen over 3 kalendermaanden voor datum aanvraag of over laatste kwartaal 2023 bij een aanvraag in 2024;
b. voor de ondernemer: laatste aangifte inkomstenbelasting plus de laatste kwartaal aangifte omzetbelasting;
c. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
d. een kopie van een bankpas of recent bankafschrift met daarop het rekeningnummer en de tenaamstelling (overige informatie op de bankpas en het saldo op een bankafschrift mag worden afgeschermd);
e. indien het inkomen hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en er is sprake van een laag besteedbaar inkomen door deelname aan een minnelijke schuldregeling (MSNP) of op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of door een beslaglegging: een beschikking/toelating van het schuldtraject of het vonnis van de beslaglegging.

Artikel 5: Hardheidsclausule Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2023, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding, duur beleidsregels en citeertitel 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie en werken terug tot met 1 januari 2023 en vervallen op 31 augustus 2024.2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023.

Aldus vastgesteld op 10 oktober 2023, Het college van burgemeester en wethouders, De secretaris, G.J. Bravenboer
De burgemeester, drs. R.E. Schneider

Toelichting
Uitgangspunt categoriale bijstand in de wet
Dit beleid is gebaseerd op artikel 35 lid 4 van de Participatiewet. Hierin wordt de mogelijkheid geboden om categoriale bijstand te verstrekken aan een persoon of gezin voor de hoge energiekosten zonder dat wordt nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van gestegen energiekosten. Energiekosten worden normaliter tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten gerekend. Deze kosten dienen in beginsel uit een inkomen op bijstandsniveau te worden bestreden, hetzij door middel van reservering, hetzij door middel van gespreide betaling achteraf. Bijzondere bijstand voor energiekosten is in principe niet mogelijk, tenzij de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. De regering is van oordeel dat bij de huidige onverwachte en ongekend sterke stijging van de energieprijzen, er sprake is van extra kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.
Hoogte van de energietoeslag
In 2022 hebben inwoners met een laag inkomen en energielasten € 1300 energietoeslag gekregen. De wetgever heeft eind 2022 gemeenten de mogelijkheid gegeven om de energietoeslag 2022 te verhogen met € 500 voor rechthebbenden energietoeslag 2022. In Barendrecht is hier niet voor gekozen omdat deze werkwijze niet gunstig is voor nieuwe rechthebbenden in 2023. Als je dit toepast is het gevolg dat de energietoeslag 2023 moet worden verminderd met € 500 zodat er voor 2023 nog € 800 voor een rechthebbend huishouden overblijft. Dit geldt dan ook voor nieuwe rechthebbenden in 2023. Tevens is de energietoeslag 2023 bedoeld voor energiekosten die in 2023 worden gemaakt en was er eind 2022 geen dringende noodzaak om alvast een voorschot te verstrekken voor 2023. De hoogte van de energietoeslag 2023 is in dit beleid daarom bepaald op het volledige bedrag van € 1300.
Uitgesloten doelgroepen
Er zijn bepaalde groepen uitgesloten van de eenmalige energietoeslag minima 2023. Deze groepen zijn door het rijk bepaald en opgenomen in de memorie van toelichting van de wet. De studenten blijven ook in 2023 uitgesloten. Voor deze groep is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden via Duo (Dienst Uitvoering Onderwijs voor studenten en scholieren) een vergoeding te krijgen voor de energiekosten. Personen in een inrichting hebben ook geen recht tenzij kan worden aangetoond dat de energielasten niet door de inrichting worden betaald en voor eigen rekening komen.
Inkomen zelfstandig ondernemer
Zelfstandig ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag als wordt voldaan aan de voorwaarden. Het netto-inkomen van de ondernemer kan eigenlijk pas na afronding van een boekjaar in een volgend kalenderjaar worden vastgesteld. De ondernemer kan daar niet op wachten en kan daarom lopende het jaar in aanmerking komen voor de energietoeslag. De ondernemer moet aannemelijk maken dat het inkomen laag is door middel van bijvoorbeeld kwartaalcijfers of cijfers van een vorig boekjaar. De definitieve vaststelling van de categoriale bijstand zal dan in het volgend kalenderjaar moeten plaatsvinden. De klantmanager zelfstandigen kan hierbij ondersteuning bieden.
Einddatum aanvragen eenmalige energietoeslag minima 2023
De wetswijziging binnen artikel 35 Participatiewet, is geldig tot en met 31 augustus 2024. Voor deze datum moet de uitvoering en uitbetaling van de energietoeslag 2023 zijn afgerond. Om alle aanvragen en betalingen tijdig te kunnen afronden zal de aanvraag worden opengesteld tot medio 2024 op een nader te bepalen datum in het tweede kwartaal van 2024. Deze datum wordt op de website en in de plaatselijke krant gecommuniceerd.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBeleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023
  • Soortofficielepublicaties (Financiën | Organisatie e)
  • Gepubliceerd op26-10-2023
  • Start26-10-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -