Delen

- Advertentie (?) -

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2023 tot en met 2024 en de mogelijke verlenging van 2025 tot en met 2028 van de gemeente Barendrecht

26-06-2023

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2023 tot en met 2024 en de mogelijke verlenging van 2025 tot en met 2028 van de gemeente Barendrecht

1. Inleiding De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een rapport van bevindingen. Dit controleprotocol vervangt het eerder vastgestelde protocol op de jaarrekening 2021 tot en met 2024 en de mogelijke verlenging van 2025 tot en met 2028.

2. Doelstelling Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Tevens wordt aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van de getrouwheidscontrole is. Na vaststelling door de raad van de opdrachtverstrekking aan de accountant wordt het normen- en toetsingskader meegegeven dat van toepassing is voor de interne audits en geldt voor de accountantscontrole.
Het controleprotocol wordt door de raad vastgesteld. Het normenkader rechtmatigheid, dat een integraal onderdeel is van het controleprotocol, is gebaseerd op een inventarisatie van de relevante wet- en regelgeving t.b.v. de controle, toegespitst op de hoofdstukken en doelstellingen uit de programmabegroting. Dit normenkader wordt jaarlijks opgesteld/ geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek afstemming plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiging uit) de raad.

3. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Zoals in art. 213 GW is voorgeschreven, geeft de controleverklaring op grond van de uitgevoerde controle aan of:

• de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen;
• de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186 van de GW en
• het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.
Alsmede overlegt de accountant een verslag van bevindingen over: de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe verantwoording mogelijk maken Voor de bijzondere verklaringen geldt in beginsel, dat deze vallen onder het bereik van de accountantscontrole. De verantwoordingsinformatie van een aantal specifieke uitkeringen is onderdeel van de jaarrekening. De accountantscontrole hierop volgt het principe ‘single information single audit’ (‘SiSa’). De accountantscontrole op de betreffende verantwoordingsinformatie is onderdeel van de controle op de jaarrekening.
Op grond van artikel 213, lid 6 GW kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld met betrekking tot de reikwijdte van en de verslaglegging omtrent de accountantscontrole.

4. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de rechtmatigheid en getrouwheid In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstoleranties opgenomen overeenkomstig de eisen in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado).

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

≤ 1%

>1%<3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

Deze toleranties zijn afzonderlijk van toepassing op het aspect getrouwheid. Van de accountant wordt naast deze kwantitatieve benadering bij de weging van fouten en onzekerheden ook een kwalitatieve beoordeling verwacht (professional judgement). De accountant gebruikt de toets op de rechtmatigheid uitsluitend om een oordeel af te geven op de getrouwheid. Als één der of beide goedkeuringstolerantie(s) worden overschreden zal geen goedkeurende controleverklaring, maar één van de drie andere oordelen (verklaring met beperking, oordeelonthouding of afkeurend), worden verstrekt door de accountant.

5. Rapportering accountant De accountant rapporteert naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole zoals hier onder aangegeven.

Rapportage

Tijdstip

Inhoud

Gericht aan

Plan van aanpak accountantscontrole.

Jaarlijks in september.

In het plan van aanpak staan de focusgebieden van de accountant gepresenteerd en de uitgangspunten die aansluiten met dit controleprotocol.

Raad

Managementletter

Jaarlijks in november.

In de managementletter rapporteert de accountant over mogelijke tekortkomingen in processen.

College

Rapport van bevindingen jaarrekening en bijbehorende controle-verklaring uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar volgend op het boekjaar.

Na afronding van de controle van de jaarrekening.

In de bevindingen en de controleverklaring wordt ingegaan op de aspecten van getrouwheid in relatie tot de controletoleranties.

Raad

Indien gewenst wordt de accountant uitgenodigd om rapportages toe te lichten.

Uitgangspunten voor de rapportagevorm
De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingControleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2023 tot en met 2024 en de mogelijke verlenging van 2025 tot en met 2028 van de gemeente Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties ()
  • Gepubliceerd op26-06-2023
  • Start26-06-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -