Delen

- Advertentie (?) -

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2022

14-06-2022

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2022

De raad van de gemeente Barendrecht; overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissies gemeente Barendrecht geheel te herzien; gelet op artikel 82, eerste lid van de Gemeentewet; gelezen het voorstel werkgroep verordeningen 10 mei 2022 besluit: vast te stellen de Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2022

Hoofstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

1. Buitengewoon lid van de commissie: een vertegenwoordiger van een fractie in een raadscommissie, niet zijnde een raadslid die als zodanig benoemd is door de raad;
2. Commissiegriffier: de door de raadsgriffier aangewezen medewerker van de raadsgriffie die een raadscommissie ondersteunt, of diens vervanger;
3. Fractie: leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden als één fractie beschouwd. Tot een fractie behoren eveneens buitengewoon commissieleden als bedoeld in artikel 4, lid 2;
4. Griffier: griffier van de raad of diens vervanger;
5. Lid: raadslid of buitengewoon lid van een raadscommissie;
6. Vergadering: vergadering van een raadscommissie;
7. Voorzitter: een raadslid, door de raad benoemd tot voorzitter van een raadscommissie, of diens vervanger;
8. Woordvoerder: het raadslid of het buitengewoon commissielid dat in een commissievergadering namens de fractie het woord voert over een agendapunt.

Artikel 2. Instelling raadscommissies
1. De raad stelt de volgende raadscommissies in:
a. Ruimte;
b. Samenleving;
c.
Algemene Zaken en Financiën.

2. De raadscommissie Ruimte adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:
a. Afval en reiniging;
b. Beheer openbare ruimte;
c. Duurzaamheid (Klimaatadaptatie, Energietransitie );
d. Milieubeleid;
e. Monumentenzorg;
f. Ruimtelijke Ontwikkeling (Omgevingswet);
g. Verkeer en vervoer;
h. Volkshuisvesting;
i. Watermanagement;
j. Wonen;
k. Rekenkamer (inhoudelijke rapporten )
3. De raadscommissie Samenleving adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:
a. Burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven;
b. Internationale betrekkingen;
c. Jeugd en jongeren;
d. Jeugdzorg;
e. Kunst en Cultuur;
f. Onderwijs;
g. Openbare orde en veiligheid;
h. Rekenkamer (inhoudelijke rapporten );
i. Sport- en recreatie;
j. Volksgezondheid;
k. Welzijn/WMO.
4. De raadscommissie Algemene Zaken en Financiën adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:
a. Algemene bestuurlijke aangelegenheden;
b. Algemene financiële aangelegenheden;
c. Bedrijfsvoering (BAR-organisatie & dienstverlening );
d. Begroting, Voorjaarsnota, Jaarrekening en Bestuursrapportages;
e. Economische Zaken;
f. Gemeentelijke belastingen en heffingen;
g. Grondbedrijf en Grondexploitaties;
h. Ontwikkeling bedrijventerreinen;
i. Nutsbedrijven;
j. Subsidies;
k. Vastgoed en accommodaties;
l. Verbonden partijen;
m. Werkzaamheden gemeentelijk accountant.
n. Rekenkamer (inhoudelijke rapporten )
5. Ten aanzien van aangelegenheden betreffende de aangewezen accountant voor het controleren van de gemeentelijke jaarrekening functioneert de commissie Algemene Zaken en Financiën als advies- en overlegcommissie. De vergaderingen zijn besloten, maar de agendacommissie kan bepalen dat een vergadering geheel of gedeeltelijk openbaar is. Het karakter van de vergadering kan adviserend of oriënterend zijn.6. Ten aanzien van aangelegenheden betreffende verbonden partijen functioneert de commissie Algemene Zaken en Financiën als coördinerende commissie. De commissie Algemene Zaken en Financiën heeft tot taak toe te zien op een samenhangend beleid ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Zaken gemeenschappelijke regelingen betreffende worden aan de hand van een integraal stuk in een andere commissie behandeld, uitsluitend als het onderwerp daartoe aanleiding geeft.7.
Ten aanzien van aangelegenheden betreffende de rekenkamer Barendrecht functioneert de commissie Algemene Zaken en Financiën als advies- en overlegcommissie. De vergaderingen zijn besloten, maar de agendacommissie kan bepalen dat een vergadering geheel of gedeeltelijk openbaar is. Het karakter van de vergadering kan adviserend of oriënterend zijn.
8. De agendacommissie is bevoegd af te wijken van de indeling van de onderwerpen per commissie.

Artikel 3. Taken
Een raadscommissie heeft de volgende taken:

a.
brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;
b. kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a, en
c. voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling
1. Alle raadsleden zijn tevens commissieleden.2. Voor besloten vergaderingen als bedoeld in artikel 2, lid 5 en lid 7 wijzen de fracties één vertegenwoordiger per fractie en diens plaatsvervanger aan.3.

Ingeval een fractie uit één persoon bestaat, kan de raad op voordracht van de betreffende fractie maximaal 2 buitengewoon commissieleden benoemen. Ingeval een fractie uit twee personen bestaat, kan de raad op voordracht van de betreffende fractie maximaal 1 buitengewoon commissielid benoemen.

4. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een buitengewoon lid van een raadscommissie. De in het derde lid genoemde leden dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een fractie. Het niet-raadslid kan slechts tot buitengewoon commissielid worden benoemd voor partij waar het op de kandidatenlijst staat.5. Alvorens benoemd te worden tot een buitengewoon lid van de raadscommissie, legt de kandidaat buitengewoon lid de eed of de belofte af overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet.

Artikel 5. Voorzitter
1. De raad benoemt de commissievoorzitters en de plaatsvervangend voorzitters.2. De voorzitter is geen woordvoerder over een onderwerp dat tijdens zijn voorzitterschap aan de orde is.3. De voorzitter is belast met:
a. het leiden van de vergadering;
b. het handhaven van de orde;
c. het doen naleven van deze verordening;
d. hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.
4. Bij ontstentenis van de voorzitter en diens plaatsvervanger kiest de commissie uit haar midden een tijdelijk voorzitter. Buitengewoon leden komen niet voor het tijdelijk voorzitterschap in aanmerking.

Artikel 6. Zittingsduur en vacatures
1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.2. Een buitengewoon lid houdt op lid te zijn van een raadscommissie indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 4, lid 4, gestelde eisen.3. De raad kan een buitengewoon lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het buitengewoon lid is benoemd.4. De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan.5. De voorzitter en zijn plaatsvervanger kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.6. Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 4 en 5.7. Als een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

Artikel 7. Commissiegriffier
1. De griffier van de raad wijst ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op de griffie werkzame ambtenaar aan als commissiegriffier.2. De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig. 3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een door de griffier aangewezen medewerker van de griffie.4. De commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan de beraadslaging in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereidingen

Artikel 8. Vergaderfrequentie
1. In de regel vinden de vergaderingen van de raadscommissies plaats volgens het vergaderschema opgesteld en vastgesteld door de agendacommissie2. De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om 20.00 uur.3. De vergaderingen van de raadscommissies eindigen om 23.00 uur, tenzij de raadscommissies anders bepalen.4. De agendacommissie kan een andere dag of aanvangsuur bepalen.

Artikel 9. Oproep en agenda
1. De commissievoorzitter zendt ten minste 10 dagen voor een vergadering de leden een digitale oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken2. In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van de digitale oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering, wordt deze met de daarbij behorende stukken openbaar gemaakt.3. Op de stukken bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 10, derde lid van toepassing.4. De agenda wordt bij aanvang van de vergadering door de raadscommissie vastgesteld.5. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken
1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de digitale oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de digitale oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving2. Stukken die digitaal beschikbaar zijn, worden op de website van de gemeente geplaatst. 3. Informatie van de raadscommissie of aan de raadscommissie verstrekte informatie waaromtrent op grond van hoofdstuk Va, van de wet geheimhouding is opgelegd, blijft in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier.

Artikel 11. Openbare kennisgeving
1. Commissievergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging op de website van de gemeente en in het huis-aan-huisblad “De Schakel”, rubriek Blik op Barendrecht.2. In spoedeisende gevallen kan de openbare kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaatsvinden.

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 12 Opening vergadering; quorum
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende fracties aanwezig is.2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal fracties aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige fracties, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de digitale oproep is gelegen.3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De raadscommissie kan echter alleen over andere aangelegenheden beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende fracties aanwezig is.

Artikel 13. Het verslag
1. De commissiegriffier draagt zorg voor de geluids- en beeldopnamen van de vergaderingen, die bewerkt worden tot een audioverslag. De audioverslagen zijn voor iedereen te raadplegen.2. Het commissieadvies dient als leidraad voor het audioverslag.

Artikel 14. Advies; geen stemmingen
1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.2. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het uit te brengen advies.3. In het advies wordt in ieder geval opgenomen:
a. of het onderwerp rijp is voor behandeling in de raadsvergadering;
b. eventuele fractievoorbehouden;
c. of in de raadsvergadering een nader debat gewenst is (wanneer er geen debat gewenst wordt, wordt het onderwerp op de raadsvergadering als hamerstuk geagendeerd). Wanneer een nader debat gewenst is, worden de debatpunten in het advies opgenomen;
d. eventuele toezeggingen en actiepunten;
e. eventuele aanpassingen in de termijnagenda.
4. Het advies wordt per onderwerp weergegeven bij de agenda van de vergadering op het raadsinformatiesysteem.5. In de vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering over geheimhouding en met betrekking tot de orde

Artikel 15. Woordvoerderschap en aantal spreektermijnen
1. Tijdens de beraadslaging heeft een fractie maximaal twee woordvoerders per onderwerp. Wanneer de aard van de vergadering daarom vraagt, kan de agendacommissie bij het opstellen van de agenda hier gemotiveerd van afwijken.2. De raadsleden en buitengewoon commissieleden kunnen het woord voeren.3. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.4. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.5. Een lid mag in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.6. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 16. Deelname aan de beraadslaging door anderen
De raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 17. Spreekrecht burgers
1. Tijdens de commissievergaderingen kunnen insprekers (niet zijnde leden van de commissie) met inachtneming van het hierna gestelde het woord voeren over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen.2. Met betrekking tot de niet-geagendeerde onderwerpen worden insprekers na de opening van de vergadering in de gelegenheid gesteld het woord te voeren.3. De inspreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De leden van de commissie worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld aan de inspreker vragen te stellen. De inspreker krijgt van de voorzitter kort gelegenheid op de vragen van de leden te reageren. Er worden tijdens de vergadering geen discussies toegestaan tussen insprekers en de leden van de commissie.4. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inspreker.5. Met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen worden insprekers voor aanvang van de eerste termijn van de behandeling van het betreffende agendapunt in de gelegenheid gesteld het woord te voeren.6. Na het sluiten van de eerste termijn en voor aanvang van de tweede termijn van de beraadslaging krijgt de inspreker de gelegenheid eventuele ontstane omissies en onduidelijkheden nader toe te lichten.7. Indien nodig doet de voorzitter of een lid na afsluiting van de beraadslaging een voorstel voor verdere de behandeling van de inbreng van de inspreker.8. Insprekers kunnen niet het woord voeren over:
a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft open gestaan;
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9: 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
d. verslag van de commissie;
e. de ingekomen stukken;
f. mededelingen van de voorzitter.
9. Degene, die van het inspreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag waarop de vergadering plaatsvindt bij de commissiegriffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres/e-mailadres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.10. De inspreker krijgt bij aanmelding van de commissiegriffier uitleg over de inspraakregels, dit kan mondeling of per e-mail.11. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.12. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.13. Wanneer er bij de samenstelling van de agenda voor een te behandelen onderwerp veel insprekers worden verwacht, wordt daarvoor een afzonderlijke vergadering belegd als de behandeling van de rest van de agenda dit, gelet op het tijdsbeslag, noodzakelijk maakt.14. Wanneer de aard van de vergadering daarom vraagt kan de agendacommissie bij het opstellen van de agenda afwijken van het hierboven gestelde.15. Hoorzittingen vinden te allen tijde plaats in afzonderlijke vergaderingen.

Artikel 18. Handhaving orde; schorsing
1. De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde van de vergadering.2. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:
a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.
3. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.4. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en -indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord- de vergadering sluiten.5. De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid, dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen.6. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig laat de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 19. Voorstellen van orde
1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.2. Over een voorstel van orde beslist de raadscommissie terstond.

Paragraaf 3 Oriënterende Bijeenkomsten

Artikel 20. Algemeen
1. Op een oriënterende bijeenkomsten zijn de volgende artikelen van deze verordening niet van toepassing: artikel 13, 14, 15, 16, 19 en 25.2. De voorzitter kan bij bijzondere onderwerpen bepalen of artikel 14 wel van toepassing is.3. De voorzitter kan bij bijzondere onderwerpen bepalen of artikel 25 wel van toepassing is.

Artikel 21. Karakter oriënterende bijeenkomsten
1. De agendacommissie bepaalt of de oriëntatieavond openbaar is dan wel besloten.2. De agendacommissie bepaalt de inrichting van de oriënterende bijeenkomst .3. De agendacommissie kan commissieleden uitnodigen om de inrichting van de oriënterende bijeenkomst mede te bepalen.4. De agendacommissie kan bepalen dat het voorzitterschap van een oriënterende bijeenkomst bij een derde berust.

Paragraaf 4 Besloten adviserende vergadering

Artikel 22. Algemeen
Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet in strijd is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 23. Het verslag
Van besloten adviserende commissievergaderingen worden geluidsopnamen gemaakt. De opnamen zijn voor raads- en collegeleden te raadplegen.

Artikel 24. Opheffing geheimhouding
Als de raad op grond van artikel 89, vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding van aan de raad verstrekte informatie op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 5 Toehoorders en pers

Artikel 25. Toehoorders en pers
1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.3. De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.4. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen

Artikel 26. Geluid- en beeldregistraties
Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 27. Uitleg verordening
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de raadscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 28. Intrekken geldende verordening.
De Verordening op de raadscommissies 2018 wordt per 12 mei 2022 ingetrokken.

Artikel 29. Citeertitel; Inwerkingtreding
1. Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening op de raadscommissies Barendrecht 2022"2. Deze verordening treedt in werking op 12 mei 2022

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 12 mei 2022
De griffier Mevrouw mr. G.E. Figge
De voorzitter Drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2022
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op14-06-2022
  • Start14-06-2022
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -