Delen

- Advertentie (?) -

Verordening leerlingenvervoer Barendrecht 2018

22-03-2022

Eerste wijziging Verordening Leerlingenvervoer Barendrecht 2018

De raad van de gemeente Barendrecht;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-11-2021; gezien het advies van de Commissie Samenleving op 11 januari 2022; gelet op de Wet op primair onderwijs, de Wet op expertisecentra, de Wet op voorgezet onderwijs; BESLUIT:

Artikel I
Artikel 8 en 18 van de Verordening Leerlingenvervoer Barendrecht 2018 als volgt te wijzigen:

Artikel 8. Algemene bepalingen

1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die:
a. een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt een vervoersvoorziening, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school twee of meer kilometer bedraagt.
b. een school bezoekt voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

2. Deze titel is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die voortgezet onderwijs volgen.
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt bekostiging verstrekt voor het vervoer over de afstand tussen de woning dan wel opstapplaats en:
a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is;
b. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a. bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich meebrengt dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a;
c. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school voor speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is;
d. een andere school voor speciaal onderwijs in het onder a. bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente aanmerkelijk minder kosten met zich meebrengt dan het vervoer naar de school voor speciaal onderwijs, bedoeld onder c.

4. Leerlingen die vanwege een structurele of langdurige handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, komen in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Voor deze leerlingen geldt geen kilometergrens, drempelbedrag of inkomensafhankelijke bijdrage.
5. Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor Leerlingenvervoer eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen, zij beoordelen eveneens de ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen dragen daarnaast andere relevante informatie aan dat van belang is bij het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 18. Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

1. Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs bezoekt indien voldaan wordt aan het afstandscriterium van artikel 15, en
a. de leerling, die naar het oordeel van het college, gelet op zijn beperking of ontwikkelings-leeftijd niet in staat is - ook niet onder begeleiding - van openbaar vervoer gebruik te maken, of;
b. de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of:
c. openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.
d. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door hun zelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is.

2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, betrekt zij bij de beoordeling van de aanvraag een eventueel aanwezig (vervoers)advies van deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang kan zijn.
3. Indien begeleiding in het aangepaste vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten, welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepaste vervoer.

Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2022. De griffier, mw. mr. G.E. Figge
De voorzitter, drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening leerlingenvervoer Barendrecht 2018
  • Soortofficielepublicaties ()
  • Gepubliceerd op22-03-2022
  • Start22-03-2022
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -