Delen

- Advertentie (?) -

Barendrecht - opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Lisleede 17 en Sluisleede 23

17-03-2022

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Lisleede ter hoogte van huisnummer 17 en instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Sluisleede ter hoogte van huisnummer 23, te Barendrecht Zaaknummer: GV457569 Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Sluisleede in de bebouwde kom van Barendrecht ligt;
• aanvrager wonende aan de Lisleede heeft verzocht om een algemene parkeerplaats te mogen inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning;
• de gemeente daarop heeft besloten een algemene parkeerplaats aan de Lisleede ter hoogte van huisnummer 17 in te richten als een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
• de gemeente hiervoor een verkeersbesluit heeft genomen met kenmerk GV179584;
• bovenstaande parkeerplaats verder van de woning af ligt dan de parkeerplaatsen aan de Sluisleede;
• het gewenst is om de gereserveerde parkeerplaats aan de Lisleede te laten vervallen;
• daarvoor een gereserveerde parkeerplaats aan de Sluisleede ter hoogte van huisnummer 23 wordt aangewezen;

• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N: 1. het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Lisleede ter hoogte van huisnummer 17, door het verwijderen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord kenteken en het verwijderen van de bijbehorende belijning; 2. het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Sluisleede ter hoogte van huisnummer 23, door het plaatsen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord kenteken en het aanbrengen van de bijbehorende belijning; 3. de verkeersborden te verplaatsen en belijning te verwijderen ofwel aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 4. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording verplaatst en belijning aangebracht is; 5. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.

Aldus besloten te Barendrecht 4 maart 2022 Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer G. Veneberg Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen
binnen 6 weken na de
publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Barendrecht
, Postbus
501
,
29
90

E
A
Barendrecht
.

Het
bezwaarschrift
dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

a.

N
aam en het adres van de indiener;

b.

D
e da
gtekening
;

c.

Vermelding van de datum en het kenmerk van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d.

Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden
.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter
daar om
verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter
van de
Arrondissementsr
echtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam
. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend
.
Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op17-03-2022
  • Start17-03-2022
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -