Delen

- Advertentie (?) -

Uitvoeringsbesluit onvermijdbaar medisch afval

02-03-2022

Uitvoeringsbesluit onvermijdbaar medisch afval

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;
gelet op artikel 6 van de Verordening reinigingsheffingen 2022 overwegende dat;

- de gemeenteraad van Barendrecht heeft besloten om per 1 januari 2022 diftar in te voeren waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;
- het niet wenselijk is dat belastingplichtigen vanwege een chronische ziekte of medische beperking door invoering van het diftar (variabel) tarief een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen die hoger is dan gemiddeld;
- ter uitvoering van de in de Verordening reinigingsheffingen 2022 opgenomen vermindering voor onvermijdbaar medisch afval regels dienen te worden vastgesteld;

BESLUIT:
vast te stellen het

Uitvoeringsbesluit onvermijdbaar medisch afval

Artikel 1. Aanvraag 1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering (tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval) dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de heffingsambtenaar van SVHW.2. Aanvragen dienen te worden ingediend vóór 31 december van het kalenderjaar waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd.3. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt eenmalig gedaan.

Artikel 2. Voorwaarden
1. Een tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing wordt toegekend indien:
a. de belastingplichtige een medische verklaring overlegt van hemzelf en/of een belanghebbende, die behoort tot het huishouden van de belastingplichtige of
b. een factuur/nota van de apotheek dan wel van de ziektekostenverzekeraar overlegt waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval.
2. Voor de belastingplichtige die voldoet aan het gestelde onder lid 1 van deze regeling, geldt dat de compensatie als volgt wordt bepaald:
a) Met betrekking tot ontgrendeling van een ondergrondse inzamelcontainer is de vermindering van toepassing:
- vanaf 105 tot en met 208 klepbewegingen.

b). Met betrekking tot lediging van een minicontainer is de vermindering van toepassing:
- vanaf 27 tot en met 52 ledigingen.

3. Het recht op tegemoetkoming ontstaat na overschrijding van tot het maximaal aantal ledigingen zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.4. De tegemoetkoming wordt berekend door het aantal ledigingen boven het aantal ledigingen dan wel klepbewegingen te vermenigvuldigen met het bedrag per lediging of ontgrendeling zoals vermeld in de tarieventabel van de Verordening reinigingsheffingen van het betreffende jaar.5. De tegemoetkoming geldt per belastingplichtige.6. Als de aanvrager niet het gehele jaar belastingplichtig is geweest wordt de tegemoetkoming naar rato verrekend.

Artikel 3. Controle onvermijdbaar medisch afval 1. Jaarlijks zal met behulp van de Basisregistratie Personen (BRP) gecontroleerd worden of de gegevens actueel zijn.2. En één keer in de 3 jaar wordt dmv een informatieformulier gevraagd of de situatie onveranderd is gebleven.

Artikel 4 Verrekening tegemoetkoming De tegemoetkoming zal worden verrekend in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarvoor de tegemoetkoming van toepassing is.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.2. Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit onvermijdbaar medisch afval.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 22 februari 2022.
De secretaris, G.J. Bravenboer
De burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingUitvoeringsbesluit onvermijdbaar medisch afval
  • Soortofficielepublicaties (Natuur en milieu | Organi)
  • Gepubliceerd op02-03-2022
  • Start02-03-2022
  • Straatnaammedisch afva
  • Postcode

Werken bij Hoppenbrouwers Techniek
- Advertentie (?) -