Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Middenbaan 64

13-01-2021

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Middenbaan 64

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 11 woningen en een commerciële ruimte in de plint aan de Middenbaan 64 in te zien zijn.  

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van 11 woningen en een commerciële ruimte in de plint aan de Middenbaan 64. Deze ontwikkeling past niet (volledig) in het huidige bestemmingsplan. Gebleken is dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente is daarom van plan om af te wijken van het huidige bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwplan. De gemeenteraad heeft hiervoor (in ontwerp) een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Met een verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3◦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afgeweken worden van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden verleend.  

Plankosten
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.  

Inzien Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunt u vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2021 inzien op de website van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl . Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van der Graaf van de gemeente via p.v.d.graaf@bar-organisatie.nl .  

Zienswijze

kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen op uiterlijk 25 februari 2021. De zienswijze over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht met kenmerk 211817 . De zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht met kenmerk 211817 . Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer D.T. Amesz of de heer P. van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Belanghebbende die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen de besluiten.
 

Barendrecht

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbesluit Middenbaan 64 ter inzage
  • Soortwonen (bestemmingsplan)
  • Gepubliceerd op14-01-2021
  • Start13-01-2021
  • StraatnaamMiddenbaan 64
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -