Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Mr. Thorbeckestraat 31

18-08-2020

Barendrecht verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Mr. Thorbeckestraat 31.

Zaaknummer: 2020-25 (GV 187980)  

VERKEERSBESLUIT
 

Onderwerp:
Instellen van parkeerplaats aangewezen categorie ten behoeve van het inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Mr. Thorbeckestraat te Barendrecht.   Burgemeester en wethouders van Barendrecht;

 

Motivering:
Aanvrager wonende aan de Mr. Thorbeckestraat heeft verzocht om een algemene parkeerplaats te mogen inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning. Hiermee wordt de bereikbaarheid van en naar de eigen woning gewaarborgd. Aanvrager voldoet aan de voorwaarden tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats.  

Overwegen :
dat overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de Mr. Thorbeckestraat maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
b. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
  dat overeenkomstig Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij bij collegebesluit d.d. 17 maart 2020 de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio;   dat op grond van artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de districtschef van district Zuidwest van het landelijk politiekorps, namens de eenheid chef politie-eenheid Rotterdam. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;  

Gelet op :
de voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.  

BESLUIT :
tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Mr. Thorbeckestraat ter hoogte van huisnummer 31 door: - het aanbrengen van bord E06 conform bijlage 1 van het RVV 1990, met kenteken onderbord en de daarbij gehorende belijning; - de exacte locatie op de bijgevoegde tekening B-CO-12-007 aan te geven.   Aldus besloten te Barendrecht d.d. 28 juli 2020   Namens het college van burgemeester en wethouders,   Mevrouw J. Santen Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio    

   
BEZWAAR
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.   Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: 1. Naam en adres van de indiener; 2. De dagtekening; 3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; 4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.   Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.    

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGemeente Barendrecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Mr. Thorbeckestraat 31
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op18-08-2020
  • Start18-08-2020
  • Straatnaam 31
  • Postcode2991GG

- Advertentie (?) -