Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Besluit tot het inrichten van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Donge 28

10-08-2020

Barendrecht verkeersbesluit laadpaal Donge 28.

Zaaknummer: 2020-20 (GV 186488)   VERKEERSBESLUIT  

Onderwerp:
Instellen van parkeerplaats aangewezen categorie ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen aan de Donge 28 te Barendrecht.   Burgemeester en wethouders van Barendrecht;

  Gezien het verzoek van realisatie@Allego.eu d.d.15 juni 2020, waarin wordt verzocht om extra laadcapaciteit;
 

Overwegen:
- dat een bewoner aan de Donge een verzoek heeft ingediend bij realisatie@allego.eu voor extra laadcapaciteit (aanvrager);
- dat aanvrager niet de mogelijkheid heeft om op eigen terrein een oplaadpunt te realiseren; - dat de laadpalen in de directe omgeving van aanvrager onvoldoende capaciteit hebben; - dat laadpalen evenwichtig worden verspreid over de diverse wijken rekening houdende met de loopstanden en onderlinge bezettingsgraden; - dat het plaatsen van een extra laadpaal aansluit bij de stijging van de verkoop van elektrische voertuigen en de vraag naar extra laadcapaciteit in Barendrecht; - dat de aanvraag voldoet aan de beleidsregels oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen gemeente Barendrecht (V1092542)  

Overwegen voorts :
dat overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de Donge maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. c. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; d. het waarborgen van het op juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg;   dat overeenkomstig Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de teamleider Verkeer en Mobiliteit bij collegebesluit d.d. 17 maart 2020;   dat op grond van artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de districtschef van district Zuid-West van het landelijk politiekorps, namens de eenheidschef politie-eenheid Rotterdam. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;  

Gelet op :
de voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.  

BESLUIT :
Om twee parkeerplaatsen aan de Donge ter hoogte van nummer 28 in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen door: - het aanbrengen van bord E4 conform bijlage 1 van het RVV 1990 met onderschrift “uitsluitend laden elektrische voertuigen” met de daarbij behorende belijning; - de exacte locatie op de bijgevoegde tekening B-ND-12-021 aan te geven.   Aldus besloten te Barendrecht d.d. 21 juli 2020.   Namens het college van burgemeester en wethouders,   De heer M. Ernest Teamleider Verkeer en Mobiliteit

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.   Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: 1. Naam en adres van de indiener; 2. De dagtekening; 3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; 4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.   Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGemeente Barendrecht - Besluit tot het inrichten van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Donge 28
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op10-08-2020
  • Start10-08-2020
  • Straatnaam 28
  • Postcode2991RG

- Advertentie (?) -