Delen

- Advertentie (?) -

Barendrecht - - Kruizemunthof

05-12-2019

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Barendrecht

  Zaaknummer: 2019-32   Onderwerp:
Instellen parkeerzone en éénrichtingsverkeer Kruizemunthof.     Gelet op: De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.   Motivering: In samenspraak met de bewoners wordt de Kruizemunthof opnieuw ingericht. Dit geeft de mogelijkheid om wenselijke verkeerskundige aanpassingen te doen. Op verzoek van de bewoners wordt op een deel van de Kruizemunthof verkeer in een richting ingesteld. Om de doorstroming te garanderen worden er parkeervakken aangelegd. De Kruizemunthof is op sommige plekken te smal om doorgang te verlenen aan brandweer. Om de vrije doorgang te garanderen wordt er voor de Kruizemunthof een parkeerverbodszone ingesteld. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. c. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; d. het waarborgen van het op juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg; Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014. Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.
  Besluit: Het instellen van éénrichtingsverkeer en parkeerverbodszone door: - het aanbrengen van bord E1zb parkeerverbodszone en bord E1ze einde parkeerzone conform bijlage 1 van het RVV 1990. - het aanbrengen van bord C3 eenrichtingsweg en bord C2 geslotenverklaring in een richting conform bijlage 1 van het RVV 1990. - de exacte locatie op de bijgevoegde tekening B-ND-12-016 aan te geven. - overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant; in afwijking van artikel 27 BABW is dit besluit met onmiddellijke ingang in werking getreden.
       

Aldus besloten te Barendrecht d.d. 5-9-2019. Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, Namens dit college, Directeur BAR-organisatie W. Teeuwen.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: 1. Naam en adres van de indiener; 2. De dagtekening; 3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; 4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.   Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBarendrecht - - Kruizemunthof
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op05-12-2019
  • Start05-12-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op05-12-2019
  • Straatnaam 12
  • Postcode2991HG

- Advertentie (?) -