Delen

- Advertentie (?) -

Nota welstandsbeleid gemeente Barendrecht

26-11-2019

Aanvullende richtlijnen voor LED-schermen op de Nota Welstandsbeleid Barendrecht

De raad van de gemeente Barendrecht;   gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 17 september 2019;   gezien het advies van Commissie Ruimte op 1 oktober 2019;   gelet op Artikel 12a van de Woningwet;

BESLUIT:

1. De richtlijnen voor LED-reclames als aanvulling op de Nota Welstandsbeleid Barendrecht vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Barendrecht van 29 oktober.

de griffier,
mr. G.E.
Figge
de voorzitter,
drs. J. van
Belzen

Aanvullende richtlijnen voor LED-schermen op de Nota Welstandsbeleid Barendrecht   In de huidige Nota Welstandsbeleid Barendrecht gaat een apart gedeelte over reclames. Dat gedeelte, wat zelfs nog dateert uit 1989, is opnieuw vastgesteld in 2004 bij de vaststelling van de Nota Welstandsbeleid Barendrecht. Wij zien in toenemende mate dat er reclames aangevraagd worden waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde LED-schermen. Door het gebruik van LED-schermen kunnen intermitterende (wisselende) reclames worden getoond. Op grond van de huidige richtlijnen voor reclames zoals opgenomen in de Nota Welstandsbeleid Barendrecht is dat niet toegestaan.   LED-reclame is in ontwikkeling en is wat betreft de al beschikbare techniek voor ondernemers aantrekkelijk gezien de attentiewaarde en het gebruiksgemak. LED-verlichting, LED-reclame en LED-schermen kunnen echter ook een groot effect hebben op de openbare ruimte (zeker bij meerdere bedrijven op korte afstand van elkaar). Bij particuliere (individuele) bedrijven wordt beperkt LED-verlichting toegestaan. Voor de LED-doosletters gelden in principe de algemeen geldende reclamerichtlijnen.   Door aanvullende richtlijnen op te nemen is er sprake van een eenduidige toetsing van reclames door middel van LED-schermen door de welstandscommissie. Ambitie van de gemeente Een deel van de bedrijventerreinen van Barendrecht ligt prominent ten opzichte van de A15 en A29. Andere bedrijventerreinen liggen langs hoofd- en randwegen. Aan bebouwing en terreinen die in het zicht liggen van de hoofdwegen worden hogere kwaliteitseisen gesteld dan aan de binnengebieden van de bedrijventerreinen. De gebouwen zijn niet altijd met de representatieve zijde gekeerd naar de A15 of A29, maar over het algemeen wel naar de belangrijkste ontsluitingsweg. Ook de terreininrichting draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Gelet op de attentiewaarde van reclame zal deze over het algemeen gericht zijn op de snel-, hoofd- en randwegen. Bij hoofd- en randwegen is er vaak sprake van dat er aan de ene kant een bedrijventerrein ligt en aan de andere zijde een woonwijk. In die gevallen zal er ten aanzien van reclames in de vorm van LED-schermen minder mogelijk zijn. LED-schermen in woonwijken zijn niet toegestaan. Uitzondering daarbinnen kan worden gemaakt voor gebouwen met een maatschappelijke functie.   Reclames met behulp van LED-schermen worden, naast de al bestaande richtlijnen, getoetst aan de volgende richtlijnen:
- LED-schermen in woonwijken zijn niet toegestaan. Uitzondering daarbinnen kan worden gemaakt voor gebouwen met een maatschappelijke functie; - het totaal aan reclame dient ondergeschikt te zijn aan het gebouw en het straatbeeld en dient te worden geïntegreerd in het architectuurbeeld; - ook voor LED-schermen/-reclame geldt dat zij niet bovendaks mogen worden geplaatst; - gestandaardiseerde reclames c.q. ‘huisstijl-reclames’ dienen qua afmetingen afgestemd te worden op de schaal en architectuur van het betreffende pand; - de LED-schermen mogen niet gericht zijn naar tegenoverliggende woning(en); - LED-schermen op gebouwen met een maatschappelijke of culturele functie zijn mogelijk, waarbij er geen hinder op mag treden bij tegenoverliggende woningen; - bij meerdere bedrijven in één pand, dient er onderlinge afstemming in samenhang van reclame-uitingen plaats te vinden; - reclame-uitingen die verblindend zijn, knipperen of bewegen (bijvoorbeeld het beeld van een rijdende auto) zijn niet toegestaan; - LED-schermen mogen geen aanstootgevende boodschappen uitstralen, noch aanstootgevende verbeeldingen uitstralen, zulks ter beoordeling van de Welstandscommissie van de gemeente; - LED-schermen mogen qua vormgeving en/of kleur geen gelijkenis vertonen met verkeersrelevante informatiedragers, zoals verkeersborden/-signaleringen enz.; - bij LED-schermen zijn bovendien de Richtlijnen Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde van toepassing, o.a. deel 4 over reclameverlichting (Ede, 2003). Voor stedelijk gebied geldt een maximale oppervlakteluminantie van 1000cd/m2; - de lichtuitstraling van LED-schermen moet, het liefst automatisch aan de lichtsterkte buiten, dan wel met behulp van begrenzers, aanpasbaar zijn; - LED-schermen worden bij situering langs wegen met hun beeldschermzijde bij voorkeur haaks op de rijrichting van de weg geprojecteerd; verkeerskundige aspecten in relatie tot de situering van de betreffende reclame kunnen een rol spelen; - LED-schermen en reclames in het algemeen mogen geen lichtuittreding genereren die significant groter is dan bij schermen en reclame in de directe omgeving. Visuele beoordeling hiervan ligt bij de gemeente Barendrecht (dit in relatie tot verkeerskundige aspecten); - reclame-uitingen mogen geen fysieke of visuele hinder veroorzaken voor derden en respecteren de verkeersveiligheid van de A29, dan wel de wegen waar zij langs gesitueerd zijn en voldoen aan de eisen van Rijkswaterstaat; - Aan wisselende beelden zijn specifieke voorwaarden verbonden:
• Om de dominantie van de lichtbeelden ten opzichte van de omgeving te beperken moet de afstand tussen LED-schermen/-reclame minimaal 100 meter zijn en/of er moeten meerdere bedrijven tussen de reclame dragende gebouwen aanwezig zijn.
• Het is voorstelbaar dat een bedrijfsverzamelgebouw één element aanbrengt om de diverse gebruikers van het pand kenbaar te maken.
• Per bedrijfspand is maar één LED-scherm met wisselende reclame toegestaan.
• De reclameteksten dienen bedrijfsgebonden te zijn (niet verhuurbaar voor andere commerciële uitingen)
• Het wisselen van stationaire beelden wordt toegestaan, mits de wisselfrequentie 1 beeld per minimaal 6 seconden is (voortkomend uit verkeersveiligheidsoverwegingen).

Begrippen: Intermitterende reclame: reclame die met tussenpozen verschijnt of optreedt.   Ledreclame: een lichtgevende reclameboodschap in de vorm van reclame-uiting op een led-scherm anders dan reclame die wordt aangelicht door een externe lichtbron.   Led-scherm: een scherm dat langs elektronische weg door middel van led-componenten een beeld genereert dat door interne lichtbronnen/energiebronnen wordt geproduceerd.   Lichtreclame: een lichtgevende reclameboodschap in de vorm van een reclame-uiting op een lichtbak of aangestraald door licht,   Versie 1.4, d.d. 15 oktober 2019  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingNota welstandsbeleid gemeente Barendrecht
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op26-11-2019
  • Start26-11-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op26-11-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -